Uu­tis­Rau­ma

Ta­ka­tal­vi tuis­ku­aa tu­paan, mut­ta ka­len­te­ris­ta huo­maa ke­vään jo koit­ta­van.

Jäi­den jo läh­det­tyä Otan­lah­den, Sy­vä­rau­man­lah­den ja Pe­tä­jäk­sen ran­noil­la läm­mi­tel­lään ke­sää koh­ti.

Osa me­ren­ran­nan pal­ve­luis­ta al­kaa pik­ku­hil­jaa ava­ta ovi­aan. Yö­pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta käy­vät gril­lit ja ke­sä­suun­ni­tel­mat kuu­mi­na.

Po­ro­hol­man Ran­ta­ta­lon ke­sä­kau­si al­kaa tu­le­va­na per­jan­tai­na 26. huh­ti­kuu­ta. Ke­väi­set sup­pe­am­mat ja sää­va­rauk­sel­li­set au­ki­o­lot laa­je­ne­vat myö­hem­min ke­sän koit­ta­es­sa.

Tu­tun be­ach hou­se -tun­nel­man li­säk­si pal­mu­jen kat­vees­sa hiek­ka­ran­nal­la on lu­vas­sa pal­jon uut­ta.

Uu­den me­nun myö­tä Ran­ta­ta­lon omas­ta gril­lis­tä saa vii­kon­lo­pus­ta al­ka­en muun mu­as­sa ho­da­rei­ta ja all day bre­ak­fas­tin. Myös drink­ki­lis­ta uu­dis­tuu tou­ko­kuun ai­ka­na.

– Ran­ta­ta­lo pyr­kii ke­hit­ty­mään joka kesä edel­lis­tä pa­rem­mak­si, ker­too pai­kan isän­tä, Toni ”Pro­to­ni” Jär­vi­nen.

– Ruo­ka­lis­tan päi­vi­tyk­sel­lä py­rim­me vas­taa­maan asi­ak­kai­den ky­syn­tään. An­nok­sia saa isoon tai pie­nem­pään näl­kään.

Ke­sä­kuun koit­ta­es­sa Ran­ta­ta­lol­ta tu­lee saa­maan vii­me vuo­den ta­paan myös Os­te­ria da Fi­lip­pon piz­zaa ja pas­taa.

Ke­sä­kau­den myö­tä Ran­ta­ta­lo he­rää hen­kiin myös Ins­tag­ram-ka­na­val­laan, jota on elä­vöi­tet­ty ak­tii­vi­ses­ti ke­hit­tä­en jo pa­rin vii­me ke­sän ajan.

Sama lin­ja jat­kuu edel­leen. Ajan­ta­sais­ten tie­to­jen li­säk­si kän­ny­käs­tä kä­sin pää­see kiin­ni myös Ran­ta­ta­lon kuu­lui­siin ”vi­boi­hin”.

Ran­ta­ta­lo kul­kee siis tas­ku­ko­koi­se­na in­nok­kaim­pien ”Ran­tis-fa­nien” mu­ka­na sin­ne min­ne he­kin, mikä on­kin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le kä­vi­jöil­le var­sin mie­luis­ta.

– Täk­si vuo­dek­si on ke­hi­tet­ty uu­si yh­te­näi­nen vi­su­aa­li­nen il­me, joka al­kaa nyt nä­kyä kaik­ki­al­la, ins­tag­ra­mis­ta drink­ki­tar­jon­taan, Jär­vi­nen vih­jaa.

– Mut­ta me­ren­ran­nas­sa kun ol­laan, niin toki tun­nel­ma on par­haim­mil­laan ihan pai­kan pääl­lä.

Vii­kon­lop­pui­sin Ran­ta­ta­lon te­ras­sil­la vie­rai­le­vat DJ:t ja muu­ta­mia tee­mail­to­ja li­ve­mu­sii­kin kera on myös lu­vas­sa. Kai­ken yti­mes­sä on ren­to mei­nin­ki.

Ju­han­nuk­sen li­säk­si Ran­ta­ta­lon merk­ki­paa­lu­ja tu­le­vat ole­maan muun mu­as­sa tou­ko­kui­nen Rock’n’Roll Crui­sing -ta­pah­tu­ma ja elo­kui­nen Rau­ma Sun­set Fes­ti­val.

Pää­ta­pah­tu­ma Ran­ta­ta­lon pal­mu­jen kat­vees­sa on jo­kail­tai­nen: au­rin­gon­las­ku.

– Saa­te­taan saa­da sa­det­ta­kin, mut­ta au­rin­koa aja­tel­tiin täs­sä ot­taa – sitä olem­me ti­lan­neet koko ke­säk­si! Jär­vi­nen lu­paa lu­mi­py­rys­tä piit­taa­mat­ta.

Myös Otan­lah­den ui­ma­ran­nan toi­ses­sa pääs­sä ovat ke­sä­val­mis­te­lut hy­väl­lä mal­lil­la. Maa­ui­ma­lan al­taan pesu on al­ka­mas­sa, ja sen myö­tä myös muut huol­to­toi­men­pi­teet ja al­taan täyt­tö.

Ma­kis ava­taan ta­san kuu­kau­den ku­lut­tua per­jan­tai­na 24. tou­ko­kuu­ta. Sa­ma­na vii­kon­lop­pu­na Ma­kis ja ran­ta täyt­ty­vät Flik­kat­te Vi­to­ne -ta­pah­tu­man osal­lis­tu­jis­ta.

Ma­kik­ses­sa­kin kes­ki­ty­tään ke­hit­tä­mi­seen niin pal­ve­lu­va­li­koi­man ja -pro­ses­sien kuin mui­den yk­si­tyis­koh­tien suh­teen.

Muun mu­as­sa mi­ni­golf­ra­to­jen ja sau­nan pe­rus­pa­ran­nuk­set kuu­lu­vat ke­sän agen­daan.

– Li­säk­si esi­mer­kik­si ki­os­kin va­li­koi­ma, yö­uin­nit, ui­ma­kou­lut ja ve­si­jum­pat kuu­lu­vat en­ti­ses­tään pa­ran­net­ta­vien pal­ve­lui­den pii­riin, lu­et­te­lee Ma­kis-yrit­tä­jä Mi­ka­el Ek­löf.

– Ei sitä to­sin tie­dä, vaik­ka ke­vä­tau­rin­gon pa­rem­min po­rot­ta­es­sa vie­lä ve­det­täi­siin hi­has­ta joku isom­pi­kin vil­li kort­ti, mut­ta kat­so­taan sel­lai­sia sit­ten, kun sen ai­ka on.

Muis­ta myös nämä:


• Ma­ri­na Vis­tan ja Me­ri­ja­ka­mon te­ras­si- ja kah­vi­la­pal­ve­lut au­ke­a­vat va­puk­si. Polt­to­ai­ne­ja­ke­lu on jo toi­min­nas­sa. Ma­ri­na Vis­tan sau­na au­ke­aa ke­sä­kuun ai­ka­na, ra­vin­to­la­toi­min­ta syk­syn tul­len.

• Po­ro­hol­man lei­rin­tä­a­lu­een ke­sä­kau­si al­kaa 10. tou­ko­kuu­ta. Asi­ak­kai­ta pal­ve­le­vat muun mu­as­sa Ruor­mie­hen te­ras­si ja ju­han­nuk­se­na au­ke­a­va ra­vin­to­la­lai­va Ma­ri­ta.

• Få­fän­gan Pa­vil­jon­gin ja Mers­kan Tans­si­la­van ava­jai­set 3. tou­ko­kuu­ta käyn­nis­tä­vät me­rel­li­sen la­va­tans­si­kau­den.

• Voh­ve­li­kar­ta­no Pe­tä­jäk­ses­sä pal­ve­lee ke­leis­tä riip­pu­en tou­ko­kuun lop­pu­puo­len vii­kon­lop­pui­na ja tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­ta al­ka­en päi­vit­täin.

• Pe­tä­jäk­sen Ma­ri­ne Café sau­noi­neen on au­ki päi­vit­täin läpi vuo­den.

• Nii­ni­kään oven­sa asi­ak­kail­le jo avan­nut Pi­ra­te Street Food -bur­ge­ri­ra­vin­to­la pal­ve­lee Sy­vä­rau­man Kou­lu­ran­nas­sa.

• Kah­vi­la­her­kuis­ta ja jää­te­lös­tä voi naut­tia myös Su­vi­tien Är­rän te­ras­sil­la Sy­vä­rau­man sil­lan pie­les­sä.