Yri­tyk­siin koh­dis­tuu sään­te­lyt­su­na­min myö­tä laa­ja kir­jo vas­tuul­li­suus­vaa­tei­ta. Ve­si­vas­tuul­li­suu­del­la tar­koi­te­taan kaik­kea yri­tys­ten ve­teen ja sen käyt­töön liit­ty­vää toi­min­taa, joka on so­si­aa­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti oi­keu­den­mu­kais­ta, ym­pä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­vää ja ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Lain­sää­dän­tö aset­taa tie­tyt reu­na­eh­dot ja mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set, mut­ta vi­ra­no­mai­set haas­ta­vat yri­tyk­siä myös va­paa­eh­toi­siin toi­miin.

Ete­läi­ses­sä Sa­ta­kun­nas­sa yri­tyk­set ovat to­teut­ta­neet ve­si­vas­tuul­li­suut­ta jo vuo­sia ja vuo­si­kym­me­niä en­nen kuin ter­miä on edes kek­sit­ty. Van­him­pa­na esi­merk­ki­nä sii­tä on Py­hä­jär­ven suo­je­lu­ra­has­to ja -oh­jel­ma, joka käyn­nis­tyi jo vuon­na 1995 kun­tien, yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen yh­teis­työ­nä. Vuon­na 2017 käyn­nis­tet­tiin JO­KI­oh­jel­ma, joka edis­tää ve­sien­suo­je­lua Eu­ra­jo­en ve­sis­tö­a­lu­een ala­o­sas­sa eli alu­eel­la Py­hä­jär­ves­tä Sel­kä­me­reen. Esi­mer­kik­si Ape­tit, Suc­ros ja HK ovat alus­ta al­ka­en ra­hoit­ta­neet Py­hä­jär­ven suo­je­lua. JO­KI­oh­jel­man ra­hoit­ta­ji­na on seit­se­män alu­een yri­tys­tä. Mo­lem­mis­sa oh­jel­mis­sa myös alu­een kun­tien ra­hoi­tus on mer­kit­tä­vää.

Oh­jel­mien ta­voit­tee­na on mm. tur­va­ta ve­den laa­tua ja vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia, vä­hen­tää ve­sis­töön koh­dis­tu­vaa kuor­mi­tus­ta, li­sä­tä ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta ja edis­tää ka­la­ta­lout­ta. Nämä kak­si oh­jel­maa var­mis­ta­vat va­paa­eh­toi­sen ra­hoi­tuk­sen koko Eu­ra­jo­en ve­sis­tö­a­lu­een ve­sis­tö­jen hoi­toon. Ku­kin oh­jel­maan si­tou­tu­nut taho mak­saa vuo­sit­tain so­vi­tun sum­man, mikä mah­dol­lis­taa tar­ve­läh­töis­ten ve­sien­hoi­to­hank­kei­den käyn­nis­tä­mi­sen. Par­haim­mil­laan oh­jel­ma­ra­hoi­tus­pot­ti mo­nin­ker­tais­te­taan han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la, jol­la to­teu­te­taan konk­reet­ti­sia ve­sis­tö­jen ti­laa pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä.

Tämä ete­läi­ses­sä Sa­ta­kun­nas­sa ra­ken­net­tu va­paa­eh­toi­suu­teen pe­rus­tu­va jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin yh­tei­nen ve­sien­hoi­don ra­hoi­tus­mal­li on he­rät­tä­nyt häm­mäs­tys­tä ja kiin­nos­tus­ta niin kan­sal­li­sil­la kuin kan­sain­vä­li­sil­lä­kin foo­ru­meil­la. Toi­min­nal­la tu­e­taan alu­een elin­voi­maa pait­si pa­ran­ta­mal­la ym­pä­ris­tön ti­laa myös käyt­tä­mäl­lä pai­kal­li­sia yri­tyk­siä hank­kei­den käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­sa.

Tei­ja Kirk­ka­la

Py­hä­jär­vi-Ins­ti­tuu­tin toi­min­nan­joh­ta­ja