Pai­kal­li­ses­sa pää­tök­sen­te­os­sa kä­si­tel­lään lu­ke­mat­to­mia suu­ria hank­kei­ta il­man sen suu­rem­paa huo­mi­o­ta. Kä­sil­läm­me on mm. kou­lu­verk­kou­u­dis­tus, ta­lou­den so­peut­ta­mi­soh­jel­ma sekä or­ga­ni­saa­ti­on uu­dis­ta­mi­nen seu­raa­vaan vaa­li­kau­teen men­nes­sä.

Suu­rin osa näis­tä hank­keis­ta ete­nee il­man sen suu­rem­paa huo­mi­o­ta tai jul­kis­ta kri­tiik­kiä. Sen si­jaan mie­les­tä­ni ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta pie­net asi­at saa­vat ve­ret vir­taa­maan ja säh­kö­pos­tit täyt­ty­mään. Täl­lai­ses­ta tuo­re esi­merk­ki on po­si­tii­vi­sen pa­lau­te­laa­tik­ko­ni täyt­tä­nyt lin­tu­tor­ni­kes­kus­te­lu, jos­sa avoi­muut­ta vaa­ti­nut ylei­sö oli val­mis lis­ti­mään al­le­kir­joit­ta­neen ker­to­es­sa­ni taus­to­jen to­del­li­sen ti­lan. Kes­kus­te­lun tar­koi­tuk­se­na ei ol­lut es­tää mi­tään ole­mas­sa ole­vaa han­ket­ta, vaan muis­tut­taa, et­tä Rau­man kau­pun­gin­kin me­nes­tyk­sen taus­tal­la on yh­teis­työ eri toi­mi­joi­den kans­sa toi­si­am­me kun­ni­oit­ta­en. On mah­do­ton­ta ku­vi­tel­la yh­teis­työ­tä, jos­sa te­ol­lis­ten hank­kei­den edel­le me­ni­si pro­jek­ti, jon­ka te­ki­jät ra­hoi­tuk­sen pyyn­nön ohel­la oli­si­vat vai­keut­ta­mas­sa lii­ke-elä­män vält­tä­mät­tö­män kas­vun paik­ka­kun­nal­lam­me.

Toi­nen mer­kil­li­syys liit­tyy pu­si­koi­tu­neen Få­fän­gan sii­vouk­sen kri­tiik­kiin, jos­sa vih­doin­kin on pääs­ty konk­reet­ti­siin töi­hin luon­no­nar­voi­sen nie­men vir­kis­tys­käy­tön ke­hit­tä­mi­ses­sä. Koko Få­fän­gan alue on voi­mas­sa ole­van kaa­van mah­dol­lis­ta­en to­teu­tu­via mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä ole­va olo­huo­ne, jos­sa luon­toa kun­ni­oit­ta­en toi­von sa­han soi­van luon­non­va­lon mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Alue ny­kyis­ten toi­mi­joi­den ohel­la kai­paa ke­sä­kah­vi­laa, rai­vat­tu­ja pol­ku­ja mo­ni­puo­li­sen ke­vy­en­lii­ken­teen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si sekä sii­vot­tua va­paa­ta ui­ma­ran­taa ar­jen kii­reil­tä rau­haa kai­paa­vil­le.

Toi­von­kin rau­ma­lais­ten nä­ke­vän mei­dän ke­hit­ty­vän kau­pun­gin lu­kui­sat mah­dol­li­suu­det nii­tä edis­tä­en. Ei ole ole­mas­sa yh­teis­työ­tä il­man yh­tei­siä töi­tä!

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)