Tui­ja Saa­ri­nen

– Ih­mi­set sel­ke­äs­ti ajat­te­le­vat, et­tä tämä on mu­seo, mut­ta talo on edel­leen sii­nä käy­tös­sä, mi­hin se suun­ni­tel­tiin­kin eli asu­mis­käy­tös­sä, to­te­aa Al­var Aal­lon Te­ras­si­ta­los­sa Eu­ran Kaut­tu­al­la seit­se­män vuot­ta asu­nut Ir­me­li Vir­ta.

Vir­ran 85 ne­li­ön asun­to on rin­tees­sä alim­pa­na ja sen hän löy­si ai­ka­naan leh­ti-il­moi­tuk­sen kaut­ta.

– Ala­sa­ta­kun­nas­sa oli il­moi­tus ja tämä iso asun­to oli va­paa­na. Tein työ­u­ra­ni Po­ris­sa, mut­ta eläk­keel­le jää­ty­ä­ni ha­lu­sin pa­la­ta tän­ne Kaut­tu­al­le, jos­ta olen ko­toi­sin. Mo­lem­mat van­hem­pa­ni oli­vat pa­pe­ri­teh­taal­la töis­sä, ja lap­se­na lei­kin pal­jon täs­sä mä­es­sä ja jo­ki­ran­noil­la.

Irmeli Virran läpitalon asunnossa näkyy koko päivänkierto. Olohuoneen ikkunat antavat etelään. Kaikkiin ikkunoihin Virta ei ole juuri kauniin valon takia halunnut laittaa verhoja.

Irmeli Virran läpitalon asunnossa näkyy koko päivänkierto. Olohuoneen ikkunat antavat etelään. Kaikkiin ikkunoihin Virta ei ole juuri kauniin valon takia halunnut laittaa verhoja.

Te­ras­si­ta­lo yl­lät­tää ajat­to­muu­del­laan. Ra­ken­nus val­mis­tui vuon­na 1938, mut­ta sitä voi­si pel­kis­tet­ty­jen lin­jo­jen vuok­si äk­kiä kat­so­en luul­la uu­dem­mak­si. Te­ras­si­ta­lo on suun­nat­tu ete­lään, ja Vir­ran lä­pi­ta­lon asun­nos­sa nä­kyy koko päi­vän­kier­to.

– Se on har­vi­nais­ta luk­sus­ta. Aal­lot ovat aja­tel­leet asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja esi­mer­kik­si ma­kuu­huo­nei­siin ei tule suo­raa au­rin­gon­pais­tet­ta.

Juu­ri valo on asia, jota Vir­ta ar­vos­taa asu­mi­ses­saan. Myös kor­ke­at huo­neet ja ym­pä­röi­vä luon­to li­sää­vät viih­tyi­syyt­tä.

– On iha­naa, et­tä joka ik­ku­nas­ta nä­kyy puu. Aal­to seu­ra­si ra­ken­nus­töi­tä, jot­ta rin­teen män­ty­jä ei va­hin­goi­tet­tai­si. Män­nyt sai­vat jää­dä niin lä­hel­le ta­loa kuin mah­dol­lis­ta. Rin­net­tä myö­täi­le­vä talo ja ylös ku­rot­ta­vat 200–300-vuo­ti­aat män­nyt ovat vas­ta­pa­ri ja vai­kut­ta­va näky.

Virran sisustustyyli on persoonallisen värikäs ja esillä on paljon paikallisten taiteilijoiden töitä.

Virran sisustustyyli on persoonallisen värikäs ja esillä on paljon paikallisten taiteilijoiden töitä.

Te­ras­si­ta­lo suun­ni­tel­tiin alun pe­rin A. Ahlst­röm Oy:n Kaut­tu­an pa­pe­ri­teh­tai­den ylem­mil­le toi­mi­hen­ki­löil­le. Ny­ky­ään sii­nä asuu niin sa­no­tus­ti ihan ”ta­val­lis­ta” vä­keä. Vuok­ra­ta­so­kaan ei ole pil­vis­sä.

– Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ei var­maan sai­si tä­män asun­non vuok­ra­hin­nal­la yk­si­ö­tä­kään. Sil­loin täl­löin tääl­tä va­pau­tuu asun­to­ja, mut­ta mo­nel­le kyn­nyk­sek­si muo­dos­tuu se, et­tä tääl­lä ei ole au­to­paik­ko­ja. Li­säk­si jyr­kät pi­ha­tiet ovat las­ten­vau­nuil­le han­ka­lat.

– It­se olen par­hail­laan et­si­mäs­sä pie­nem­pää ja edul­li­sem­paa asun­toa. Täs­tä tu­lee jää­mään kui­ten­kin hy­vät muis­tot.

Keittiön kaapit on uusittu perinteitä kunnioittaen.

Keittiön kaapit on uusittu perinteitä kunnioittaen.

Asun­to nu­me­ro 3 on Eu­ran kun­nal­la vuok­ral­la, ja se toi­mii esit­te­ly­huo­neis­to­na, joka on si­sus­tet­tu Ar­te­kin ka­lus­teil­la ja va­lai­si­mil­la. Huo­neis­tos­sa jär­jes­te­tään myös vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä. Vir­ta tuu­raa toi­si­naan va­ki­tuis­ta opas­ta, ja esit­te­ly­huo­neis­ton ol­les­sa sul­jet­tu hän saat­taa kut­sua rin­tees­sä ih­met­te­le­vät tu­ris­tit kat­so­maan omaa asun­to­aan.

– Moni on ihan ih­meis­sään, et­tä voi­daan­ko to­si­aan tul­la. Heti seu­raa­vak­si ky­sy­tään, et­tä mi­ten tän­ne pää­see asu­maan.

Vir­ran si­sus­tus­tyy­li on per­soo­nal­li­sen vä­ri­käs.

– Ra­kas­tan vä­re­jä ja kas­ve­ja.Tääl­lä on pal­jon esi­mer­kik­si sel­lais­ta, mikä on kul­ke­nut mat­kas­sa kym­me­niä vuo­sia ja ol­lut mo­nel­la su­ku­pol­vel­la. Ker­ran yk­si ylä­as­tei­käis­ten ryh­mä kävi tääl­lä Al­var Aal­lon päi­vä­nä ja opet­ta­ja oli an­ta­nut teh­tä­väk­si kat­soa, mitä Aal­lon suun­nit­te­le­maa asun­nos­ta löy­tyy. Sa­noin, et­tä se on ai­ka äk­kiä kat­sot­tu, kun löy­tyy vain yk­si Aal­to-mal­jak­ko, nau­rah­taa Vir­ta.

Pian Alvar Aallon Terassitalon valmistumisen jälkeen otettu valokuva näyttää, miten vaikuttava ilmestys rakennus aikanaan oli perinteisen rakentamisen keskellä.

Pian Alvar Aallon Terassitalon valmistumisen jälkeen otettu valokuva näyttää, miten vaikuttava ilmestys rakennus aikanaan oli perinteisen rakentamisen keskellä.

FAK­TAA:

Te­ras­si­ta­lo on Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma funk­ti­o­na­lis­ti­nen asuin­ta­lo, jota pi­de­tään yh­te­nä hä­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä töis­tään.

Ny­kyi­nen omis­ta­ja Ruuk­ki In­vest Oy.

Kuu­si asun­toa nel­jäs­sä ker­rok­ses­sa. Talo mu­kai­lee rin­net­tä, ja jo­kai­sel­le asun­nol­le muo­dos­tuu oma si­sään­käyn­ti maan ta­sal­ta. Kun­kin ker­rok­sen kat­to muo­dos­taa seu­raa­van ker­rok­sen kat­to­te­ras­sin.