Toi­mit­ta­jat Ris­to Lei­no ja Jan­ne Ran­ta­nen pol­kai­si­vat Rau­map­lus-pod­cas­tin käyn­tiin vii­me syk­sy­nä. Ju­han­nus­vii­kol­la jul­kais­tu mu­siik­ki­neu­vos Dan­nyn haas­tat­te­lu oli jo 34:s oh­jel­ma.

Ju­han­nuk­sen jäl­keen kak­sik­ko pi­tää ke­sä­lo­maa, mut­ta sitä en­nen otet­tiin nau­hal­le spe­si­aa­li­jak­so. Haas­ta­tel­ta­vi­na oli­vat isän­nät it­se.

Vie­lä­kö sun ihan­tee­na on Be­at­les ja Ge­or­ge Har­ri­son, ky­syy Ran­ta­nen Lei­nol­ta. En­tä mi­ten ih­mees­sä lau­lu- ja soit­to­tai­do­ton mies pää­tyi Fes­ti­voa jär­jes­tä­vän yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si?

Lei­no puo­les­taan saa Ran­ta­sen miet­ti­mään ää­neen, voi­ko pää­toi­mit­ta­jan ver­kos­toi­tu­mi­nen men­nä lii­an pit­käl­le. Mitä Ran­ta­nen on teh­nyt sen jäl­keen, kun Län­si-Suo­mi ja Rau­ma­lai­nen jäi­vät taak­se vii­me syk­sy­nä?

Reip­pai­na ja fik­sui­na ka­ve­rei­na Lei­no ja Ran­ta­nen te­ki­vät en­nen ke­sä­lo­maa myös kak­si nor­maa­lia jak­soa. Ne kuul­laan hei­nä­kuus­sa.

Rau­map­lus-oh­jel­mat löy­dät Spo­ti­fy-pal­ve­lus­ta.

Link­ki vii­kon jak­soon