Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä syn­nyt­tää teis­sä kes­tä­vyyt­tä. (Jaak. 1:2-3.)

Jaa­ko­bin kir­jees­sä ke­ho­te­taan seu­ra­kun­ta­lai­sia py­sy­mään us­kos­saan vah­voi­na. Kris­ti­tyt al­ku­seu­ra­kun­nat jou­tui­vat tais­te­le­maan ase­mas­taan ja hei­tä vai­not­tiin. Kris­ti­nus­kon al­ku­ai­koi­na seu­ra­kun­tien joh­ta­jat lä­het­ti­vät kir­jei­tä seu­ra­kun­tiin vah­vis­taak­seen hei­dän us­ko­aan. Tämä kir­je on kir­joi­tet­tu roh­kai­suk­si ih­mi­sil­le noin 100 vuot­ta JKr.

Mo­nel­le on var­mas­ti tut­tu myös len­tä­vä lau­se: Kär­si, kär­si, kirk­kaam­man kruu­nun saat. Tämä lau­se ei ole suo­raan pe­räi­sin Raa­ma­tus­ta, mut­ta se liit­tyy sa­maan aja­tuk­seen kuin tämä edel­lä mai­nit­tu Jaa­ko­bin kir­jeen koh­ta. Myös apos­to­li Paa­va­li käyt­tää sa­maa te­ma­tiik­kaa kir­jees­sään roo­ma­lai­sil­le:

Kes­tä­vyys aut­taa sel­viy­ty­mään ko­e­tuk­ses­ta ja ko­e­tuk­ses­ta sel­viy­ty­mi­nen an­taa toi­voa. (Room. 5:4.)

Oma lap­se­ni oli ai­koi­naan ri­pa­ril­la löy­tä­nyt juu­ri tä­män raa­ma­tun­lau­seen ja hän ker­toi mi­nul­le, et­tä se oli pu­hu­tel­lut hän­tä eri­tyi­sel­lä ta­val­la. Tämä py­säyt­ti mi­nut it­se­ni­kin miet­ti­mään, mi­ten pal­jon jo vii­si­tois­ta­vuo­ti­aat nuo­ret tar­vit­se­vat elä­mään­sä toi­voa ja roh­kai­sua.

Mut­ta mis­tä saam­me toi­voa ja roh­kai­sua, kun uu­ti­set ovat päi­vä päi­väl­tä syn­kem­piä? Mil­lai­sen kär­si­myk­sen kruu­nun sai Alek­sei Na­val­nyi? Hä­nen sit­key­ten­sä ja roh­keu­ten­sa pal­kit­tiin kuo­le­mal­la van­ki­las­sa. Sota ja sor­to jat­kuu päi­väs­tä päi­vään. Paha ei tun­nu saa­van palk­kaan­sa mil­lään. Kär­si­myk­sel­le ei lop­pua näy.

Tä­hän tus­kaan saam­me lien­ny­tys­tä juu­ri kes­tä­vyy­den aja­tuk­ses­ta. Kär­si­mys­tä em­me voi vält­tää, mut­ta ko­et­te­le­muk­set vah­vis­ta­vat mei­tä. Vah­vuus on sitä, et­tem­me vält­te­le ko­et­te­le­muk­sia vaan tais­te­lem­me roh­ke­as­ti ja rai­vaam­me tien nii­den läpi. Tä­hän Raa­ma­tun kir­jeet roh­kai­si­vat ih­mi­siä sil­loin. Tä­hän ne voi­vat roh­kais­ta mei­tä myös tä­nään.

Rii­na Lau­ri­la

Kir­joit­ta­ja on pap­pi, Eu­ra­jo­en seu­ra­kun­nan vt. kap­pa­lai­nen, joka on ai­kai­sem­min toi­mi­nut Suo­men Kan­sal­lis­ba­le­tin tans­si­ja­na

Riina Laurila

Riina Laurila