Au­ton mer­ki­tys suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­ses­sa on tär­keä, sil­lä au­tol­la teh­dään noin 60 pro­sent­tia mat­kois­ta. Au­to on­kin syy­tä huol­lat­taa sään­nöl­li­ses­ti, sil­lä hy­vä­kun­toi­nen au­to on tur­val­li­nen ajaa. Sään­nöl­li­sel­lä ja am­mat­ti­lais­ten suo­rit­ta­mal­la huo­len­pi­dol­la pie­net on­gel­mat ei­vät eh­di ka­sau­tua isoik­si ja kal­liik­si vi­oik­si.

Vauh­dil­la ke­hit­ty­vä tek­no­lo­gia haas­taa au­to­a­lan am­mat­ti­lai­set. Haas­tei­siin vas­taa po­ri­lai­nen täy­den pal­ve­lun luo­tet­ta­va­na au­to­kor­jaa­mo­na tun­net­tu KP Au­to Oy.

– Joka het­ki on ol­ta­va ajan her­mol­la. Tar­vi­taan jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta, jot­ta pys­tym­me vas­taa­maan alan ko­vaan kil­pai­luun. Kes­ki­tym­me en­nen kaik­kea omaan te­ke­mi­seen ja sen ke­hit­tä­mi­seen. Van­kal­la ko­ke­muk­sel­la ja asi­an­tun­te­muk­sel­la olem­me val­mii­na tu­le­vai­suu­den vaa­ti­muk­siin, va­kuut­ta­vat KP Au­ton pe­rus­ta­jat Jan­ne Pel­to­mä­ki ja Kari Kan­gas.

Asi­a­kas on hei­dän mu­kaan­sa ai­na tär­kein.

– Heis­tä jo­kai­ses­ta on pi­det­tä­vä hy­vää huol­ta. Pa­nos­tam­me­kin vah­vas­ti asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­teen. Asi­ak­kai­den luot­ta­muk­sen saa­vut­ta­mi­sen eteen on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, ja olem­me vuo­sien var­rel­la va­kiin­nut­ta­neet ase­mam­me usei­den yri­tys­ten luot­to­huol­to­pai­kak­si.

Pel­to­mä­en ja Kan­kaan 1 350 ne­li­ön toi­mi­ti­lois­sa joh­ta­ma KP Au­to hoi­taa kai­ken­lai­set me­no­pe­lit. Hen­ki­lö-, pa­ket­ti- ja mat­kai­lu­au­to­jen li­säk­si tär­ke­äs­sä roo­lis­sa ovat myös ras­kaan­ka­lus­ton huol­lot ja kor­jauk­set. Pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös kaa­su­au­to­muun­nok­set sekä nii­den kor­jauk­set ja huol­lot. Asi­ak­kail­le on tar­jol­la myös ren­kaat ja van­teet al­le asen­net­tui­na, ren­kai­den kau­si­säi­ly­tys sekä kai­ken­lai­set ren­gas­työt.

– Olem­me pa­nos­ta­neet uu­den, asi­an­tun­te­van vas­tuu­hen­ki­lön joh­dol­la en­tis­tä vah­vem­min myös ren­gas­puo­lel­le. Myös ras­kaan­ka­lus­ton ren­kai­ta, van­tei­ta ja nii­den töi­tä tar­jo­a­van, KP Au­to Oy:lle apu­toi­mi­ni­mek­si pe­rus­te­tun KP Ren­gas Oy:n ava­jai­sia vie­tet­tiin mar­ras­kuus­sa. Ke­vy­en ka­lus­ton ren­gas­puo­li on toki ol­lut ole­mas­sa alus­ta as­ti, mut­ta vas­ta vii­me ai­koi­na sitä on mark­ki­noi­tu vah­vem­min.

Töi­tä 10 hen­gen voi­min ope­roi­val­le KP Au­tol­le on riit­tä­nyt kii­tet­tä­väs­ti. Laa­tua ja ta­voit­teel­li­suut­ta kai­kes­sa toi­min­nas­saan ko­ros­ta­va po­ri­lai­sy­ri­tys et­sii­kin par­hail­laan 1-2 am­mat­ti­tai­tois­ta ja mo­ti­voi­tu­nut­ta asen­ta­jaa.

– Tar­vit­sem­me vii­py­mät­tä li­sää kä­siä. Ke­vy­en ka­lus­ton puo­lel­le kai­pai­sim­me­kin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la mie­lel­lään kak­si uut­ta, pä­te­vää asen­ta­jaa. Kan­nat­taa­kin ol­la mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti yh­tey­des­sä mei­hin. Alal­la on kiel­tä­mät­tä omat haas­teen­sa, mut­ta tääl­lä Puin­nin­tiel­lä on tar­jol­la mu­ka­vas­sa po­ru­kas­sa mie­len­kiin­toi­sia työ­teh­tä­viä.

Ys­tä­väl­li­seen ja asi­an­tun­te­vaan pal­ve­luun pa­nos­ta­van KP Au­to Oy:n asi­a­kas­kun­taan kuu­luu pal­jon va­ki­o­vä­keä. Pää­o­sin he tu­le­vat Sa­ta­kun­nan alu­eel­ta, mut­ta yri­tyk­sen luo­tet­ta­va toi­min­ta on ha­vait­tu myös maa­kun­ta­ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

– Vaik­ka olem­me edel­leen koh­ta­lai­sen pie­ni toi­mi­ja, asi­ak­kai­den jou­kos­sa on suh­teel­li­sen iso­ja­kin yri­tyk­siä. Yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut myös Pir­kan­maal­ta, Var­si­nais-Suo­mes­ta ja Ete­lä-Poh­jan­maan suun­nal­ta. Uu­tuu­te­na heil­le kai­kil­le on vas­ti­kään han­kit­tu säh­kö­au­to­jen ak­ku­tes­te­ri, jon­ka avul­la pys­tym­me te­ke­mään tes­te­jä tie­tyil­le au­to­mer­keil­le ai­no­a­na Po­ris­sa. Sil­le on var­mas­ti käyt­töä, kun säh­kö­au­to­jen ky­syn­tä on vuo­si vuo­del­ta kas­va­mas­sa.