Jan­ne Ran­ta­nen

Syk­syl­lä 1997 tam­pe­re­lai­nen Toni Jär­vi­nen tuli Se­mi­naa­rin­mä­el­le opis­ke­le­maan opet­ta­jan am­mat­tiin. Ne­li­sen vuot­ta hän opis­ke­li ak­tii­vi­ses­ti. Ajas­ta puo­li vuot­ta ku­lui vaih­dos­sa Eng­lan­nis­sa.

– Puo­li vuot­ta olin Rei­lan kou­lul­la Tuu­nan ”Juf­fen” si­jai­se­na, mut­ta sit­ten har­hau­duin opet­ta­jan töis­tä, ker­too Jär­vi­nen.

Hän ei kos­kan val­mis­tu­nut OKL:stä. Mie­les­sä on kuu­lem­ma käy­nyt ky­syä, vie­lä­kö tie­dot löy­tyi­si­vät. Ei kai­ke­ti ko­vin to­sis­saan. Työ­u­ran b-suun­ni­tel­mat liit­ty­ne­vät ihan muu­hun.

Rau­mal­la Jär­vi­nen tun­ne­taan Pro­to­ni­na. Sil­lä ni­mel­lä Jär­vi­nen hää­ri tis­ki­juk­ka­na jo opis­ke­lu­ai­koi­na. Niis­sä mer­keis­sä hän tu­tus­tui Riku Rä­sä­seen. Kak­si­kol­la synk­ka­si niin hy­vin, et­tä viih­de­hom­mat imai­si­vat Pro­to­nin ko­ko­naan.

– Ky­lä­juh­la Rau­man­me­ren Ju­han­nus­ta jär­jes­tim­me vuo­si­kau­sia. Sii­nä ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa riit­ti töi­tä ym­pä­ri vuo­den. Le­vy­jä kier­sin soit­ta­mas­sa Po­ria, Tur­kua ja Tam­pe­ret­ta myö­ten yö­ker­hois­sa.

Vuo­sien var­rel­la Pro­to­ni on ol­lut Ri­kun lei­ris­sä pyö­rit­tä­mäs­sä muun mu­as­sa ra­vin­to­loi­ta ja elo­ku­va­te­at­te­ria. Nyt hä­nen vas­tuul­laan on Po­ro­hol­man Ran­ta­ta­lo, jos­sa haas­tat­te­lua teh­dään kyl­mä­nä ke­vät­päi­vä­nä.

– Ra­vin­to­la-alal­la on ol­lut ras­kai­ta vuo­sia. Veit­sen­te­räl­lä on tans­sit­tu. Nämä ke­sä­pai­kat ovat eri­tyi­sen haas­ta­via. Se­son­ki on tosi ly­hyt, kuu­si vii­kon­lop­pua. Jos sil­loin sa­taa, ei kyl­lä nau­ra­ta.

Al­kaa­ko yö­e­lä­mä kyl­läs­tyt­tää? On­ko mie­les­sä käy­nyt päi­vä­hom­miin ha­keu­tu­mi­nen?

– Kai täs­sä 47-vuo­ti­aa­na tar­vis miet­tiä mi­ten lop­pu­e­lä­mä töi­den ja an­sain­nan puo­les­ta me­nee. Sil­mät on au­ki.

Jär­vi­nen on mu­ka­na kol­men ka­ve­ruk­sen Kurs­si­huo­nees­sa, joka tar­jo­aa muun mu­as­sa työ­tur­val­li­suus- ja en­si­a­pu­kou­lu­tus­ta verk­ko­kurs­sei­na.

Pro­to­ni pal­jas­taa, et­tä ko­ro­na­vuon­na 2020 oli vi­ri­tyk­siä Hel­sin­gin suun­nas­sa. Sit­ten maa­il­ma meni se­kai­sin, ei­vät­kä suun­ni­tel­mat to­teu­tu­neet. Mies kui­ten­kin sa­noo heti pe­rään, et­tä hä­nel­lä on Rau­mal­la hyvä ol­la.

– Tam­pe­re on muut­tu­nut val­ta­vas­ti niis­tä ajois­ta, kun siel­tä läh­din. Pi­dän it­se­ä­ni jo rau­ma­lai­se­na. Tämä on mun oma kau­pun­ki. Tääl­lä on mu­ka­va ol­la ja asua. Rau­mal­la on kau­pun­gin ko­koon näh­den to­del­la mo­ni­puo­li­nen kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­tar­jon­ta. Tie­tys­ti jos vä­hän enem­män oli­si asuk­kai­ta, niin mo­net asi­at hel­pot­tui­si­vat. Ol­ki­luo­to-ne­lo­nen toi­si buus­tin.

Jär­vi­nen miet­tii ää­neen, et­tä ar­ki on lo­pul­ta ai­ka sa­man­lais­ta mo­nes­sa pai­kas­sa. New Yor­kis­sa­kin vuo­ro­kau­des­sa on 24 tun­tia, jos­ta nu­ku­taan kah­dek­san ja vä­hin­tään sa­man ver­ran me­nee töi­hin ja työ­mat­koi­hin.

– Oi­ke­as­taan sitä on ai­ka etuo­i­keu­tet­tu, kun on työ, mis­sä viih­tyy. Ke­säl­lä saa tou­hu­ta täs­sä me­ren ää­rel­lä ja ihas­tel­la au­rin­gon­las­ku­ja. Kova tuu­li ja ve­si­sa­de­kin ovat vä­lil­lä ihan oo­koo.

Kun­han ei­vät osui­si par­hail­le vii­kon­lo­puil­le.

Ran­ta­ta­los­sa mu­siik­kia voi soit­taa le­vyil­tä. Tis­ki­ju­kan hom­mia Pro­to­ni on jat­ka­nut, mut­ta lä­hin­nä pai­kal­li­ses­ti. Duu­ni on muut­tu­nut vai­ke­am­mak­si.

– En­nen nuo­ri­so kuun­te­li mel­ko sa­man­tyy­lis­tä mu­siik­kia. Nyt se on pirs­ta­loi­tu­nut. Nuo­ret kuun­te­le­vat uut­ta mu­saa, mut­ta myös le­gen­daa­ri­sia van­ho­ja kap­pa­lei­ta. Kun aloi­tin, esi­mer­kik­si räp­piä ei soi­tet­tu lain­kaan. Nyt sitä kuu­lee jopa Is­kel­mä­ra­di­os­sa.

Pro­to­ni ker­too, et­tä RMJ:llä oli oma vai­ku­tuk­sen­sa rap-mu­sii­kin ja hip ho­pin lä­pi­mur­toon Suo­mes­sa.

– Muun mu­as­sa Cheek on mai­nin­nut RMJ:n usein täs­sä yh­tey­des­sä. Meil­lä oli pit­kään RnB Cafe, jos­sa jo 2000-lu­vun alus­sa esiin­tyi näi­tä ar­tis­te­ja. Se oli uut­ta fes­ta­reil­la.

Pro­to­ni muis­te­lee mi­ten hän­tä ja Riku Rä­säs­tä kat­sel­tiin hal­vek­su­en Mu­siik­ki ja Me­dia -ta­pah­tu­mas­sa Tam­pe­reel­la.

– Ih­met­te­li­vät mik­si teil­lä on räp­piä, tis­ki­juk­kia ja ul­koil­ma­dis­koa. Myö­hem­min sama kaa­va tuli muil­le fes­ta­reil­le. Ruis­roc­kis­ta tuli Ruis­si, Pro­vins­si­roc­kis­ta Pro­vins­si. Olim­me kym­me­nen vuot­ta nii­tä edel­lä!

Nuo­re­na Jär­vi­nen soit­ti rum­pu­ja Tam­pe­reen Työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen or­kes­te­ris­sa. Pari vuot­ta hän on tree­nan­nut ki­ta­ran­soit­toa Ha­mid Mo­ei­nin opas­tuk­sel­la.

– Ha­lu­sin uu­den har­ras­tuk­sen. Tä­hän as­ti Be­ach Hou­se All Stars on jam­mail­lut vaih­te­le­vil­la ko­koon­pa­noil­la.

Jär­vi­nen on esiin­ty­nyt muu­ta­mis­sa mu­sa­vi­de­ois­sa. Val­mii­na oli­si myös Her­ra Yl­pön tai­de-elo­ku­va, jon­ka pää­o­sis­sa näh­dään Pro­to­ni ja Mira Luo­ti.

– Par­hail­laan et­si­tään le­vit­tä­jää. Oh­jaa­ja tah­toi­si sen kan­sain­vä­li­sil­le elo­ku­va­juh­lil­le, ker­too Pro­to­ni.