STT

Ju­han­nus­vii­kon al­ku on sa­tei­nen ja epä­va­kai­nen koko maas­sa, ker­too Il­ma­tie­teen lai­tos.

Maa­nan­tai­na sa­de­kuu­rot osu­vat maan ete­lä- ja län­si­o­siin. Uk­kos­ta voi esiin­tyä eri­tyi­ses­ti maan län­si­o­sis­sa. Myös poh­joi­sim­mas­sa La­pis­sa liik­kuu sa­de­kuu­ro­ja, jois­sa li­säk­si uk­kos­ta voi esiin­tyä.

Maan itä­o­sis­sa on puo­les­taan il­taa koh­den enim­mäk­seen pou­tais­ta ja läm­min­tä, ja jopa hel­le­ra­ja voi ylit­tyä. Län­nes­sä läm­pö­ti­lat ovat ylim­mil­lään 20 as­tees­sa. Maan poh­joi­so­sis­sa läm­pö­ti­lat jää­vät 16–20 as­teen paik­keil­le.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan myös tiis­tai näyt­tää koko maas­sa pit­käl­ti sa­tei­sel­ta. Sa­teet siir­ty­vät maan itä- ja poh­joi­so­siin, mut­ta myös län­nes­sä esiin­tyy joi­ta­kin pai­kal­li­sia sa­de­kuu­ro­ja. Li­säk­si yk­sit­täi­siä uk­kos­kuu­ro­ja voi esiin­tyä.

Tiis­tai­na läm­pi­min­tä on Suo­men län­si­o­sis­sa, siel­lä läm­pö­ti­lat vaih­te­le­vat 18–23 as­teen vä­lil­lä. Idäs­sä taas jää­dään huo­mat­ta­vas­ti jäl­keen maa­nan­tain hel­le­lu­ke­mis­ta, kun läm­pö­ti­lat py­sy­vät al­le 20 as­tees­sa.

Kes­ki­viik­ko­na li­sää sa­de­kuu­ro­ja on nou­se­mas­sa län­nen puo­lel­ta, ja koko maas­sa sää on edel­leen epä­va­kai­nen. Läm­pö­ti­lat koko maas­sa 16–21 as­tet­ta. Kor­keim­mis­ta läm­pö­ti­lois­ta saa­daan naut­tia idäs­sä, jon­ne sa­de­kuu­rot ei­vät yl­lä laa­jal­ti. Tors­tai puo­les­taan näyt­täy­tyy al­ku­viik­koa hie­man pou­tai­sem­pa­na.

Ju­han­nus­vii­kon­lo­pun sää vai­kut­taa täl­lä het­kel­lä py­sy­vän epä­va­kai­se­na koko maas­sa. Sa­tei­ta voi esiin­tyä pit­kin maa­ta, jon­ka myö­tä myös läm­pö­ti­lat ovat jää­mäs­sä al­hai­sik­si.