Vaik­ka par­hail­laan käy­dään työ­mark­ki­noil­la kamp­pai­lua ja po­liit­ti­set la­kot ker­ran­nais­vai­ku­tuk­si­neen täyt­tä­vät uu­tis­vir­taa, niin nä­kö­pii­ris­sä on myös pal­jon po­si­tii­vi­sia yri­ty­suu­ti­sia.

Täs­sä leh­des­sä esi­tel­ty uu­si Sy­vä­rau­man me­rel­li­nen kes­kus on eri­no­mai­nen esi­merk­ki sii­tä, mi­ten mää­rä­tie­toi­sel­la te­ke­mi­sel­lä ja si­tou­tu­mi­sel­la paik­ka­kun­taan saa­daan pal­jon hy­vää ai­kai­sek­si. Ma­ri­na Vis­ta ylit­tää val­mis­tu­es­saan val­ta­kun­nal­li­sen huo­mi­o­kyn­nyk­sen ja nou­see yh­dek­si ve­to­nau­lak­si maal­ta ja me­rel­tä tu­le­vil­le vie­rail­le.

Myös Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo jat­kaa me­nes­tys­ta­ri­naan­sa te­ke­mäl­lä lie­miä, ei ole­mal­la lie­mes­sä. Yk­sit­täis­ten yri­ty­suu­tis­ten mer­ki­tys on ra­jal­li­nen, mut­ta mon­ta pien­tä po­si­tii­vis­ta muu­tos­ta nos­taa alu­eel­la tun­nel­maa ylös­päin.

Yk­si po­si­tii­vi­nen han­ke on La­ka­riin suun­nit­te­lu­va­rauk­sen teh­nyt For­tum, joka suun­nit­te­lee pai­kal­le pal­ve­lin­kes­kus­ta. Lo­pul­li­nen käyt­tä­jä on vie­lä ar­voi­tus ja epä­var­maa on to­teu­tuu­ko han­ke kos­kaan, mut­ta mah­dol­li­suus mer­kit­tä­vän toi­mi­jan si­joit­tu­mi­seen Rau­mal­le on suu­ri. To­teu­tu­es­saan pal­ve­lin­kes­kus työl­lis­täi­si vä­hin­tään kym­me­niä el­lei sa­to­ja ih­mi­siä.

Ver­tai­lun vuok­si, par­hail­laan Ha­mi­nas­sa pal­ve­lin­kes­kuk­sia ope­roi­va Goog­le tut­kii, voi­si­ko toi­min­taa vie­lä laa­jen­taa. En­ti­sel­lä teh­da­sa­lu­eel­la toi­mii kuu­si pal­ve­lin­kes­kus­ta ja har­kin­nas­sa nel­jän uu­den si­joit­tu­mi­nen alu­eel­le. Goog­le työl­lis­tää Ha­mi­as­sa noin 400 työn­te­ki­jää suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti. Ker­ran paik­ka­kun­nal­le juur­tu­nut glo­baa­li yri­tys voi tuo­da mu­ka­naan ar­vaa­mat­to­man mää­rän po­si­tii­vis­ta lii­keh­din­tää ja laa­jaa ali­hank­ki­ja­ver­kos­toa.

Vaik­ka suu­ri yk­sit­täi­nen uu­si työl­lis­tä­jä on mer­kit­tä­vä ja kiin­nos­ta­va, on pal­jon pie­nem­män kyn­nyk­sen ta­ka­na saa­da uu­sia työ­paik­ko­ja ny­kyi­siin toi­mi­viin yri­tyk­siin. Sik­si pie­net po­si­tii­vi­set uu­ti­set ovat tär­kei­tä ja kan­nus­ta­vat naa­pu­ri­a­kin luot­ta­maan tu­le­vai­suu­teen.

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja