Kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen Rau­man seu­dul­la on alu­eem­me elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Pa­nos­ta­mal­la kor­ke­a­kou­lu­tuk­seen sekä tut­ki­muk­seen ja ke­hi­tyk­seen pa­nos­tam­me myös koko Suo­men tu­le­vai­suu­teen.

Rau­man seu­dul­le saa­tiin vii­me vii­kol­la hie­no­ja uu­ti­sia kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen sa­ral­ta. Hel­sin­gin yli­o­pis­ton maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta val­mis­te­lee myös kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la täy­sin ai­nut­laa­tui­sen mais­te­ri­oh­jel­man pe­rus­ta­mis­ta.

Rau­man seu­tu on va­li­koi­tu­nut mais­te­ri­oh­jel­man kes­kei­sek­si yh­teis­työ­a­lu­eek­si, kos­ka alu­eel­la on mo­nia mer­kit­tä­viä elin­tar­vi­ke­a­lan ja met­sä­sek­to­rin toi­mi­joi­ta. Oh­jel­ma tu­lee pai­not­tu­maan uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vään käyt­töön ja ky­syn­tä alan osaa­jil­le on kova.

Yh­teis­työ Hel­sin­gin yli­o­pis­ton kans­sa on Rau­man seu­dul­le ja sa­mal­la koko Sa­ta­kun­nal­le erit­täin mer­kit­tä­vä asia ja pa­ran­taa kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen ase­maa alu­eel­la. Sa­mal­la alu­een yri­tys­ten edel­ly­tyk­set osaa­van työ­voi­man rek­ry­toi­mi­sek­si vah­vis­tu­vat, kun mais­te­ri­oh­jel­man opis­ke­li­joi­ta siir­tyy har­joit­te­luun alu­eem­me yri­tyk­siin.

Kou­lu­tu­soh­jel­ma tu­lee ra­ken­tu­maan hy­vin tii­viin yri­tys- ja työ­e­lä­mäyh­teis­työn va­raan. Rau­man seu­tu on kou­lu­tu­soh­jel­mal­le eri­no­mai­nen yh­teis­työ­a­lue myös sik­si, et­tä alu­een jo vah­van elin­kei­no­e­lä­män li­säk­si alu­eel­le on suun­nit­teil­la mer­kit­tä­viä vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­te­ja.

Sa­mal­la alu­een yri­tyk­set saa­vat uu­sia mah­dol­li­suuk­sia tut­ki­muk­sen, yri­tys­ten toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen ja in­no­vaa­ti­oi­den sa­ral­la ja opis­ke­li­jat saa­vat tu­kea omaan ura­pol­kuun.

On erit­täin hie­noa, et­tä kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen edel­ly­tyk­siä Rau­man seu­dul­la pääs­tään taas pa­ran­ta­maan. Tä­män hank­keen eteen on teh­ty töi­tä jo pit­kään.

Mää­rä­tie­tois­ta työ­tä kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ase­man vah­vis­ta­mi­sek­si alu­eel­lam­me on jat­ket­ta­va. Aloi­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­nen on tar­peel­lis­ta, mut­ta li­säk­si on pa­nos­tet­ta­va myös ope­tuk­sen laa­dun ke­hit­tä­mi­seen ja juu­ri elin­kei­no­e­lä­män kans­sa teh­tä­vän yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­seen.

Ma­ti­as Mart­ti­nen

Kir­joit­ta­ja on rau­ma­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja