Uu­tis­Rau­ma

Bal­tic Her­ring -ly­hy­te­lo­ku­va­kil­pai­luun saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä il­moit­tau­tu­mi­sia saa­pui 133, jois­ta kil­pai­luun hy­väk­syt­tiin 125 elo­ku­vaa kah­dek­sas­ta eri Itä­me­ren maas­ta. Tänä vuon­na 30. ker­ran jär­jes­tet­tä­vä kil­pai­lu on Blue Sea Film Fes­ti­va­lin yh­tey­des­sä.

Ko­ti­mai­sia elo­ku­via saa­pui 64. Sak­sas­ta tuli pe­rä­ti 37 ja Ruot­sis­ta­kin 7. Puo­la­lais­ten elo­ku­va­kou­lu­jen tar­jon­ta nos­taa taas opis­ke­li­ja­sar­jan ta­soa, kaik­ki­aan Puo­las­ta tuli 6 elo­ku­vaa. Ve­nä­läi­si­ä­kin elo­ku­via on taas mu­ka­na 4, mut­ta kuu­si elo­ku­vaa jou­dut­tiin hyl­kää­mään. Ve­nä­läis­ten elo­ku­vien koh­dal­la eh­do­ton lin­jauk­sem­me on, et­tä hyök­käys­so­taa käy­vän maan val­ti­ol­lis­ten elo­ku­va­kou­lu­jen tai hal­lin­non kans­sa yh­teis­työ­tä te­ke­vien stu­di­oi­den tuo­tok­sia em­me tule ot­ta­maan mu­kaan. Li­säk­si kil­pai­luun tuli Ees­tis­tä, Liet­tu­as­ta,Tans­kas­ta ja Nor­jas­ta kak­si elo­ku­vaa.

Ama­töö­ri­sar­jaan il­moit­tau­tui 26 työ­tä nel­jäs­tä eri maas­ta. Ko­ti­mai­sia töi­tä oli eni­ten 12. Li­säk­si ama­töö­rien pa­rem­muu­des­ta ki­saa yh­dek­sän sak­sa­lais­ta elo­ku­vaa. Ruot­sis­ta saa­pui 4 ja Puo­las­ta yk­si. Juu­ri täs­sä sar­jas­sa lie­nee eni­ten nii­tä, jot­ka ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti on­nis­tu­neet saa­maan työ­tään pe­ril­le.

Opis­ke­li­ja­sar­jaan il­moi­tet­tiin 51 työ­tä kuu­des­ta eri maas­ta. Elo­ku­va­kou­lu­jen pa­him­mat ko­ro­na-ajat ovat on­nek­si ta­ka­na ja kou­luis­sa pys­ty­tään jäl­leen an­ta­maan laa­du­kas­ta ope­tus­ta ja tar­jo­a­maan opis­ke­li­joil­le laa­duk­kaat puit­teet tu­le­vil­le mes­ta­ri­oh­jaa­jil­le.. Suo­ma­lai­sia elo­ku­via on mu­ka­na pe­rä­ti 26, val­ta­o­sa tu­lee Aal­to yli­o­pis­tos­ta, mut­ta La­pin yli­o­pis­tos­ta tu­lee täl­lä ker­taa pe­rä­ti nel­jä työ­tä. Met­ro­po­li­al­le tuli pari työ­tä, mut­ta Tam­pe­reel­ta ja Tu­rus­ta ei tul­lut tai pääs­syt läpi ai­nut­ta­kaan! Sak­sas­ta saa­pui 17, Puo­las­ta vii­si, sekä Ees­tis­tä (to­sin suo­ma­lai­nen opis­ke­li­ja), Liet­tu­as­ta ja Nor­jas­ta yk­si elo­ku­va.

Am­mat­ti­lais­sar­jas­sa töi­tä tuli kah­dek­sas­ta maas­ta. Ko­ti­mai­sis­ta osaa­jis­ta pis­tää sil­mään mm. Ans­si Ka­si­ton­ni, Pia An­dell sekä tois­sa vuo­den opis­ke­li­ja­sar­jan ja Gol­den Bal­tic Her­rin­gin na­pan­nut Ii­ti Yli-Har­ja. Ul­ko­maa­lai­sis­ta elo­ku­vis­sa on mu­ka­na mie­len­kiin­toi­sia ni­miä, ku­ten pit­kän lin­jan sak­sa­lai­nen ani­maa­ti­oe­lo­ku­vien te­ki­jä Klaus Ho­efs, ruot­sa­lai­nen räp­pä­ri Erik Lun­din sekä vii­me vuo­den Bluuk­ka­reil­la elo­ku­vas­sa Vää­ren­tä­jä näh­ty sak­sa­lai­nen näyt­te­li­jä Jo­nat­han Ber­lin.

Esi­raa­dit va­lit­se­vat ylei­sön ja kan­sain­vä­li­sen tuo­ma­ris­ton kat­sot­ta­vik­si esi­tys­sar­jat. Sar­jas­ta riip­pu­mat­ta kaik­ki kil­pai­lu­e­lo­ku­vat osal­lis­tu­vat pää­pal­kin­non Gol­den Bal­tic Her­rin­gin ta­voit­te­luun. Kil­pai­lun ke­raa­mi­set pie­nois­veis­tok­set on val­mis­ta­nut rau­ma­lai­nen tai­tei­li­ja Kir­si Back­man. Kil­pai­lua on tu­ke­nut Rau­man kau­pun­ki.

Elo­ku­vat esi­te­tään tuo­ma­ris­tol­le ja ylei­söl­le Iso-Han­nus­sa tors­tai­na 22. 8. sekä ylei­söl­le vie­lä per­jan­tai­na 23. 8. Tut­tuun ta­paan ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus va­li­ta oma suo­sik­kin­sa. Ylei­sö­ää­nes­tyk­seen osal­lis­tu­nei­den kes­ken ar­vo­taan elo­ku­va-ai­hei­nen pal­kin­to. Itä­me­ren alu­een par­haat ly­hy­te­lo­ku­vat pal­ki­taan lau­an­tai­na 24.8. jol­loin rat­ke­aa myös ylei­sö­ää­nes­tys.