Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt min­kä­lai­nen käyn­ti­kort­ti olet omas­ta kau­pun­gis­ta­si Rau­mas­ta? Se mitä me ker­rom­me muil­le, toi­mii mark­ki­noin­ti­na ja mai­nok­se­na ha­lu­sit tai et.

Kesä on Rau­mal­le tär­keä ai­kaa, kos­ka sil­loin tääl­lä käy tu­han­sia tu­ris­te­ja ja vie­rai­ta. Po­ro­hol­ma täyt­tyy ka­ra­vaa­na­reis­ta, ho­tel­lit mat­kai­li­jois­ta ja Van­han Rau­man ka­dut kul­ki­jois­ta. Mat­kai­li­joi­ta enem­män kau­pun­gin il­ma­pii­ris­tä ja tun­nel­mas­ta vä­lit­tä­vät tän­ne muut­toa har­kit­se­vat. Ovat­ko kau­pun­ki­lai­set ah­das­mie­li­siä, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä vai il­kei­tä? Ovat­ko sen yrit­tä­jät ys­tä­väl­li­siä, avu­li­ai­ta vai ky­räi­le­viä?

Jäin poh­ti­maan tätä mei­dän jo­kai­sen omas­ta kau­pun­gis­ta luo­maam­me mie­li­ku­vaa näh­ty­ä­ni erään some-pos­tauk­sen. Tuos­sa jul­kai­sus­sa en­sin hau­kut­tiin kau­pun­ki ja sen yrit­tä­jät yh­teis­työ­ha­lut­to­mik­si mou­kik­si ja sen jäl­keen hou­ku­tel­tiin saa­pu­maan tän­ne tu­ris­ti­mat­kal­le. Ky­sei­nen teks­ti an­toi ris­ti­rii­tai­sen ku­van - kuka ha­lu­ai­si vie­rail­la kau­pun­gis­sa, jon­ka väki on on noin ka­teel­lis­ta ja ah­das­mie­lis­tä? Kir­joit­ta­jan ko­ke­mus on hä­nen oman­sa, mut­ta tuo mie­li­pi­de kau­pun­ki­mark­ki­noin­nin yh­tey­des­sä on kaik­kea muu­ta kuin hou­kut­te­le­va.

Täy­del­lis­tä kau­pun­kia ei ole­kaan, jo­kai­ses­sa on hy­viä ja huo­no­ja puo­lia. En pyy­dä si­nua va­leh­te­le­maan tai vää­ris­te­le­mään to­tuut­ta, mut­ta kun ker­rot Rau­mas­ta mat­kai­li­jal­le tai tän­ne muut­toa har­kit­se­val­le, kan­nat­tai­si­ko poh­tia nii­tä hy­viä puo­lia ne­ga­tii­vis­ten si­jaan? Se­kin min­kä sinä koet ne­ga­tii­vi­sek­si, voi joku toi­nen ko­kea po­si­tii­vi­sek­si (ja tie­tys­ti myös toi­sin päin). An­nan pari esi­merk­kiä. Rau­ma on pie­ni tup­pu­ky­lä: Tääl­lä on kaik­ki lä­hel­lä, etäi­syy­det ovat ly­hyi­tä ja kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut löy­ty­vät puo­len tun­nin mat­kan si­säl­tä. Tääl­lä kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa ja si­nut pa­rem­min kuin sinä it­se: Rau­mal­la on help­po ver­kos­toi­tua. Kyn­nys eri vi­ra­no­mais­ten pa­keil­le on ma­ta­la, asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on yk­sin­ker­tais­ta. Rau­ma­lai­set ovat hil­jai­sia ja si­sään­päin läm­pi­ä­viä: Me voim­me aluk­si ol­la hil­jai­suu­teen tai­pu­vai­sia, mut­ta tuu­maus­tau­on jäl­keen pu­het­ta syn­tyy. Rau­ma­lai­seen kun tu­tus­tut, saat eli­ni­käi­sen ys­tä­vän.

Meil­lä on Rau­mal­la va­jaat 40 000 kau­pun­ki­mark­ki­noi­jaa - käy­te­tään tätä mah­dol­li­suut­ta.

Sari Pet­ters­son

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (kok.)