Kun SDP:n en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja ja pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­ne ke­hot­ti suo­ma­lai­sia pa­re­ja vau­van­te­ko­tal­koi­siin, nos­ti se hy­myn­ka­reen mo­nen suu­pie­leen. Sa­mal­la tun­nus­tet­tiin, et­tä tot­ta Ant­ti pu­huu.

Ei­vät au­ta ke­ho­tuk­set, ei­vät lap­si­li­sien ko­ro­tuk­set tai muut ta­lou­del­li­set pa­nos­tuk­set las­ten hank­ki­mi­sek­si. Se kuka kek­sii ta­van, jol­loin syn­ty­vyys saa­daan nou­suun, oli­si hä­nel­lä enem­män kan­sain­vä­li­siä pu­he­ti­lai­suuk­sia kuin San­na Ma­ri­nil­la kon­sa­naan.

Vau­vo­jen vä­hyys kun on kaik­kien län­si­mait­ten on­gel­ma.

Vie­lä vii­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten Suo­mes­sa syn­tyi ta­sai­ses­ti yli 60 000–70 000 las­ta joka vuo­si. Huo­li syn­ty­vyy­den vä­he­ne­mi­ses­tä al­koi 2010-lu­vul­la, kun koko vuo­si­kym­me­nen ajan ke­hi­tys meni syn­ty­vien las­ten mää­räs­sä alas­päin.

Vie­lä 2010 syn­tyi lä­hes 61 000 las­ta ja 2019 enää 45 000! Eli yh­tä syn­nyt­tä­vää nais­ta koh­den 1,35 las­ta.

Mikä sit­ten on syy­nä ne­ga­tii­vi­sen ke­hi­tyk­seen? Syi­tä on mo­nia. Yk­si mer­kit­tä­vä seik­ka meil­lä ku­ten mo­nis­sa muis­sa­kin mais­sa on kult­tuu­rin muut­tu­mi­nen. Ih­mi­set ovat yhä enem­män ura­tie­toi­sia. Opis­kel­laan kol­me­kymp­pi­sek­si ja teh­dään uraa. Lap­si ko­e­taan hel­pos­ti hi­das­teek­si, jopa es­teek­si ural­la.

Per­he yk­sik­kö­nä on myös me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään. Kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä yk­sin elä­mi­ses­tä on tul­lut ihan mer­kit­tä­vä vaih­to­eh­to.

Suu­kau­pun­geis­sa sink­ku­ja on puo­let asu­jis­ta, jopa yli.

Kun vie­lä vii­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten yk­sin elä­vä, lap­se­ton nai­nen ko­et­tiin jo­ten­kin ou­dok­si. Tänä päi­vä­nä ku­kaan ei kum­mek­su hän­tä ja ni­mit­te­le van­hak­si­pi­aak­si, joka ei ole saa­nut mies­tä.

Suo­mes­sa tren­di nou­dat­te­lee sii­nä­kin kan­sain­vä­lis­tä lin­jaa, et­tä syn­nyt­tä­vien nais­ten kes­ki-ikä on nous­sut kym­me­nel­lä vuo­del­la muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä.

Kun he­del­mäl­li­syys las­kee iän myö­tä, käy hel­pos­ti niin, et­tei sitä toi­vot­tua las­ta enää on­nis­tu­ta­kaan saa­maan.

Syn­ty­vyy­den las­kun jat­ku­mi­nen mer­kit­see Suo­men vä­es­tö­mää­rän las­kua en­si vuo­si­kym­me­nes­tä läh­tien, jos maa­haan­muut­to ei muu­ta suun­taa.

Ny­ky­me­nol­la Suo­meen tar­vit­tai­siin vuo­sit­tain jopa yli 40 000 työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa työ­voi­ma­pu­laa hel­pot­ta­maan ja es­tä­mään niin vä­es­tö­mää­rän kuin ve­ro­tu­lo­jen ro­mah­ta­mis­ta.

Suo­ma­lai­set van­he­ne­vat Eu­roo­pan ko­vin­ta tah­tia. Se ra­sit­taa jul­kis­ta ta­lout­ta hoi­va- ja hoi­to­ku­lu­jen kas­vu­na sekä elä­ke­kas­so­ja. Suo­men la­ki­sää­tei­nen elä­ke­jär­jes­tel­mä on kui­ten­kin tuot­ta­nut hy­vin ja si­joi­tus­va­ro­ja elä­keyh­ti­öil­lä on täl­lä het­kel­lä lä­hes 250 mil­jar­dia. Hy­väs­tä va­rain­hoi­dos­ta ker­too sum­man kas­vu vii­mei­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä mil­jar­dil­la eu­rol­la.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen