Simu Pe­rä­lä / STT

Yli­o­pis­to­jen va­lin­ta­ko­kei­siin kaa­vail­laan pe­rin­poh­jais­ta muu­tos­ta, jon­ka myö­tä va­lin­ta­ko­kei­den lu­ku­mää­rä ro­mah­tai­si mur­to-osaan ny­kyi­ses­tä. Jat­kos­sa ha­ki­ja voi­si yh­del­lä va­lin­ta­ko­keel­la ha­kea sekä use­aan yli­o­pis­toon et­tä use­aan kou­lu­tu­soh­jel­maan.

Yli­o­pis­to­jen va­lin­ta­ko­e­käy­tän­tö­jä ryh­dyt­tiin ke­hit­tä­mään tois­sa vuon­na hank­keel­la, jos­sa ovat mu­ka­na kaik­ki Suo­men yli­o­pis­tot. Uu­det va­lin­ta­ko­keet on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön vuo­den 2025 opis­ke­li­ja­va­lin­nois­sa.

Hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kön Tan­ja Juu­ruk­sen mu­kaan uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on ha­ki­ja­ys­tä­väl­li­sem­pi jär­jes­tel­mä. Täl­lä het­kel­lä ha­ki­ja voi jou­tua ra­vaa­maan useis­sa eri va­lin­ta­ko­keis­sa ym­pä­ri Suo­men ja pa­him­mil­laan pänt­tää­mään jo­kai­seen eril­li­sen en­nak­ko­ma­te­ri­aa­lin.

Juu­rus sa­noo STT:lle, et­tä ny­ky­sys­tee­mi ra­jaa ha­ki­joi­den mah­dol­li­suuk­sia, kun va­lin­ta­ko­kei­ta on niin pal­jon. Kai­kil­le ei ole mah­dol­lis­ta mat­kus­taa usei­siin va­lin­ta­ko­kei­siin ym­pä­ri Suo­mea. Ja vaik­ka mat­kus­ta­mi­nen on­nis­tui­si, ko­vin mo­neen ko­kee­seen ei käy­tän­nös­sä ole mah­dol­lis­ta val­mis­tau­tua kun­nol­la eten­kään, jos nii­hin kaik­kiin on en­nak­ko­ma­te­ri­aa­li.

– Ha­ki­ja jou­tuu jo sii­nä vai­hees­sa va­lit­se­maan, mi­hin ko­kei­siin hän pa­nos­taa. Se ei tie­ten­kään ole toi­vot­tu asia ja ai­heut­taa osal­taan ha­ki­ja­su­maa (tiet­tyi­hin yli­o­pis­toi­hin ja tie­tyil­le aloil­le), Juu­rus sa­noo.

Täl­lä het­kel­lä va­lin­ta­ko­kei­ta jär­jes­te­tään Juu­ruk­sen mu­kaan tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa kol­men vii­kon ai­ka­na yh­teen­sä noin 120. Uu­dis­tuk­sel­la mää­rää py­ri­tään mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­tä­mään.

– Ta­voi­te on, et­tä ko­keet voi­tai­siin jär­jes­tää noin vii­kos­sa il­man, et­tä nii­tä jär­jes­te­tään pääl­lek­käin, Juu­rus sa­noo.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­tai­si noin 10:tä ko­et­ta.

Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­sa yh­tei­nen va­lin­ta­koe useim­piin kou­lu­tuk­siin on jo käy­tös­sä.

Eroon ennakko­ma­te­ri­aa­leista

Va­lin­ta­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­ses­sä on täl­lä het­kel­lä suu­ria yli­o­pis­to- ja kou­lu­tu­sa­la­koh­tai­sia ero­ja. Juu­ruk­sen mu­kaan esi­mer­kik­si kaup­pa­tie­tei­den, kas­va­tus­tie­tei­den ja tek­nii­kan aloil­la on pit­kään jär­jes­tet­ty yh­tei­siä va­lin­ta­ko­kei­ta. Niis­sä opis­ke­li­ja voi yh­den va­lin­ta­ko­keen te­ke­mäl­lä ha­kea usei­siin yli­o­pis­toi­hin Suo­mes­sa.

– Mut­ta pal­jon on vie­lä alo­ja, joil­la jo­kai­sen yli­o­pis­ton jo­kai­nen kou­lu­tu­soh­jel­ma jär­jes­tää oman va­lin­ta­ko­keen­sa ja ha­ki­ja jou­tuu kier­tä­mään ym­pä­ri Suo­mea ko­keis­sa, Juu­rus sa­noo.

Hank­keen ta­voit­tee­na on uu­dis­taa va­lin­ta­ko­e­jär­jes­tel­mää myös si­ten, et­tä yh­del­lä ko­keel­la voi­si ha­kea use­al­le sa­man­tyyp­pi­sel­le alal­le.

– Py­rim­me löy­tä­mään alat, joil­la on sa­man­tyyp­pi­siä tar­pei­ta. Tar­koi­tuk­se­na on teh­dä ko­keet, jot­ka mit­taa­vat kul­la­kin alal­la tar­vit­ta­via val­miuk­sia. Ne ovat mo­nel­la alal­la hy­vin­kin ge­nee­ri­siä, ylei­sa­ka­tee­mi­sia val­miuk­sia, mut­ta tar­koi­tus on huo­mi­oi­da myös alas­pe­si­fe­jä tar­pei­ta.

Juu­rus ker­too, et­tä käy­tän­nös­sä tämä voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, et­tä koe on kai­kil­le täy­sin sama, tai sitä, et­tä ko­kees­sa on kai­kil­le yh­tei­nen osa ja tar­vit­ta­es­sa tie­tyl­le alal­le pie­nem­pi eril­li­nen osa.

Ko­kei­den lo­pul­lis­ta muo­toa ei ole vie­lä lyö­ty luk­koon. Tar­koi­tuk­se­na kui­ten­kin on, et­tä jat­kos­sa va­lin­ta­ko­kei­siin ei pää­sään­töi­ses­ti oli­si en­nak­ko­ma­te­ri­aa­lia. Näin on jo nyt esi­mer­kik­si kas­va­tu­sa­lan va­lin­ta­ko­kees­sa, jos­sa ko­e­ma­te­ri­aa­li ja­e­taan vas­ta ko­e­ti­lan­tees­sa.

– Sin­ne tul­laan sil­lä osaa­mi­sel­la ja ym­mär­ryk­sel­lä, mitä on.

Täy­sin var­maa ei ole vie­lä se­kään, mil­lä aloil­la voi­si ol­la yh­tei­nen koe. En­sim­mäi­nen luon­nos uu­dis­tuk­ses­ta jul­kais­taan en­si vii­kol­la.

Juu­rus kui­ten­kin sa­noo, et­tä jat­kos­sa esi­mer­kik­si vie­rais­sa kie­lis­sä voi­si ol­la yh­tei­nen va­lin­ta­koe. Sii­nä voi­si ol­la kai­kil­le kie­lil­le yh­tei­nen, ylei­sem­pää kie­lel­lis­tä osaa­mis­ta mit­taa­va osio, ja li­säk­si erik­seen oma osio kul­le­kin kie­lel­le.

Kritiikkiä moniva­lin­ta­teh­tävistä

Ai­em­min täl­lä vii­kol­la Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa jul­kais­tus­sa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa te­o­reet­ti­sen fi­lo­so­fi­an do­sen­tit Jani Hak­ka­rai­nen ja Mark­ku Kei­nä­nen kri­ti­soi­vat uu­dis­tus­ta. Hei­dän mu­kaan­sa ko­keet koos­tui­si­vat jat­kos­sa "pää­o­sin tai jopa täy­sin ge­nee­ri­sis­tä mo­ni­va­lin­ta- ja auk­ko­teh­tä­vis­tä".

Juu­rus sa­noo, et­tä uu­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na to­si­aan on, et­tä ko­keet pe­rus­tui­si­vat jat­kos­sa "hy­vin­kin voi­mak­kaas­ti" mo­ni­va­lin­ta­teh­tä­viin ja mui­hin au­to­maat­ti­ses­ti tar­kas­tet­ta­vis­sa ole­viin teh­tä­vä­tyyp­pei­hin. Kun va­lin­ta­ko­kei­den mää­rä vä­he­nee, nii­den osal­lis­tu­ja­mää­rät kas­va­vat ei­vät­kä ko­keet voi koos­tua laa­jois­ta es­see­teh­tä­vis­tä, joi­den tar­kis­ta­mi­seen me­ni­si pal­jon ai­kaa.

Juu­rus ei kui­ten­kaan näe mo­ni­va­lin­ta­teh­tä­viin pe­rus­tu­via va­lin­ta­ko­kei­ta huo­no­na asi­a­na. Hä­nen mu­kaan­sa hy­vil­lä mo­ni­va­lin­ta­teh­tä­vil­lä pys­ty­tään mit­taa­maan hy­vin­kin sy­väl­lis­tä ja pal­jon laa­ja-alai­sem­paa osaa­mis­ta kuin pa­ril­la es­see­ky­sy­myk­sel­lä, jot­ka väis­tä­mät­tä koh­dis­tu­vat mel­ko ka­pe­aan alu­ee­seen.

– Kyse ei ole sii­tä, et­tä yk­sin­ker­tai­sil­la oi­kein vai vää­rin -teh­tä­vil­lä, jois­sa voi pär­jä­tä ar­vaa­mal­la, voi­si pääs­tä yli­o­pis­toon, hän sa­noo.

Valintakokeet lisäävät tutkitusti mahdollisuuksia

Kou­lu­tuk­sel­li­sen tasa-ar­von pa­ran­ta­mi­nen on Juu­ruk­sen mu­kaan yk­si uu­dis­tuk­sen tär­keim­mis­tä mo­tii­veis­ta.

Hank­keen ti­laa­man ja Opis­ke­lun ja kou­lu­tuk­sen tut­ki­mus­sää­ti­ön Otuk­sen sekä La­bo­ren to­teut­ta­man tut­ki­muk­sen mu­kaan yh­tei­set va­lin­ta­ko­keet li­sää­vät kou­lu­tuk­sel­lis­ta tasa-ar­voa muun mu­as­sa si­ten, et­tä ma­ta­lam­mas­ta so­si­oe­ko­no­mi­ses­ta taus­tas­ta tu­le­vil­la ha­ki­joil­la on ai­em­paa pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det tul­la hy­väk­sy­tyk­si yli­o­pis­toon.

Sa­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin myös, et­tä yh­teis­ten ko­kei­den vuok­si ha­ki­jat pys­ty­vät ha­ke­maan laa­jem­mal­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­le, kun va­lin­ta­ko­kei­den pe­räs­sä ei tar­vit­se mat­kus­taa.

Juu­ruk­sen mu­kaan va­lin­ta­ko­keet ovat myös sik­si tär­kei­tä, et­tä ne an­ta­vat mah­dol­li­suu­den pääs­tä yli­o­pis­toon opis­ke­le­maan myös niil­le, joil­la ei ole yli­op­pi­las­tut­kin­toa tai jot­ka suo­riu­tui­vat lu­kio-opin­nois­ta hei­kos­ti.