Laa­du­kas kor­ke­a­kou­lu­tus ja kou­lu­tus­ta­son nos­to ovat avai­na­se­mas­sa Suo­men tu­le­vai­suu­den me­nes­tyk­ses­sä. Nuo­ret tar­vit­se­vat li­sää opis­ke­lu­paik­ko­ja ja Suo­mi li­sää osaa­jia.

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten saim­me Sa­ta­kun­taan po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö il­moit­ti aloi­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­ses­tä Tu­run yli­o­pis­ton Opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen Rau­man kam­puk­sel­la ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa.

Hal­li­tus päät­ti vii­me syk­syn bud­jet­ti­rii­hes­sä kor­ke­a­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen li­sää­mi­ses­tä koko maas­sa noin 41 mil­joo­nan eu­ron edes­tä. Erit­täin vai­ke­as­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta hal­li­tus in­ves­toi mer­kit­tä­väs­ti kor­ke­a­kou­lu­tuk­seen, ja tämä luo edel­ly­tyk­siä ta­lous­kas­vul­le sekä osaa­mis­ta­son ja työl­li­syy­sas­teen nou­sul­le.

Nyt teh­dyt li­sä­pa­nos­tuk­set on koh­dis­tet­tu kes­kei­sis­sä hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­luis­sa tar­vit­se­mien osaa­jien, jois­ta ny­kyi­sel­lään on pu­laa, kou­lut­ta­mi­seen. Aloi­tus­paik­ko­ja on li­sät­ty mm. var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien, sai­raan­hoi­ta­jien ja bi­oa­na­lyy­ti­koi­den kou­lu­tuk­siin.

Tu­run yli­o­pis­to sai yh­teen­sä 60 uut­ta aloi­tus­paik­kaa var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien kou­lu­tuk­seen vuo­sil­le 2024–2026 ja tä­män myö­tä aloi­tus­pai­kat Tu­run yli­o­pis­ton Rau­man kam­puk­sel­la kas­va­vat.

Li­sä­a­loi­tus­pai­kat ovat eri­no­mai­nen asia alu­eem­me elin­voi­mal­le ja myös vah­va osoi­tus on­nis­tu­nees­ta edun­val­von­nas­ta Sa­ta­kun­nan puo­les­ta. Nyt on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä mah­dol­li­sim­man moni opis­ke­li­ja jäi­si Sa­ta­kun­taan asu­maan myös opin­to­jen jäl­keen.

Opis­ke­li­ja­mää­rän kas­vu Rau­man kam­puk­sel­la on myös erit­täin tär­ke­ää kam­puk­sen tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta. Kam­puk­sen toi­min­nan jat­koon on liit­ty­nyt vuo­sien mit­taan pal­jon epä­var­muuk­sia, mut­ta tämä pää­tös vah­vis­taa kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen ase­maa Rau­mal­la.

Laa­du­kas kou­lu­tus tar­vit­see edel­leen pa­nos­tuk­sia, mut­ta nyt teh­ty pää­tös on tär­keä as­kel oi­ke­aan suun­taan.

Ma­ti­as Mart­ti­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja