Uu­tis­Rau­ma

Rau­mal­la hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä pe­rin­tei­nen pit­si­viik­ko saa ar­voi­sen­sa hui­pen­nuk­sen, kun lau­an­tai­na 27. hei­nä­kuu­ta Van­han Rau­man

Ka­la­to­ril­la jär­jes­te­tään Kai­ja Koon täh­dit­tä­mä Pit­si­vii­kon hui­pen­nus! -il­ta.

– Pit­si­vii­kon oh­jel­ma on ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus pe­rin­tei­tä, pai­kal­lis­kult­tuu­ria ja mo­der­nia fes­ti­vaa­li­tar­jon­taa. Pit­si­viik­ko on täyn­nä eri­lais­ta ja upe­aa oh­jel­maa pit­kin viik­koa ja oh­jel­maa on pe­rin­tei­ses­ti kes­ki­tet­ty per­jan­tail­le mus­tan pit­sin yö­hön. Kun ky­sees­sä on hei­nä­kuun yk­si suo­si­tuim­mas­ta ke­sä­lo­ma­vii­kon­lo­pus­ta, ha­lu­am­me tar­jo­ta myös lau­an­tail­le oh­jel­maa, taus­toit­taa lau­an­tain Kai­ja Koon täh­dit­tä­mää ke­säil­taa jär­jes­tä­vän Eu­ra Event­sin pro­moot­to­ri Tomi Vi­ren.

Pit­si­vii­kon hui­pen­nus -ta­pah­tu­mas­ta on tar­koi­tus teh­dä jo­ka­vuo­ti­nen ta­pah­tu­ma, joka ko­ko­aa ai­kui­sem­paa vä­keä yh­teen naut­ti­maan hei­nä­kui­ses­ta ke­säil­las­ta hy­vän mu­sii­kin ja laa­duk­kai­den pal­ve­lui­den pa­ris­sa yh­des­sä Suo­men upeim­mas­sa mil­jöös­sä Van­has­sa Rau­mas­sa.

Ka­la­to­ril­le ra­ken­tu­van esiin­ty­mis­la­van li­säk­si Ka­la­to­ril­le pys­ty­te­tään ai­kui­seen ma­kuun suun­ni­tel­tu idyl­li­nen ke­sä­baa­ri. Ka­la­to­rin ra­vin­to­laan ja Ho­tel­li Van­han Rau­man si­sä­pi­hal­le ra­ken­tuu VIP-alue, jon­ne pää­see naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta pal­ve­lus­ta hy­vän ruo­an ja juo­man pa­ris­sa VIP-li­pun hank­ki­mal­la.