San­na Ran­ta­nen

Vuon­na 1964 vyö­ryi ener­gi­sen rock’n’rol­lin aal­to yli nuo­ri­son ym­pä­ri maa­il­man.

Hyö­ky­aal­lon har­jal­la rat­sas­ti­vat sel­lai­set le­gen­daa­ri­set yh­ty­eet, kuin The Be­at­les ja The Rol­ling Sto­nes sekä John Stee­lin ja Eric Bur­do­nin pe­rus­ta­ma The Ani­mals, joka sai ni­men­sä vil­lis­tä la­va­e­siin­ty­mi­ses­tään.

30 vuot­ta myö­hem­min, vuon­na 1994, John Steel ja muut brit­ti­bän­din jä­se­net sai­vat an­sai­tun paik­kan­sa Rock and Roll Hall of Fa­mes­sa.

Seu­raa­vat 30 vuot­ta myö­hem­min, tänä pää­si­äi­se­nä, John Steel saa­puu Rau­mal­le yh­des­sä The Ani­mals -yh­ty­een mu­siik­kia soit­ta­van Ani­mals and Friends -ko­koon­pa­non­sa kans­sa.

Al­ku­pe­räis­jä­sen Stee­lin (rum­mut) li­säk­si yh­ty­ees­sä soit­ta­vat nyt Dan­ny Hand­ley (lau­lu, ki­ta­ra), Bar­ney Wil­li­ams (kos­ket­ti­met) ja Nor­man Helm (bas­so).

Ko­koon­pa­no kier­tää par­hail­laan maa­il­maa jää­hy­väis­kier­tu­een mer­keis­sä, jo­ten per­jan­tai­nen keik­ka Brum­mis­sa on ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus kuul­la le­gen­daa­ri­set kap­pa­leet ja koh­da­ta iko­ni­nen Steel li­ve­nä – vie­lä­pä ko­ti­kul­mil­la.

Stee­lin pääs­tyä jo kun­ni­oi­tet­ta­vaan 83 vuo­den ikään, on meno la­val­la rau­hoit­tu­nut, mut­ta The Ani­mals -yh­ty­een mu­siik­ki ei van­he­ne kos­kaan.

Täs­tä to­dis­taa muun mu­as­sa se, et­tä Clas­sic Rock Ma­ga­zi­ne nos­ti vas­ta hil­jat­tain bän­din de­byyt­ti­al­bu­min 50 Al­bums That Built Blues Rock -lis­tal­leen.

Ei­kä Steel it­se­kään aio vie­lä het­keen heit­tää rum­pu­ka­pu­loi­taan nurk­kaan.

– Aloi­tim­me jää­hy­väis­kier­tu­een tänä vuon­na Hou­se of the Ri­sing Sun -le­vy­tyk­sen 60-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si. Kier­räm­me nyt maa­il­maa niin kau­an, kuin ih­mi­set ha­lu­a­vat tul­la naut­ti­maan kei­kois­tam­me, ker­too Steel Uu­tis­Rau­mal­le päi­vää en­nen Suo­meen mat­kus­ta­mis­taan.

– Jos mi­nus­ta riip­puu, niin kier­tue lop­puu sit­ten, kun kuo­len rum­pu­jak­ka­ral­le­ni! Mut­ta olen edel­leen hy­väs­sä kun­nos­sa ja soi­tan hy­vin, jo­ten ei­kö­hän täs­sä ole sii­hen vie­lä hy­vin ai­kaa.

Jää­hy­väis­kier­tu­een keik­ka­lis­ta ja mat­ka­oh­jel­ma ovat hen­gäs­tyt­tä­viä. Esiin­ty­mi­siä on tie­dos­sa en­si vuo­den puo­lel­le as­ti.

Ko­koon­pa­nol­la on Suo­mes­sa kaik­ki­aan vii­si keik­kaa ku­lu­van vii­kon ai­ka­na: Rau­man li­säk­si Ou­lus­sa, Tam­pe­reel­la, Hel­sin­gis­sä ja Kok­ko­las­sa.

Juu­ri en­nen Suo­mea ryh­mä on kier­tä­nyt Ose­a­ni­as­sa Tyy­nen­me­ren saa­ri­val­ti­ois­sa, ve­tä­en kei­kan lä­hes joka päi­vä viik­ko­jen ajan.

Jet­la­gis­ta huo­li­mat­ta Steel ja koko bän­di saa­puu Suo­meen hy­vil­lä mie­lin.

– Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä kier­ret­ty­äm­me Aust­ra­li­as­sa ja Uu­des­sa-See­lan­nis­sa lop­puun­myy­dyil­lä kei­koil­la, saa­den ylei­sön nou­se­maan sei­so­viin suo­si­o­no­soi­tuk­siin, my­häi­lee Steel.

– Sen ai­kaan­saa­ma fii­lis on lois­ta­va!

En­sim­mäis­tä keik­kaan­sa Suo­mes­sa vuon­na 1965 Steel muis­te­lee läm­möl­lä.

– Soi­tim­me al­ku­pe­räi­sen The Ani­mals -bän­din kans­sa Hel­sin­gis­sä. Kier­sim­me Suo­men li­säk­si myös Tans­kas­sa, Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa, elä­vä le­gen­da muis­te­lee.

– Olim­me juu­ri jul­kais­seet sing­len Bring It On Home to Me, ja se osoit­tau­tui hy­vin suo­si­tuk­si jo­kai­sel­la kier­tu­een kei­kal­lam­me. Se saa edel­leen kaik­ki­al­la mah­ta­van vas­taa­no­ton.

Tuo kap­pa­le, ku­ten myös Hou­se of the Ri­sing Sun tul­laan Stee­lin mu­kaan kuu­le­maan myös Rau­mal­la – mo­nen muun mu­as­sa.

– Rau­ma­lai­sy­lei­sö saa meil­tä rak­kau­del­la ja ener­gi­al­la ve­de­tyn live shown, lu­paa Steel.

– Ai­om­me esit­tää va­li­koi­man upei­ta bii­se­jä, ku­ten Don’t Let Me Be Mi­sun­ders­tood, We Got­ta Get Out of This Place, It’s My Life, In­si­de Loo­king Out, Don’t Bring Me Down sekä mo­nia mui­ta.

Steel toi­voo vaa­ti­mat­to­mas­ti saa­van­sa bän­din­sä kera Rau­mal­la ja muu­al­la­kin Suo­mes­sa läm­pi­män vas­taa­no­ton niin nuo­rel­ta kuin iäk­kääm­mäl­tä ylei­söl­tä.

Tä­män eteen ne­lik­ko ai­koo teh­dä kaik­ken­sa.

– Odo­tam­me in­nol­la Suo­men keik­ko­ja. Rok­kaam­me it­sem­me tain­nok­siin tei­dän vuok­sen­ne!

The Ani­mals -60-vuo­tis­juh­la­kei­kal­le Kult­tuu­ri­kup­pi­la Brum­miin on vie­lä kou­ral­li­nen lip­pu­ja jäl­jel­lä. On kui­ten­kin sel­vää, et­tä ne myy­dään lop­puun jo en­nak­koon, Brum­mis­ta va­roi­tel­laan.