San­na Ran­ta­nen

Opis­ke­li­ja­te­at­te­ri Qme mars­sit­taa Brum­miin näyt­te­li­jöi­tä, tans­si­joi­ta ja live-bän­din. Huu­mo­ri ja pop-kap­pa­lei­den uu­det sa­noi­tuk­set tu­ke­vat spek­sin ta­ri­naa.

Oms­tart-huu­dot ja imp­ro­vi­soin­ti te­ke­vät jo­kai­ses­ta esi­tys­ker­ras­ta oman­lai­sen­sa.

– Spek­sis­sä ylei­sö saa huu­del­la ja esiin­ty­jien pi­tää sii­hen re­a­goi­da, Sy­dä­met sem­pul­la -spek­sin toi­nen tuot­ta­ja, Em­mi Jaa­ra täh­den­tää.

Spek­sis­sä pa­la­taan 1990-lu­vun eli ysä­rin lop­puun – ai­kaan, jol­loin Qmeen pe­rus­ta­mis­ta suun­ni­tel­tiin, ja kam­puk­sel­la ja kau­pun­gis­sa jän­ni­tet­tiin, säi­lyy­kö opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tos Rau­mal­la.

Vii­me vuo­si­na his­to­ria on tois­ta­nut it­se­ään ja juu­ri täs­tä idea Sy­dä­met Sem­pul­la -spek­siin läh­ti.

– Ins­pi­roi­duim­me to­del­li­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta ja maus­toim­me sitä ku­vit­teel­li­sil­la asi­oil­la, spek­sin kä­si­kir­joit­ta­ja Kir­si Lah­ti­nen ker­too.

– Va­lit­sim­me ajan­koh­dak­si ysä­rin saa­dak­sem­me etäi­syyt­tä ny­ky­het­keen, mut­ta py­sy­äk­sem­me tar­peek­si ny­ky­ai­kai­ses­sa opis­ke­li­ja­e­lä­mäs­sä.

Sy­dä­met Sem­pul­la -spek­sis­sä su­kel­le­taan ysä­rin opet­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­den ar­keen, jota sä­vyt­tä­vät kes­ki­viik­ko­bi­leet Kal­li­o­ho­vis­sa.

– Edel­leen käym­me Kal­li­os­sa kul­ta­pök­syt ja­las­sa, Jaa­ra nau­raa.

Toi­nen tuot­ta­ja Ven­la Vou­ti­lai­nen komp­paa.

– Val­mis­tu­mi­sen ja työ­e­lä­mään siir­ty­mi­sen pai­neet oli­vat var­mas­ti ysä­ril­lä ai­ka sama jut­tu, kuin tänä päi­vä­nä, Vou­ti­lai­nen miet­tii.

Ku­ten to­del­li­suu­des­sa, myös spek­sis­sä opis­ke­li­ja­e­lä­mä on muu­ta­kin kuin puur­ta­mis­ta ja bi­let­tä­mis­tä. Se on ys­tä­vyyt­tä, ro­man­tiik­kaa ja ih­mis­suh­de­sot­ku­ja.

– Ajat­to­mia tee­mo­ja ne­kin, Lah­ti­nen huo­maut­taa.

Sy­dä­met Sem­pul­la ei ole vain opis­ke­li­joil­le, vaan kai­kil­le rau­ma­lai­sil­le.

Se on kun­ni­a­no­soi­tus kau­pun­gil­le, joka jäl­leen teki kaik­ken­sa saa­dak­seen pi­tää opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sen Se­mi­naa­rin­mä­el­lä.

Vai­kut­taa sil­tä, et­tä myös tänä vuon­na 25 vuot­ta täyt­tä­vä Qme jat­kaa pe­rin­tei­tä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

– Työ­ryh­mäs­täm­me noin kol­man­nes on fuk­se­ja, jo vuo­sia spek­se­jä te­ke­mäs­sä ol­lut Vou­ti­lai­nen iloit­see.