Har­gas­s­ner Fin­lan­din Tomi Yli­paas­to to­te­aa ha­ke­läm­mi­tyk­sen ole­van edul­li­nen läm­mi­tys­muo­to mo­neen läm­mi­tys­koh­tee­seen. Har­gas­s­ne­rin tuot­teet ovat erit­täin au­to­maat­ti­sia ja help­po­käyt­töi­siä rat­kai­su­ja. Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­miä löy­tyy 20kW ai­na 2500kW as­ti.

- Har­gas­s­ne­rin ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on erit­täin vai­va­ton käyt­tää. Ha­ke­läm­mi­tys miel­le­tään työ­lääk­si, mitä se ei ny­ky­ään ole. Kun hak­keen kos­teus tai pa­la­ko­ko vaih­te­lee, kat­ti­la sää­tää au­to­maat­ti­ses­ti en­siö- ja toi­si­oil­man sekä hak­keen­syö­tön. Har­gas­s­ne­rin vie­res­sä ei tar­vit­se ol­la ja elää vaan on­gel­ma­ti­lan­teis­sa lai­te hä­lyt­tää äly­pu­he­li­men so­vel­luk­seen, Yli­paas­to ker­too.

- Har­gas­s­ne­rin käyt­tä­jän ei tar­vit­se ol­la ha­ke­läm­mi­tyk­sen am­mat­ti­lai­nen. Täl­lai­sil­la au­to­maat­ti­sil­la lait­teil­la on help­po läh­teä ha­ke­läm­mit­tä­jäk­si. Lait­teet toi­mi­vat hie­nos­ti myös ke­säl­lä. Kat­ti­la syt­tyy ja sam­muu au­to­maat­ti­ses­ti jon­ka avul­la kat­ti­la on pääl­lä vain sil­loin, kun läm­pöä tar­vi­taan esi­mer­kik­si vain ker­ran vuo­ro­kau­des­sa.

Har­gas­s­ne­rin kat­ti­lat myös nuo­ho­a­vat it­sen­sä au­to­maat­ti­ses­ti.

- Nor­maa­li­käy­tös­sä riit­tää huol­to ker­ran vuo­des­sa, Yli­paas­to to­te­aa.

Har­gas­s­ner tuot­taa läm­mön myös erit­täin al­hai­sel­la säh­kön­ku­lu­tuk­sel­la.

Esim. 60kW jär­jes­tel­män säh­kön­ku­lu­tus vuo­des­sa on vain noin rei­lut 500 kWh.

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­sen tuet:

Maa­ta­lous- ja muut mik­ro­y­rit­tä­jät

Yk­si­tyi­sel­le yrit­tä­jäl­le tai har­vaan asu­tul­le tai ydin­maa­seu­dul­la si­jait­se­val­le mik­ro­y­ri­tyk­sel­le voi anoa Le­a­der-in­ves­toin­ti­tu­kea 30% hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, kun li­sä­tään uu­siu­tu­van ener­gi­an osuut­ta yri­tyk­sen tar­vit­se­mas­ta ener­gi­as­ta.

Myös mik­ro­y­ri­tyk­sil­le ja maa­ti­loil­le on suo­ria ELY-kes­kuk­sen yri­tys­tu­kia läm­mi­tys­muo­don vaih­ta­mi­seen mui­den in­ves­toin­tien yh­tey­des­sä. Tuen suu­ruus on ha­ke­polt­toon siir­ryt­tä­es­sä 2 500 eu­roa. Maa­ti­lo­jen osal­ta tuki on 50%.

Bu­si­ness Fin­land myön­tää ener­gi­a­tu­kea sel­lai­siin yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen in­ves­toin­ti- ja kat­sel­mus­hank­kei­siin, jot­ka edis­tä­vät uu­siu­tu­van ener­gi­an tuo­tan­toa ja käyt­töä, ener­gi­an­sääs­töä, ener­gi­an tuo­tan­non tai käy­tön te­hos­ta­mis­ta tai muu­ten muok­kaa­vat ener­gi­a­jär­jes­tel­mää vä­hä­hii­li­sem­mäk­si pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Tu­el­la on ol­ta­va mer­kit­tä­vä vai­ku­tus hank­keen käyn­nis­tä­mi­seen.

In­ves­toin­ti­kus­tan­nus­ten tu­lee ol­la vä­hin­tään 10 000 eu­roa (ener­gi­a­te­hok­kuus) tai 30 000 eu­roa (uu­siu­tu­va ener­gia) ei­kä hank­keen kool­la ole ylä­ra­jaa. Ra­hoi­tus on avus­tus­ta eli sitä ei tar­vit­se mak­saa ta­kai­sin.

Pien­ta­lot

Ym­pä­ri­vuo­ti­ses­sa asuin­käy­tös­sä ole­vien pien­ta­lo­jen omis­ta­jil­le on tar­jol­la ELY-kes­kuk­sen val­ti­o­na­vus­tus­ta öl­jy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­män pois­ta­mi­seen ja kor­vaa­mi­seen muil­la läm­mi­tys­muo­doil­la.

Öl­jy­läm­mi­tys­ta­lon ener­gi­a­re­mon­tis­sa voi hyö­dyn­tää ko­ro­tet­tua ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, jota voi saa­da puo­li­son kans­sa yh­teen­sä 7 000 eu­roa. Tämä edel­lyt­tää öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­mis­ta.

Eri tu­kien tie­dot voi­vat muut­tua, jo­ten kan­nat­taa sel­vit­tää asi­at tu­kea myön­tä­vien ta­ho­jen net­ti­si­vuil­ta.