Kat­ri Mä­en­pää

Ul­vi­lan va­paa-ajan­kes­kus Kas­ke­lo­tin vie­rei­sel­lä so­ra­ken­täl­lä ta­pah­tuu. Jouk­ko tans­si­kär­pä­sen ja au­rin­koi­sen sään in­nos­ta­mia nai­sia on aset­tau­tu­nut ne­li­ön muo­dos­tel­maan tans­si­maan me­ne­vän mu­sii­kin tah­dis­sa. Tans­si­jat ovat tul­leet ko­kei­le­maan Ul­vi­lan Voi­mis­te­lu ja Lii­kun­nan jär­jes­tä­mää il­mais­ta ri­vi­tans­si­tun­tia.

– Ri­vi­tans­si hou­kut­te­lee pai­kal­le va­ki­o­kä­vi­jöi­tä, mut­ta mu­kaan on tul­lut myös uu­sia tans­si­joi­ta. Il­mai­set ke­sä­tun­nit ovat lois­ta­va kei­no tul­la ko­kei­le­maan, voi­si­ko ri­vi­tans­sis­ta tul­la it­sel­le ko­ko­naan uu­si har­ras­tus, oh­jaa­ja Mai­ja Vihl­man sa­noo.

Pit­kän ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la hän on huo­man­nut, et­tä mo­nil­la on ri­vi­tans­sis­ta vää­rä kä­si­tys. Ih­mi­set luu­le­vat ame­rik­ka­lais­ten elo­ku­vien pe­rus­teel­la, et­tä ri­vi­tans­sia tans­si­taan vain kant­rin tah­dis­sa.

– Ri­vi­tans­si voi ol­la si­tä­kin, mut­ta myös pal­jon muu­ta. It­se me tans­sim­me pal­jon län­si­mais­ten hit­ti­bii­sien tah­tiin. Kun kuu­len ra­di­os­ta jon­kin me­ne­vän ja hy­vän bii­sin, käyn ne­tis­tä et­si­mäs­sä, oli­si­ko joku jo teh­nyt kap­pa­lee­seen as­ke­leet. Ja ai­ka usein on, hän nau­rah­taa.

Il­mai­sil­la tun­neil­la tans­si­taan vain help­po­ja tans­se­ja, jo­ten nii­hin on aloit­te­li­jan­kin help­po pääs­tä mu­kaan.

– La­jin aloit­ta­mis­ta on ai­van tur­ha pe­lä­tä. Jo­kai­nen meis­tä on aloit­ta­nut pys­ty­met­säs­tä, niin mi­nä­kin olen. Käym­me ai­na as­ke­leet läpi il­man mu­siik­kia ja ete­nem­me vä­hi­tel­len. As­ke­leet tu­le­vat tu­tuik­si pik­ku­hil­jaa ja tans­sis­ta al­kaa naut­tia, Mai­ja Vihl­man kan­nus­taa.

Ri­vi­tans­sin li­säk­si UVL tar­jo­aa nyt al­ku­ke­säs­tä mui­ta­kin ke­sä­lii­kun­ta­tun­te­ja. Ul­vi­lan Na­pa­ran­nas­sa on tar­jol­la muun mu­as­sa kun­tot­ree­niä ja kah­va­kuu­la­tun­tia.

– Meil­lä on nyt muu­ta­man vuo­den ajan ko­keil­tu näi­tä kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia lii­kun­ta­tun­te­ja. Olem­me saa­neet niis­tä to­del­la hy­vää pa­lau­tet­ta. Ih­mi­set tyk­kää­vät näin al­ku­ke­säs­tä har­ras­taa lii­kun­taa ul­ko­na, seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­na Hai­ko­nen sa­noo.

Ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat on va­lit­tu sen pe­rus­teel­la, et­tä nii­hin on ih­mis­ten help­po tul­la.

– Var­sin­kin Na­pa­ran­nas­sa on myös lap­sil­le te­ke­mis­tä. Vie­res­sä on leik­ki­puis­to, jo­ten ai­na­kin vä­hän isom­mat lap­set voi­vat leik­kiä siel­lä sa­mal­la, kun van­hem­mat ovat jum­pas­sa.

Seu­ran puo­les­ta ke­sä­lii­kun­ta­tun­nit toi­mi­vat myös mai­nok­si­na syk­syl­lä al­ka­vaa var­si­nais­ta toi­min­ta­kaut­ta aja­tel­len.

– Nyt kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le ja tes­taa­maan tun­te­ja. Yh­del­le ke­sä­tun­nil­le on esi­mer­kik­si tu­los­sa uu­si mies­puo­li­nen oh­jaa­ja, joka tu­lee syk­syl­lä ve­tä­mään seu­ran mies­ten tun­tia, Hai­ko­nen mai­nit­see.

Ke­sä­jump­pien ajan­koh­dat ja tar­jon­nat löy­ty­vät UVL:n net­ti­si­vuil­ta, Fa­ce­boo­kis­ta ja pai­kal­lis­leh­ti Ul­vi­lan Seu­dus­ta.

– Tun­nit jat­ku­vat mel­kein ju­han­nuk­seen saak­ka, jo­ten vie­lä eh­tii tul­la mu­kaan ko­kei­le­maan eri la­je­ja.