”Kris­tus on ylös­nous­sut! To­ti­ses­ti ylös­nous­sut!”

Pää­si­äis­juh­lam­me taus­tal­la on juu­ta­lais­ten pää­si­äi­nen, jon­ka ai­ka­na juh­lit­tiin ja muis­tel­tiin Egyp­tis­tä va­pau­tu­mis­ta. Ju­ma­la oli lu­van­nut, et­tä hä­nen kan­san­sa pää­si­si va­paak­si Egyp­tin or­juu­des­ta, ja tuo lu­paus to­teu­tui en­sim­mäi­se­nä pää­si­äi­syö­nä. Oli siis vie­lä pi­me­ää, kun Ju­ma­la hank­ki heil­le pe­las­tuk­sen, ja aa­mun koit­ta­es­sa is­ra­e­li­lai­set va­paat.

Mi­hin ai­kaan päi­väs­tä Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus ta­pah­tui? Evan­ke­liu­meis­sa meil­le ker­ro­taan, kuin­ka sun­nun­tai­aa­mu­na, kun au­rin­ko oli vie­lä nou­se­mas­sa, nai­set saa­pui­vat Jee­suk­sen hau­dal­le voi­del­lak­seen hä­nen ruu­miin­sa juu­ta­lais­ten hau­taus­ta­po­jen mu­kai­ses­ti. Mut­ta kun he saa­pui­vat pai­kal­le, hau­ta oli­kin tyh­jä. En­nen kuin he oli­vat eh­ti­neet hau­dal­le, ja en­nen kuin au­rin­ko oli eh­ti­nyt nous­ta, Jee­sus oli nous­sut kuol­leis­ta ja jät­tä­nyt tyh­jän hau­dan taak­seen. Oli siis vie­lä pi­me­ää, kun Jee­sus nou­si kuol­leis­ta.

Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa ja ylös­nou­se­muk­ses­sa Ju­ma­la to­teut­ti suun­ni­tel­man­sa koko maa­il­man pe­las­ta­mi­sek­si ja va­paut­ta­mi­sek­si. Hä­nen ylös­nou­se­muk­ses­taan al­koi ai­van uu­den­lai­nen aa­mu – aa­mu, joka pois­taa kuo­le­man pi­mey­den ja va­paut­taa mei­dät syn­nin kah­leis­ta ja or­juu­des­ta. Jo en­nen kuin pää­si­äis­sun­nun­tai­na au­rin­ko oli nous­sut, mei­dän pe­las­tuk­sem­me Au­rin­ko ylös­nou­si. Ja kun pää­säi­saa­mu koit­ti, me kaik­ki olim­me va­paat.

Au­rin­kom­me ylös­nou­si,

pais­taa voit­to­vuo­rel­la.

Läm­min valo siel­tä lois­taa,

su­rut, mur­heet ha­jot­taa.

(Vir­si 105)

Siu­nat­tua pää­si­äis­tä,

Juk­ka Pe­ran­to

Pas­to­ri, Py­hän Ma­ri­an lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta, Rau­ma

Jukka Peranto

Jukka Peranto