Kah­vi­pöy­tä- ja so­me­kes­kus­te­lu­ja vauh­dit­taa tänä ke­vää­nä pe­rin­teis­ten koi­ran­kak­ko­jen li­säk­si isot ai­heet. Suo­men ta­lous­ti­lan­ne ja la­kot ovat omi­aan li­sää­mään vä­riä pu­hei­siin, mut­ta kun hei­te­tään pöy­tään vie­lä Rau­man kou­lu­verk­ko­rat­kai­sut ja ta­lou­soh­jel­man laa­din­ta, he­rää­vät vii­mei­set­kin hil­jai­set kuun­te­li­jat pu­hu­maan.

Mi­ten kes­kus­tel­la ai­hees­ta toi­sen kans­sa, joka on asi­as­ta ai­van eri miel­tä kuin minä? Kun ai­he on lä­hel­lä sy­dän­tä, voi ve­ren­pai­ne ja ää­nen vo­lyy­mi nous­ta sekä ar­gu­men­toin­ti tiu­ken­tua. Mi­nul­la on tut­ta­va­pii­ris­sä ih­mi­siä, jot­ka osal­lis­tu­vat lak­koi­hin, osa li­put lie­hu­en, osa har­mis­tu­nee­na. On duu­na­ria, työ­tön­tä ja yrit­tä­jää. Jo­kai­sel­la on oma mie­li­pi­teen­sä näi­hin(kin) asi­oi­hin ja on var­sin mie­len­kiin­tois­ta, mi­ten eri ta­val­la sama ai­he voi­daan näh­dä. Jo­kai­nen kat­soo ja pu­huu asi­ois­ta omas­ta nä­kö­kul­mas­taan ja ko­ke­mus­poh­jas­taan. Tämä voi aut­taa ym­mär­tä­mään tois­ta eri­ä­vien mie­li­pi­tei­den koh­da­tes­sa.

On ai­he mikä ta­han­sa, oli­si tär­ke­ää muis­taa tois­ta osa­puol­ta kun­ni­oit­ta­va käy­tös. Vaik­ka ai­he he­rät­täi­si tun­tei­ta ja on it­sel­le tär­keä, ei räy­hää­mäl­lä ja tois­ta hauk­ku­mal­la saa­da mi­tään hy­vää ai­kai­sek­si.

Joku mi­nua vii­saam­pi on sa­no­nut: Et voi päät­tää toi­sen käy­tös­tä tai pu­hei­ta, mut­ta voit vai­kut­taa omaan re­ak­ti­oo­si nii­hin. Vas­taat sii­tä, mitä omal­ta osal­ta­si kes­kus­te­luun tuot. Erääs­sä hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­mas­sa te­ra­peut­ti neu­voi kau­niis­ti: mie­ti ai­na mitä tuot mu­ka­na­si huo­nee­seen saa­pu­es­sa­si. Tuot­ko ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua ja osal­lis­tu­mis­ta, vai vai­ke­ne­mi­sen tai re­pi­viä sa­no­ja.

Omaan it­se tem­pe­ra­ment­tia ja liuk­kaan kie­len. Ikä on tuo­nut sen ver­ran vii­saut­ta, et­tä olen (toi­vot­ta­vas­ti) op­pi­nut rau­hoit­tu­maan ja kuun­te­le­maan. Ai­na ei tar­vit­se sa­noa sitä vii­meis­tä sa­naa. On tär­ke­ää ym­mär­tää, et­tä vaik­ka oli­sin asi­ois­ta eri miel­tä, sen ei tar­vit­se tar­koit­taa rii­taa ja vä­lien poik­ki me­noa. Voim­me ol­la eri miel­tä ja jat­kaa yh­tei­se­loa.

Kes­kus­te­le­vaa ke­vät­tä ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä toi­vo­tel­len.

Sari Pet­ters­son

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen (kok.)