Rau­man Lap­piin aset­tau­tu­neen kir­jai­li­ja Heli Laak­so­sen ”kau­no­tie­to­luon­to­kir­ja” Luon­nos il­mes­tyy ke­vääl­lä eng­lan­nik­si. Kir­jan kään­tä­vät Riik­ka Pa­lo­nen ja hä­nen mie­hen­sä Ric­hard Clar­ke.

Heli Laak­so­nen ker­toi Rau­map­lus-haas­tat­te­lus­sa, et­tä hä­nen on tar­koi­tus mat­kus­taa kään­tä­jien luok­se Skot­lan­tiin. Maa­nan­tai­na al­ka­va sa­ta­ma­lak­ko on kui­ten­kin es­tä­mäs­sä ”sa­na­mai­jan” reis­sun.

Laak­so­nen päät­ti vii­si vuot­ta sit­ten, et­tei enää len­nä. Hän sai ko­val­la vai­val­la jär­kät­tyä it­sel­leen rah­ti­lai­va­kyy­din Bri­tan­ni­aan. Su­ret­taa suu­res­ti, jos mat­ka ei to­teu­du.

Eng­lan­nin­kie­li­nen kir­ja oli Laak­so­sen oma äl­li. Esi­mer­kik­si Van­han Rau­man Kir­ja­kaup­pa sai­si myyn­tiin tu­ris­ti­kir­jan, Suo­mes­ta ker­to­van eri­lai­sen tu­li­ai­sen.

Luon­nos saa jat­koa myös suo­mek­si. Syk­syl­lä il­mes­tyy Jat­kos, jos­sa on li­sää sa­man­lai­sia ”ki­ri­ki­ä­le murt­tel” kir­joi­tet­tu­ja lys­tik­käi­tä na­pa­koi­ta esi­tel­miä kas­veis­ta, eläi­mis­tä ja luon­toil­mi­öis­tä. Kir­jan ku­vi­tus on Laak­so­sen ky­näs­tä se­kin.

Mo­nes­ta muus­ta­kin ai­hees­ta Ris­to Lei­no ja Jan­ne Ran­ta­nen eh­ti­vät pu­hua Laak­so­sen kans­sa.

Link­ki jak­soon