Ari An­zu An­te­roi­nen jul­kai­si uu­den kap­pa­leen tu­le­val­ta pit­kä­soi­tol­taan. An­zy on rau­ma­lai­nen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, jon­ka sy­dän­tä lä­hel­lä on kant­ri-mu­siik­ki.

Tu­le­val­ta pit­kä­soi­tol­ta jul­kais­tiin kap­pa­le Ri­ve­ri, joka ker­too sii­tä, kun mies lait­taa au­tos­sa soi­maan Bruce Springs­tee­nin kap­pa­leen The Ri­ver. Lau­lun hen­ki­löt aja­vat jo­el­le poh­ti­maan asi­oi­ta ja An­zun bii­sin hen­ki­löt ha­lu­a­vat teh­dä sa­moin. Kak­sik­ko ha­lu­aa lau­lun sa­noin uut­ta tuul­ta se­län taa.

– Idea lau­luun syn­tyi juu­ri sii­tä, kuin­ka van­ha tut­tu bii­si an­taa kim­mok­keen ken­ties et­siä jo­tain muu­tos­ta elä­mään, An­zu ku­vai­lee.

An­zu tun­nus­tau­tuu pit­kän lin­jan Bruce-fa­nik­si ja ha­lu­si teh­dä tä­män fa­nit­ta­mi­sen poh­jal­ta erään­lai­sen kun­ni­a­no­soi­tuk­sen yh­del­le in­nos­ta­jal­leen.

An­zu on jul­kais­sut kak­si pit­kä­soit­toa vuo­si­na 2015 ja 2017 ja kol­mas pit­kä­soit­to ”Elä­mä kuin kant­ri­lau­lu” il­mes­tyy ke­vääl­lä 2024.

Ri­ve­ris­tä on teh­ty myös mu­siik­ki­vi­deo, joka saa en­si esi­tyk­sen sa­maan ai­kaan sin­kun jul­kai­sun kans­sa. Vi­de­on on kä­si­kir­joit­ta­nut, oh­jan­nut ja lei­kan­nut Tee­mu Lau­la­jai­nen.

Link­ki kap­pa­lee­seen: https://open.spo­ti­fy.com/al­bum/2T9R80O8ELhrh8Tdx4t8Bi?si=Gs3NLVSES­MaHC­DusKjH1Xg

Link­ki mu­siik­ki­vi­de­oon: https://yo­u­tu.be/pW81XJE3WTQ?si=nv2RSNnI4Bpak0bM