Tä­män vuo­den Lii­kU Haas­te­pyö­räi­ly -kam­pan­jas­sa va­pus­ta ju­han­nuk­seen pol­jet­tiin yh­teen­sä 1 124 142 pyö­räi­ly­ki­lo­met­riä. Kam­pan­jas­sa oli mu­ka­na 42 kun­taa, jot­ka ki­sai­li­vat kol­mes­sa eri sar­jas­sa. Tu­lok­set ja si­joi­tuk­sen mää­rää pol­je­tut ki­lo­met­rit suh­teu­tet­tu­na kau­pun­gin / kun­nan asu­kas­lu­kuun.

Al­le 5 000 asuk­kaan kun­tien sar­jan voit­ti Kar­via, yli 5 000 asuk­kaan kun­tien yk­kö­nen oli Huit­ti­nen ja yli 10 000 asuk­kaan kun­tien sar­jas­sa kul­ta­mi­ta­lin nap­pa­si Rau­ma.

– Voit­ta­ja­kun­nat oli­vat saa­neet hie­nos­ti mu­kaan eri ikäi­siä pyö­räi­li­jöi­tä ja jär­jes­tä­neet kam­pan­jaa tu­ke­via pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mia eri ta­hoil­le. Myös kun­tien hy­väl­lä tie­dot­ta­mi­sel­la pyö­räi­li­jät ovat löy­tä­neet kam­pan­jan, sekä kir­jan­neet omat pyö­räi­ly­ki­lo­met­rit kam­pan­jan kir­jauk­siin, to­te­aa Lii­kUn ter­veys­lii­kun­nan ke­hit­tä­jä Juha Kos­ke­lo.

Lii­kUn Haas­te­pyö­räi­ly -kam­pan­jaa on jär­jes­tet­ty Sa­ta­kun­nas­sa jo yli 30 vuo­den ajan. Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on ol­lut kan­nus­taa pyö­räi­lyyn ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, sekä li­sä­tä tie­toa pyö­räi­lyn ter­veys- ja ym­pä­ris­tö­hyö­dyis­tä. Ny­ky­muo­toi­nen kam­pan­ja on ke­rän­nyt vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na yli 23 mil­joo­naa ki­lo­met­riä. Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on myös tu­kea Eu­roo­pan par­la­men­tin ja ko­mis­si­on ta­voit­tei­ta kak­sin­ker­tais­taa pyö­räi­ly­ki­lo­met­rit vuo­teen 2030 men­nes­sä.

Pyö­räi­ly­tie­to­jen ke­rää­jä­nä toi­mi mak­su­ton Liik­ku­en läpi vuo­den -mo­bii­li­so­vel­lus, joka toi­mii äly­pu­he­li­mes­sa, tab­le­tis­sa ja tie­to­ko­neel­la, mut­ta myös pyö­räi­ly­kort­te­ja ja kir­jaus­vih­ko­ja oli käy­tös­sä osas­sa kun­nis­sa. Osa kun­nis­ta jat­kaa Haas­te­pyö­räi­ly -kam­pan­jaa elo­kuun lop­puun as­ti.

Kam­pan­jas­sa käy­tet­ty mak­su­ton mo­bii­li­so­vel­lus toi­mii vuo­den ym­pä­ri Tal­vi­liik­ku­ja-, Haas­te­pyö­räi­ly- ja Syys­liik­ku­ja -kam­pan­jois­sa. Se so­pii kai­ken ikäi­sil­le ja ta­soi­sil­le liik­ku­jil­le ja sin­ne voi kir­ja­ta ki­lo­met­ri­suo­ri­tuk­set 18:sta eri la­jis­ta, jot­ka jää­vät tal­teen omaan his­to­ri­aan. Tar­kem­mat kam­pan­jan tie­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta www.lii­ku.fi/liik­ku­en­la­pi­vuo­den.

Lop­pu­tu­lok­set 1.5.-23.6.2024 Sa­ta­kun­nan kun­tien osal­ta:

Isot kun­nat

Rau­man kau­pun­ki 127772 km 3.29 km/as

Eu­ran kun­ta 32634 km 2.92 km/as

Ul­vi­lan kau­pun­ki 30710 km 2.45 km/as

Kan­kaan­pää 26055 km 2.10 km/as

Po­rin kau­pun­ki 74353 km 0.89 km/as

Kes­ki­ko­koi­set kun­nat

Huit­tis­ten kau­pun­ki 130076 km 13.46 km/as

Ko­ke­mä­en kau­pun­ki 41329 km 6.09 km/as

Har­ja­val­lan kau­pun­ki 37691 km 5.62 km/as

Sä­ky­län kun­ta 17132 km 2.68 km/as

Eu­ra­jo­en kun­ta 17810 km 1.95 km/as

Pie­net kun­nat

Kar­vi­an kun­ta 57306 km 25.88 km/as

Sii­kais­ten kun­ta 18143 km 14.08 km/as

Me­ri­kar­vi­an kun­ta 22076 km 7.45 km/as

Jä­mi­jär­ven kun­ta 10007 km 5.95 km/as

Nak­ki­lan kun­ta 12965 km 2.61 km/as

Po­mar­kun kun­ta 2517 km 1.29 km/as