Uu­tis­Rau­ma

Ke­vääl­lä puk­kaa tai on pu­kan­nut jo ulos use­am­pi­kin rau­ma­lai­sin voi­min teh­ty ää­ni­te kuun­nel­ta­vak­si. Uu­tis­Rau­ma ko­ko­si tä­hän jut­tuun muu­ta­mat poi­min­nat.

Näyt­te­li­jä-oh­jaa­ja-lau­la­ja Lau­ri Ke­to­nen ja rau­ma­lai­sor­kes­te­ri The Sto­ne­wal­ls (Tom­mi, Jar­no ja Ka­ro­lii­na Sten­vall sekä Ila­ri Saa­ri­vir­ta) ovat pit­kään teh­neet yh­teis­työ­tä niin mu­si­kaa­leis­sa kuin vaik­ka­pa ris­tei­ly­kei­koil­la.

Nyt tämä com­bo on jul­kai­se­mas­sa uu­den bii­sin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Tou­ko­kuun 10. päi­vä nä­kee päi­vän­va­lon ran­ta­mö­kis­sä pi­de­tyn bii­si­lei­rin syn­nyt­tä­mä kap­pa­le ”Pe­ri­aat­tees­sa on­nel­li­nen”.

Bän­din yh­teis­työs­sä te­ke­mä pop­har­mo­ni­oil­la maus­tet­tu mo­der­ni suo­mi­rock-kap­pa­le ker­too sii­tä, et­tä vaik­ka kaik­ki oli­si­kin pääl­li­sin puo­lin elä­mäs­sä hy­vin, ei­kä vält­tä­mät­tä puu­tu mi­tään, voi sil­ti jos­kus löy­tää it­sen­sä kai­paa­mas­sa jo­tain uut­ta.

Haus­ka­na yk­si­tyis­koh­ta­na ko­koon­pa­no ker­too, et­tä bii­si de­mo­tet­tiin mö­kil­lä, mut­ta lau­lu tal­ti­oin­tiin niin­kin ek­soot­ti­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä kuin Vi­king Xpress -lai­van ko­kou­so­sas­to.

Bii­si­lei­ril­lä syn­tyi kuu­lem­ma muu­ta­kin hy­vää ma­te­ri­aa­lia, jo­ten jat­kos­sa ol­lee lupa odo­tel­la mui­ta­kin jul­kai­su­ja.

Mo­nil­le rau­ma­lai­sil­le tut­tu mu­siik­ki­mies Jari ”On­de” Pe­la­mo on hän­kin jul­kais­sut uu­den kap­pa­leen. Kap­pa­leen sä­vel­tä­jä ha­lu­aa ai­na­kin täs­sä vai­hees­sa py­sy­tel­lä pii­los­sa, mut­ta sa­noi­tuk­sen ta­kaa löy­tyy myös rau­ma­lai­so­saa­mis­ta Tep­po ”Tee­Jii” Saa­ri­sen muo­dos­sa. Herk­kä ja hie­man kant­ri­sä­vyi­nen­kin is­kel­mä­kap­pa­le kan­taa ni­meä ”An­noin kai­ken min­kä voin”.

Bii­siä ovat ol­leet ää­nit­tä­mäs­sä niin sa­no­tus­ti te­ki­jä­mie­het, ku­ten Pet­ri Kok­ko ja Pe­ter Eng­berg.

– Ko­kol­la on enem­män kul­ta­le­vy­jä sei­näl­lä kuin mi­nul­la ham­pais­sa paik­ko­ja, kom­men­toi ”On­de” taan­noin.

Jo­kin tovi sit­ten myös Sil­ls­to­ne -ni­mel­lä ope­roi­va Va­sa­rais­ten ää­ni­vel­ho Vesa Sil­lván kai­voi ar­kis­to­jen aar­teis­ta muu­ta­mat kau­an sit­ten teh­dyt de­mot, jot­ka hän siis­ti jul­kai­su­kun­toon ja värk­kä­si vie­lä vi­de­ot­kin oheen.

Fri­day Night Blues on suo­ra­tois­to­jen li­säk­si soi­nut muun mu­as­sa Fin­n­Ra­di­on lis­toil­la. Ky­sei­sen Sil­lvá­nin sä­vel­tä­män kap­pa­leen sa­nois­ta vas­taa A. An­te­roi­nen ja mu­ka­na ole­vat muu­si­kot ovat M. Paak­ki­nen, T. Nis­si­nen ja T. Si­pi­lä.

Tuo­reem­pi Sil­ls­to­nen kap­pa­le kan­taa ni­meä ”Sua kut­sun huu­ta­en”. Sii­nä lau­lus­ta vas­taa Mixu ja soo­lo­ki­ta­raa rääk­kää R. Laak­so Sil­lvá­nin it­se hoi­ta­es­sa muut soit­to­pe­lit.

Laa­rin poh­jil­ta löy­ty­nee jat­kos­sa­kin li­sää jul­kais­ta­vaa, Va­sa­rai­sil­ta kuis­ku­tel­laan.

Kant­ri­mies An­zu on ai­em­min jul­kais­sut vii­si kant­ri­bii­siä suo­ra­tois­toi­hin. Nyt 3.5. päi­vän­va­lon näki täys­pit­kä kant­ri-cd ”Elä­mä on kuin kant­ri­lau­lu”, jota saa myös fyy­si­se­nä cd-le­vy­nä. Pie­ni ja pyö­reä si­säl­tää van­ho­jen ral­lien li­säk­si vii­si en­nen kuu­le­ma­ton­ta An­zu-rai­taa. Mu­ka­na on jopa yk­si co­ver.

Sa­mai­sel­la päi­vä­nää­räl­lä The Voi­ce of Fin­lan­dis­sa­kin ki­sail­lut Nei­li (Ai­rik­ka) lait­toi ulos uu­den lau­lun ”En­tä jos mul­la ei o ke­tään”. Sii­nä kuul­laan ar­tis­tin omas­ta elä­mäs­tä kum­pu­a­vaa poh­din­taa ja mo­der­nia hy­per­pop­pia yh­dis­tet­ty­nä suo­ma­lai­seen po­pis­kel­mää.

Sa­nat ja sä­vel ovat ar­tis­tin omia ja tuo­tan­nos­ta on vas­tan­nut Mii­ka Sa­lo­ran­ta.