STT

Suo­men Yrit­tä­jien hel­mi­kuun gal­lu­pin mu­kaan 64 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä on tyy­ty­väi­siä ny­kyi­seen hal­li­tus­poh­jaan.

Gal­lu­pin mu­kaan 60 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä on tyy­ty­väi­siä hal­li­tu­soh­jel­maan ja 58 pro­sent­tia hal­li­tuk­sen toi­min­taan. Tyy­ty­väi­sim­piä oli­vat yli kym­me­nen hen­ki­löä työl­lis­tä­vät ja te­ol­li­suu­des­sa toi­mi­vat yrit­tä­jät.

Hal­li­tus­poh­jaan tyy­ty­mät­tö­miä oli 26 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ja hal­li­tuk­sen toi­min­taan tyy­ty­mät­tö­miä 32 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä. Vä­hi­ten tyy­ty­väi­siä ovat nai­sy­rit­tä­jät, nuo­ret yrit­tä­jät ja yk­si­ny­rit­tä­jät.

– Yrit­tä­jät nä­ke­vät laa­jal­ti, et­tä hal­li­tus yrit­tää teh­dä uu­dis­tuk­sia, jot­ka hel­pot­ta­vat yri­tys­ten ja yrit­tä­jien mah­dol­li­suuk­sia toi­mia, työl­lis­tää ja kas­vaa, sa­noo Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen tie­dot­tees­sa.

Pen­ti­käi­sen mu­kaan yrit­tä­jät ko­ke­vat etu­lin­jas­sa Suo­men ta­lou­se­lä­män haas­teet.

– Hal­li­tus yrit­tää nyt uu­dis­tuk­sia, jot­ka tuo­vat ta­lou­teen dy­na­miik­kaa il­man, et­tä ny­kyi­nen työ­e­lä­män pe­rus­tur­va vaa­ran­tuu, Pen­ti­käi­nen sa­noo.

Hel­mi­kuun gal­lu­pis­sa ky­syt­tiin myös tyy­ty­väi­syyt­tä hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rei­hin ja op­po­si­ti­oon.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­poon (kok.) on tyy­ty­väi­siä 58 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ja val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­raan (ps.) 55 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Yrit­tä­jien luot­ta­mus hal­li­tus­ta ja mi­nis­te­rei­tä koh­taan on vah­vis­tu­nut mar­ras­kuun jäl­keen, jol­loin asi­aa ky­syt­tiin edel­li­sen ker­ran. Eni­ten on vah­vis­tu­nut tyy­ty­väi­syys hal­li­tus­poh­jaa ja Riik­ka Pur­raa koh­taan. Mo­lem­mat ovat nous­seet vii­si pro­sent­tiyk­sik­köä. Tyy­ty­väi­syys on nyt kor­keim­mil­laan teh­dyis­sä mit­tauk­sis­sa.

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­ma­niin ja kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­koon oli tyy­ty­väi­siä 11 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä.

Ve­ri­a­nil­la tee­tet­tyyn tut­ki­muk­seen vas­ta­si rei­lut 1 300 pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten edus­ta­jaa. Ky­se­ly teh­tiin hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­la. Tut­ki­mus­tu­los­ten luot­ta­mus­vä­li on 2,7 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.