STT

Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton työ­va­li­o­kun­ta ko­koon­tuu kes­ki­viik­ko­aa­mu­na yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen, jon­ka ai­hee­na on jul­ki­suu­des­sa käy­ty kes­kus­te­lu se­pit­teel­li­ses­tä jour­na­lis­mis­ta. Asi­an vah­vis­ti STT:lle Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Si­nu­he Wal­lin­hei­mo (kok). Asi­as­ta ker­toi ai­em­min Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Ko­kouk­seen on Wal­lin­hei­mon mu­kaan kut­sut­tu Ylen uu­tis- ja ajan­koh­tais­toi­min­nan vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Jou­ko Jo­ki­nen sekä mui­ta Ylen vas­taa­via toi­mit­ta­jia.

– Ole­tan, et­tä kun täs­sä nyt on ol­lut kai­ken­lais­ta eri­lais­ta in­for­maa­ti­o­ta il­mas­sa, niin huo­men­na he sel­vit­tä­vät yleen­sä­kin Ylen jour­na­lis­ti­sen lin­jan, Wal­lin­hei­mo sa­noi tiis­tai­na.

Aa­mu­leh­ti uu­ti­soi per­jan­tai­na pois­ta­neen­sa ver­kos­ta 551 en­ti­sen toi­mit­ta­jan­sa Mat­ti Kuu­se­lan kir­joit­ta­maa jut­tua sen jäl­keen, kun tämä oli ker­to­nut tuo­rees­sa elä­mä­ker­ras­saan se­pit­tä­neen­sä jut­tui­hin­sa osi­oi­ta.

Aa­mu­leh­teä ai­em­min luot­san­nut Jo­ki­nen ker­toi Hel­sin­gin Sa­no­mil­le lau­an­tai­na, et­tä se­pi­te voi toi­mia ja et­tä jour­na­lis­mis­sa on mah­dol­lis­ta ku­vi­tel­la asi­oi­ta. STT:lle Jo­ki­nen täh­den­si, et­tä se­pi­tet­tä voi käyt­tää jour­na­lis­mis­sa, mut­ta ei uu­tis­teks­teis­sä tai uu­ti­sis­sa.

Ylen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Apu­nen, joka myös on ai­em­min toi­mi­nut Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na, puo­lus­ti per­jan­tai­na Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa Kuu­se­laa ja tä­män ta­paa teh­dä toi­mit­ta­jan työ­tä. Apu­sen mu­kaan Kuu­se­la on ai­na liik­ku­nut kau­no­kir­jal­li­suu­den ja pe­rus­jour­na­lis­min ra­ja­vii­val­la.

Jokinen myönsi virheen

Myö­hään tiis­tai-il­ta­na Yle ker­toi Jo­ki­sen myön­tä­vän vir­heen Kuu­se­la-ta­pauk­sen kom­men­toin­nis­saan. Hel­sin­gin Sa­no­mil­le Jo­ki­nen oli lau­an­tai­na sa­no­nut, et­tä Kuu­se­lan Uz­be­kis­tan-ju­tun lu­ki­jat oli­si­vat tien­neet, et­tä teks­tis­sä on mu­ka­na fik­tii­vi­siä osi­oi­ta.

Ylel­le Jo­ki­nen sa­noi nyt, et­tä tämä kom­ment­ti oli vir­he.

– Tot­ta kai on vir­he sa­noa noin. Ku­va­sin oman ko­ke­muk­se­ni, mut­ta il­man muu­ta oli­si pi­tä­nyt sa­noa, et­tä täm­möi­ses­sä si­säl­lös­sä pi­tää ker­toa lu­ki­joil­le, et­tä se on ku­vi­tel­tua, Jo­ki­nen sa­noi Ylel­lä.

Jo­ki­nen ei ol­lut vie­lä Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja, kun Kuu­se­lan elä­mä­ker­ras­sa mai­ni­tut ju­tut jul­kais­tiin.