Suo­men Scyl­la­pur­jeh­ti­jat viet­tää 40-vuo­tis­juh­li­aan Lai­ta­ka­ris­sa 12. hei­nä­kuu­ta.

Scyl­la-ve­nei­tä on val­mis­tet­tu Lu­vi­al­la vuo­si­kym­men­ten ajan. Ve­ne­tyyp­pi on Björn Ny­ber­gin suun­nit­te­le­ma ja hä­nen sekä Is­mo Lil­jan toi­mes­ta näi­tä puus­ta val­mis­tet­tu­ja pur­je­ve­nei­tä on veis­tet­ty vuo­si­na 1966 – 2015 yh­teen­sä 77 kap­pa­let­ta. Scyl­lat on val­mis­tet­tu li­mi­sau­ma­tek­nii­kal­la poh­jois­mai­sen pe­rin­teen mu­kaan. Li­mi­sau­ma­ve­ne­pe­rin­ne on ni­met­ty Unes­con ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön lu­et­te­loon 14.12.2021.

 Veistäjä Ismo Lilja purjehtimassa omalla veneellään S/Y Hannamarialla.

Veistäjä Ismo Lilja purjehtimassa omalla veneellään S/Y Hannamarialla.

Yh­dis­tyk­sen toi­min­ta­pe­ri­aa­te on edis­tää scyl­la­pur­jeh­dus­ta, ja­kaa scyl­la­tie­tout­ta ja ede­saut­taa scyl­la­ve­nei­den hoi­toa ja kun­nos­tus­ta. Lai­ta­ka­ris­sa jär­jes­tet­tä­vä ti­lai­suus on kak­si­päi­väi­nen. Per­jan­tai­na on yh­dis­tyk­sen 40-vuo­tis­juh­la ja vuo­si­ko­kous. Li­säk­si ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus tu­tus­tua ve­nei­siin, osaan myös as­tu lai­vaan pe­ri­aat­teel­la, kel­lo 14–16 vä­li­se­nä ai­ka­na. Scyl­la-ve­nei­tä on Lai­ta­ka­rin pe­rin­ne­ve­ne­sa­ta­mas­sa kool­la ai­na­kin tois­ta­kym­men­tä.

Lau­an­tai­na jär­jes­te­tään Scyl­la­mes­ta­ruus-ki­sa­pur­jeh­dus, jon­ka läh­töä voi seu­ra­ta Lai­ta­ka­rin aal­lon­mur­ta­jal­ta. Kil­pai­lun läh­tö ta­pah­tuu kel­lo 11.