Rau­ma­lai­nen pää­tök­sen­te­ko näyt­ti jäl­leen ker­ran ryh­tin­sä ja en­nus­tet­ta­vuu­ten­sa 17.6.2024 kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­saan. Vuo­den­vaih­teen tie­tä­mil­lä päät­tä­jät it­se ha­lu­si­vat kou­lu­ver­kon päi­vi­tyk­sen saa­tet­ta­van lop­puun ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Sen kes­kei­se­nä pe­rus­tee­na oli ra­pis­tu­va kiin­teis­tö­kan­ta, hu­pe­ne­vat ikä­luo­kat ja epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen kou­lu­ver­kon ra­ken­ne mu­kaan lu­kien yh­dys­luok­kien mää­rä ja op­pi­las­huol­lon tu­ki­pal­ve­lui­den ha­ja­nai­suus.

On toki hel­pom­pi hank­kia sel­vi­tyk­siä, kuin teh­dä it­se pää­tök­siä, mut­ta täl­lä ker­taa sel­vi­tys­työn tu­lok­set oli­vat au­kot­to­mia ja fak­tat niin kiis­tat­to­mia, et­tä hei­kom­pia hir­vit­ti.

Muu­tos ikä­luo­kis­sa on meil­lä­kin niin ra­jua, et­tä jos het­kek­si­kin ase­tu­taan hel­pos­ti so­peu­tu­van op­pi­la­si­kä­luo­kan ase­maan, on rat­kai­su enem­män kuin oi­kea. On suo­ras­taan kiis­ta­ton­ta, et­tä jos kou­lu­ver­kon ny­kyis­tä mal­lia men­nään ru­si­koi­maan, on myös tar­jot­ta­va jo­ta­kin ti­lal­le - ku­ten meil­lä teh­tiin.

It­se­pint­ty­neen sääs­tö­oh­jel­ma-ho­ke­man si­jaan tur­vat­tiin tu­le­vai­suu­teen sel­lai­sia ar­vos­tuk­sia, joi­ta ani har­va kun­ta tai kau­pun­ki ky­ke­nee jul­ki­ses­ti lu­nas­ta­maan.

Esi­mer­kik­si ra­ja­tut ryh­mä­koot, yh­dys­luo­kis­ta luo­pu­mi­nen ja op­pi­las­huol­lon pal­ve­lut ovat ko­ros­tet­ta­via asi­oi­ta, sa­mal­la kun kau­pun­kiin ra­ken­ne­taan uut­ta ja ul­jas­ta kou­lu­ti­laa ajan vaa­ti­muk­sia vas­taa­maan. Kai­ken tä­män jäl­keen it­se esi­tys­tä ei haas­tet­tu ra­ken­teen tai op­pi­la­soh­jauk­sen esi­tyk­siä vas­taan, vaan to­det­tiin, et­tä pie­ni oli­si au­to­maat­ti­ses­ti pa­rem­paa.

Uu­det rat­kai­sut ny­ky­ai­kai­sis­sa ti­lois­sa an­ta­vat kui­ten­kin kiis­tat­ta ke­hi­tyk­sen mah­dol­li­suu­den oh­ja­ten yk­si­lön it­se­näi­seen ajat­te­luun.

It­se päät­tä­jiin koh­dis­tu­vat lap­sel­li­set her­jauk­set sen si­jaan vah­vis­ta­vat val­mis­te­lun ta­son laa­dun, jol­loin tun­ne­kuo­hu on oh­jat­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin, kun it­se val­mis­te­lun taso mu­kai­lee kiis­tat­ta muut­tu­van maa­il­man uu­sia tuu­lia!

Kal­le Lep­pi­kor­pi

Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (sd.)