Mar­ko Lep­pä­nen

Nimi Sten­vall he­rät­tää tun­tei­ta var­sin­kin mo­nien vart­tu­neem­pien rau­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa. Kyl­lä, Kim­mo on jo edes­men­neen Lu­kon mes­ta­ri­puo­lus­ta­jan Helk­ko Sten­val­lin poi­ka.

Kim­mo Sten­val­lin nimi on vi­lah­del­lut val­ta­kun­nan­me­di­ois­sa, kun hän on kom­men­toi­nut tek­no­lo­gia- ja me­di­ayh­ti­öi­den ta­lou­del­lis­ta ti­laa ja tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä. Ne kuu­lu­vat OP:n se­ni­o­ri­a­na­lyy­ti­kon vas­tuu­a­lu­ei­siin.

Sa­mas­sa työ­pai­kas­sa on ku­lu­nut jo koh­ta 17 vuot­ta.

– Työ­tä on pal­jon, kun teks­tiä pi­tää tuot­taa asi­ak­kail­le jat­ku­vas­ti. Yli vii­si­kymp­pi­se­nä voi­si tul­la jo vä­hän sel­lais­ta donwns­hif­taus­mei­nin­kiä, mut­ta täl­lä alal­la se ei ole mah­dol­lis­ta. Täs­sä py­syy nuo­rek­kaa­na, Sten­vall nau­rah­taa.

Sten­vall nä­kee päi­vit­täin ana­lyy­si­työs­sään Suo­men ta­lou­den vir­tauk­set ja suun­nat. Mit­ta­rit ovat osoit­ta­neet vii­me vuo­det alas tai kor­kein­taan vaa­ka­suun­taan.

Sten­vall kat­soo kui­ten­kin tu­le­vai­suu­teen va­loi­sa­na. Kor­ko­jen kään­ty­mi­nen las­kuun el­vyt­tää hä­nen mu­kaan­sa ta­lout­ta.

– Ta­lou­den pa­hin vai­he on ta­ka­na. Yri­tyk­sil­le al­kaa tul­la in­ves­toin­ti­tar­pei­ta ja si­ten ta­lou­del­li­nen ak­ti­vi­teet­ti li­sään­tyy.

Ana­lyy­tik­ko muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä Suo­mel­la on kui­ten­kin mui­hin Poh­jois­mai­hin ver­rat­tu­na pal­jon vel­kaa. Huh­ti­kuun lo­pus­sa vel­kaa oli 163,55 mil­jar­dia eu­roa, mikä tar­koit­taa asu­kas­ta koh­ti yli 29 000 eu­roa.

Sten­vall on seu­ran­nut tark­kaan No­ki­an vä­rik­käi­tä vai­hei­ta. Mikä voi­si ol­la Suo­men seu­raa­va No­kia? Sten­vall ei vält­tä­mät­tä us­ko ”yh­den yri­tyk­sen ih­mei­siin”.

– Pe­rus­työ teh­dään kui­ten­kin hy­vin­voi­vis­sa pk-yri­tyk­sis­sä, jot­ka työl­lis­tä­vät eni­ten vä­keä. Ih­mis­ten pi­täi­si käyt­tää oman yh­tei­sön elin­voi­man ta­kia mah­dol­li­sim­man pal­jon pal­ve­lui­ta. Nii­den ve­ro­tuk­sen pi­täi­si ol­la mal­til­li­nen.

Ur­hei­lu­mie­he­nä Sten­vall ei ole ol­len­kaan har­mis­saan, et­tä hän on pääs­syt ana­ly­soi­maan me­di­ayh­ti­öi­den ur­hei­luo­i­keuk­sia.

Ur­hei­lu­ki­so­jen ja eril­lis­ten sar­jo­jen lä­he­ty­soi­keuk­sien hin­nat ovat ol­leet ko­vas­sa kas­vus­sa. Mi­ten pit­kään ke­hi­tys voi jat­kua?

– On sii­tä pu­hut­tu mon­ta vuot­ta, mut­ta tun­tuu, et­tä mark­ki­nas­sa ai­na joku ha­lu­aa mak­saa, Sten­vall sa­noo.

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Vi­ap­lay on ol­lut suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa, kun se on kah­mi­nut iso­jen la­jien oi­keuk­sia it­sel­leen. Vi­ap­lay Group kui­ten­kin pe­las­tui, kun rans­ka­lai­nen Ca­nal Plus ja tshek­ki­läi­nen PPF hank­ki­vat yh­ti­ön hal­tuun­sa ja an­toi­vat 356 mil­joo­naa eu­roa li­sä­ra­hoi­tus­ta.

Sten­vall pi­tää hy­vin kiin­nos­ta­va­na ke­hi­tyk­se­nä sitä, et­tä esi­mer­kik­si Poh­jois-Ame­ri­kas­sa isot pal­loi­lu­la­jit tuot­ta­vat it­se lä­he­tyk­siä ku­lut­ta­jil­le. Mui­den mu­as­sa jal­ka­pal­l­lon Se­rie A:kin poh­tii sa­maa.

– Se­kään ei ole ihan yk­sin­ker­tai­nen ku­vio, kun joka maas­sa pi­tää ol­la tuo­tan­to­yh­ti­öt ja stu­di­ot. Ei se niin mene, et­tä jos­tain To­ri­nos­ta vaan la­da­taan so­vel­lus ja kaik­ki maa­il­mas­sa al­ka­vat kat­soa pe­liä.