Ai­to­ja koh­taa­mi­sia, iloa, läm­pöä sekä vä­lit­tä­mis­tä. Tam­pe­reel­la toi­min­tan­sa aloit­ta­nut Sun­Hoi­va on Rau­mal­la ver­rat­tain uu­si toi­mi­ja, jon­ka pal­ve­lut kat­ta­vat laa­jan kir­jon ai­na seu­ran­pi­dos­ta sai­raan­hoi­toon. Ta­voit­tee­na on tu­kea ko­to­na sel­viy­ty­mis­tä ar­jen eri ti­lan­teis­sa, jot­ta esi­mer­kik­si ikäih­mi­nen voi­si asua mah­dol­li­sim­man pit­kään ko­to­naan.

-Pal­ve­lum­me so­pii oi­ke­as­taan kai­kil­le, joil­la on haas­tei­ta ko­to­na pär­jää­mi­ses­sä. Au­tam­me mitä mo­ni­nai­sim­mis­sa ti­lan­teis­sa, on se sit­ten se­län­pe­sua, lääk­kei­den ja­ka­mis­ta, ul­koi­lua, kaup­pa-asi­oin­tia tai esi­mer­kik­si haa­van­hoi­toa. Yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­val­le hoi­ta­jan käyn­ti voi ol­la myös ihan jut­te­lua tai vaik­ka­pa kor­tin pe­luu­ta. Jo­kai­sel­le rää­tä­löi­dään oma, yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta vas­taa­va pal­ve­lu­suun­ni­tel­ma, ker­too Sun­Hoi­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Nii­na Ui­mo­nen.

Sun­Hoi­van ko­ti­hoi­vaa on mah­dol­lis­ta hank­kia joko it­se­mak­sa­va­na yk­si­tyi­sa­si­ak­kaa­na tai hy­vin­voin­ti­a­lu­een jär­jes­tä­mä­nä. Sa­ta­kun­nan alu­eel­la on käy­tös­sä sään­nöl­li­sen sekä ti­la­päi­sen ko­ti­hoi­don ja hen­ki­lö­koh­tai­sen avun pal­ve­lu­se­te­li.

Toi­sin kuin usein aja­tel­laan, tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa yk­si­tyi­nen pal­ve­lu voi ol­la edul­li­sem­paa kuin jul­ki­nen.

-Kun­nal­li­sen puo­len ko­ti­hoi­don mak­sut ovat si­dok­sis­sa asi­ak­kaan tu­loi­hin. Hy­vä­tu­loi­sen kan­nat­taa eh­kä os­taa pal­ve­lu it­se ja ha­kea sii­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä. Tai jos on kyse esi­mer­kik­si apua tar­vit­se­vas­ta pa­ris­kun­nas­ta, on to­den­nä­köi­ses­ti edul­li­sem­paa hank­kia pal­ve­lu yk­si­tyi­sel­tä. Neu­vom­me asi­a­kas­ta ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ja eläk­keen­saa­jan hoi­to­tu­en ha­ke­mi­ses­sa ja au­tam­me tar­vit­ta­es­sa myös sel­vit­tä­mään, mikä on ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vin vaih­to­eh­to pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sek­si.

Ko­ti­hoi­to ja laa­jem­min ter­vey­den­huol­to koh­taa­vat tänä päi­vä­nä mo­nia haas­tei­ta.

-Ih­mi­sil­tä vie­dään pal­ve­lu­ja pois ja pal­ve­lun pii­riin pää­se­mi­sen kri­tee­re­jä tiu­ken­ne­taan. Toi­vom­me voi­vam­me yk­si­tyi­se­nä pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na vas­ta­ta tä­hän tar­pee­seen.

Rau­man toi­mi­pis­tees­tä vas­taa Hei­di Ros­si, jol­la on ta­ka­naan pit­kä ko­ke­mus muun mu­as­sa ko­ti­hoi­dos­ta ja hoi­va­ko­deis­ta.

-Koen, et­tä saan to­teut­taa it­se­ä­ni ko­ti­hoi­dos­sa, ja sik­si en iki­nä ha­lu­a­kaan jää­dä pois kent­tä­työs­tä. Täs­sä työs­sä pys­tyn yn­nää­mään kai­ken sen am­mat­ti­tai­don, jon­ka olen mat­kan var­rel­la ke­rän­nyt.

Ros­si ra­kas­taa eri­tyi­ses­ti kii­reet­tö­miä asi­a­kas­käyn­te­jä, jol­loin on ai­kaa jää­dä jut­te­le­maan. Ja vaik­ka ai­kaa oli­si vain vart­ti, sen­kin voi käyt­tää niin, et­tä asi­a­kas ko­kee tul­leen­sa näh­dyk­si ja kuul­luk­si.

Ros­si ko­kee, et­tä Sun­Hoi­vas­sa yh­dis­ty­vät help­po lä­hes­tyt­tä­vyys ja toi­saal­ta va­ka­va­rai­sen yri­tyk­sen taus­ta­tu­ki. Hän te­kee työ­tään suu­rel­la sy­dä­mel­lä.

-Kos­ket­ta­vim­pia het­kiä on, kun asi­a­kas jää vil­kut­ta­maan ik­ku­nas­ta niin kau­an kuin au­to nä­kyy. Se vie sy­dä­men!