San­na Ran­ta­nen

Eu­ra­jo­en kris­til­li­nen opis­to sekä Eu­ra­jo­en lu­kio, yh­teis­kou­lu ja nuor­ten työ­pa­ja to­teut­ta­vat yh­teis­työ­nä mu­si­kaa­lin, joka ker­too Ma­ri­lyn Mon­ro­en elä­män­ta­ri­nan.

Ym­pä­ri Suo­mea myös am­mat­ti­te­at­te­reis­sa esi­tet­ty Hi­o­ma­ton ti­mant­ti – mu­si­kaa­li maa­il­man kau­neim­mas­ta fil­mi­täh­des­tä on Ep­pu Nuo­ti­on ja Tii­na Brän­na­ren kä­si­kir­joit­ta­ma.

Eu­ra­jo­en lu­ki­ol­la kes­ki­viik­ko­na 17. huh­ti­kuu­ta en­si-il­tan­sa saa­van mu­si­kaa­lin oh­jaa­ja on Han­na Tu­ru­nen.

– Mu­si­kaa­lin tuo­tan­nos­sa on mu­ka­na lä­hes 40 te­at­te­ri­har­ras­ta­jaa, 13-vuo­ti­ais­ta yli 50-vuo­ti­ai­siin, Tu­ru­nen ker­too.

– Suu­ri osa heis­tä on te­ke­mäs­sä te­at­te­ria en­sim­mäis­tä ker­taa.

Hi­o­ma­ton ti­mant­ti an­taa Tu­ru­sen mu­kaan nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä te­ke­mään ihan oi­ke­aa mu­si­kaa­lia ko­ke­nei­den te­at­te­ri­har­ras­ta­jien kans­sa.

– Näin opi­taan sekä it­se te­ke­mäl­lä et­tä tois­ten työs­ken­te­lyä seu­raa­mal­la, tar­ken­taa Tu­ru­nen.

– Te­at­te­ri on vaa­ti­va har­ras­tus ja en­nen kaik­kea jouk­ku­e­la­ji. Se opet­taa kär­si­väl­li­syyt­tä, kes­kit­ty­mis­ky­kyä, mie­li­ku­vi­tuk­sen käyt­tä­mis­tä, esiin­ty­mis­tai­to­ja ja it­se­luot­ta­mus­ta.

Tu­ru­nen ker­too eu­ra­jo­ke­lais­nuor­ten ot­ta­neen vaa­ti­van mu­si­kaa­lin roh­ke­as­ti omak­seen.

– Bii­sit, di­a­lo­gi ja pää­o­sa­näyt­te­li­jöi­den tun­nes­kaa­la ovat vaa­ti­via, Tu­ru­nen muis­tut­taa.

Eu­ra­jo­ki­lais­ten op­pi­lai­tos­ten ja työ­pa­jan yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta mu­si­kaa­lin to­teu­tuk­ses­sa ovat Rau­man Il­ta­näyt­te­li­jät, Ra­ken­nus Rau­vo­la sekä Ta­sa­lan tal­vi­te­at­te­ri.

Hi­o­ma­ton ti­mant­ti esi­te­tään Eu­ra­jo­en lu­ki­ol­la kaik­ki­aan seit­se­män ker­taa.