Samu Vah­te­ris­to, UR

Täl­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vä Suo­mi­A­ree­na Po­ris­sa saa maa­kun­nan edun­val­vo­jat ak­tii­vi­sik­si. Kes­kei­set maa­kun­nan edun­val­vo­jat pi­tä­vät ta­pah­tu­maa tär­ke­ä­nä ja sii­tä py­ri­tään saa­maan mah­dol­li­sim­man suu­ri hyö­ty eri­lai­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa ja ti­lai­suuk­sis­sa. Suo­mi­A­ree­na-fes­ti­vaa­lin to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä MTV Oy ja Po­rin kau­pun­ki.

– Ra­ken­nam­me oh­jel­ma­si­säl­lön yh­des­sä kes­kus­te­lui­ta jär­jes­tä­vien or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa ja Po­rin kau­pun­gil­la on ta­pah­tu­mas­sa myös usei­ta omia kes­kus­te­lui­ta ja olem­me mu­ka­na kump­pa­nien jär­jes­tä­mis­sä kes­kus­te­luis­sa. Kau­pun­gil­la on myös iso roo­li kau­pun­kiym­pä­ris­tön hoi­ta­mi­ses­sa ja tar­jo­a­mi­ses­sa ta­pah­tu­mal­le. Po­rin kes­kus­ta on kuin Suo­mi Aree­nan olo­huo­ne ta­pah­tu­ma­vii­kol­la, ku­vai­lee Po­rin kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

Po­ril­le kes­kei­siä edun­val­von­nan kär­kiä ovat In­nan mu­kaan muun mu­as­sa val­ti­o­no­suu­suu­dis­tus ja alu­e­hal­lin­non uu­dis­tus, kor­ke­a­kou­lu­jen ra­hoi­tus, te­ol­lis­ten in­ves­toin­tien edis­tä­mi­nen, tie- ja ra­ta­hank­keet sekä len­to­lii­ken­ne.

Sa­ta­kun­ta­liit­to jär­jes­tää Suo­mi­A­ree­nas­sa myös oman ti­lai­suu­den, Sa­ta­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jat lau­teil­la -pa­nee­li­kes­kus­te­lun.

– Sen li­säk­si meil­lä on usei­ta mui­ta Suo­mi­A­ree­nan yh­tey­teen lii­tet­ty­jä ti­lai­suuk­sia ja ta­paa­mi­sia eri­lais­ten päät­tä­jien ja si­dos­ryh­mien kans­sa. Ne ei­vät kui­ten­kaan ole vi­ral­li­sia Suo­mi­A­ree­nan ti­lai­suuk­sia, ker­too maa­kun­ta­joh­ta­ja Kris­tii­na Sa­lo­nen.

Sa­ta­kun­ta­liit­to kes­kit­tyy edun­val­von­nas­saan tuo­maan esil­le maa­kun­nal­le ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta.

– Esi­mer­kik­si mi­nis­te­ri­ta­paa­mi­sis­sa edun­val­von­nan kär­jet rää­tä­löi­dään mi­nis­te­rin toi­mi­a­lal­le kuu­lu­viin asi­oi­hin ja ta­paa­mi­sen yh­tey­teen jär­jes­te­tään myös vie­rai­lu vas­taa­val­la pe­ri­aat­tel­la, jos se mi­nis­te­rin ai­ka­tau­lui­hin so­pii, Sa­lo­nen jat­kaa.

– Kes­kei­nen kär­ki­vies­tim­me on, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa on val­ta­va po­ten­ti­aa­li uus­te­ol­lis­tu­mi­sen myö­tä ja olem­me osal­tam­me mah­dol­lis­ta­mas­sa Suo­men kas­vua ja ke­hit­ty­mis­tä mm. puh­taan siir­ty­män maa­kun­ta­na. Tä­män to­teu­tu­mi­ses­sa tar­vit­sem­me myös val­ti­on tu­kea mo­nin ta­voin, Sa­lo­nen muis­tut­taa.

Rau­man kau­pun­gil­la on Suo­mi­a­ree­nas­sa oma lou­nas­ti­lai­suus tors­tai­na.

–  Tuo­hon ti­lai­suu­teen on kut­sut­tu noin sata vie­ras­ta ja ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lään Rau­man omiin vai­kut­ta­mi­sen ta­voit­tei­siin liit­ty­viä hank­kei­ta ja asi­oi­ta. Ta­voit­tee­na on saa­da pai­kal­le myös mi­nis­te­ri­vie­rai­ta, sa­noo kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la.

Rau­man kau­pun­gil­le edun­val­von­nan kan­nal­ta kes­kei­siä asi­oi­ta ovat tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti kor­ke­a­kou­lu­tuk­seen ja sen ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vät asi­at. Näi­tä ta­voit­tei­ta tuo­daan esiin sekä kau­pun­gin omien po­liit­tis­ten päät­tä­jien ja vi­ran­hal­ti­joi­den kaut­ta.

– Kes­kus­te­luis­sa nos­te­taan var­mas­ti esiin myös tu­le­van E16 tien ke­hit­tä­mis­tar­peet Rau­ma–Tam­pe­re vä­lil­lä, hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­nen Rau­mal­ta Tam­pe­reel­le sekä tie­tys­ti 8-tien ke­hit­tä­mis­tar­peet.

Sa­ta­kun­nan yrit­tä­jil­lä on Suo­mi­A­ree­na-vii­kon ai­ka­na kol­me omaa ti­lai­suut­ta.

– Li­säk­si vie­rai­lem­me vii­kon ai­ka­na useis­sa si­dos­ryh­mien ti­lai­suuk­sis­sa ja seu­raam­me tär­kei­tä kes­kus­te­lu­ja, sa­noo toi­mi­tus­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la

Kes­kus­te­luis­sa ja ta­paa­mi­sis­sa ko­ros­tu­vat sa­ta­kun­ta­lai­nen yrit­tä­jyys. Esil­lä on laa­jas­ti myös kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen liit­ty­vät asi­at sekä yrit­tä­jyyt­tä edis­tä­vä ta­lous- ja ve­ro­po­li­tiik­ka.

– Tie­ten­kin esil­le nou­se­vat työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sen ja hal­li­tu­soh­jel­man toi­meen­pa­non tär­keys, ku­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kus­tan­nus­ten las­ken­ta, Tur­pe­la li­sää.

Suo­mi­A­ree­na-viik­ko on Po­ris­sa to­del­li­nen su­per­viik­ko. Viik­ko on täyn­nä ta­paa­mi­sia ja ta­pah­tu­ma­viik­ko on eri­no­mai­nen ti­lai­suus myös va­paa­muo­toi­sil­le koh­taa­mi­sil­le kau­pun­gin vils­kees­sä.

– Isoin ra­joit­ta­va asia on ai­ka, ja va­li­tet­ta­vas­ti kau­pun­gin­joh­ta­ja jou­tuu kiel­täy­ty­mään lu­kui­sis­ta ti­lai­suuk­sis­ta ja ta­paa­mi­sis­ta yk­sin­ker­tai­ses­ti ai­ka­tau­lu­syis­tä, sa­noo In­na.

Sa­ta­kun­ta­liit­to on lä­hes­ty­nyt mm. ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä ja kaik­kia mi­nis­te­rei­tä­kin ta­paa­mis­pyyn­nöl­lä.

– Va­li­tet­ta­vas­ti olem­me saa­neet mo­nel­ta mi­nis­te­ril­tä vas­tauk­sen, et­tä he ei­vät osal­lis­tu Suo­mi­A­ree­naan tänä vuon­na. Osan mi­nis­te­rei­den kans­sa ta­paa­mi­nen on saa­tu jo so­vit­tua, ja osan kans­sa ai­ka­tau­lu­ja edel­leen so­vi­tel­laan. Myös tuo­reet Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­se­net sel­vit­te­le­vät edel­leen ai­ka­tau­lu­jaan, Sa­lo­nen ku­vai­lee.

– Olem­me pyr­ki­neet yh­teis­työs­sä maa­kun­ta­lii­ton kans­sa so­vit­ta­maan ai­ka­tau­lu­ja yh­teen kii­reis­ten mi­nis­te­rien kans­sa, kat­so­taan mi­ten tuos­sa on­nis­tum­me. Ta­paa­mi­set Suo­mi­a­ree­nas­sa jää­vät usein ko­vin ly­hyik­si, jo­ten en­si­si­jai­ses­ti py­rim­me saa­maan mi­nis­te­rit vie­rai­le­maan Rau­mal­la vuo­den mit­taan, sa­noo Poi­ke­la.

– Po­ril­le Suo­mi­A­ree­nan isän­nyys on kun­nia-asia ja se on mer­ki­tyk­sel­li­nen myös koko maa­kun­nal­le. Nä­em­me ta­pah­tu­man tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na ja us­kom­me et­tä se puo­lus­taa paik­kaan­sa Suo­men ta­pah­tu­ma­ke­säs­sä. Toki tie­däm­me yh­des­sä MTV Oy:n kans­sa et­tä myös Suo­mi­A­ree­naa tu­lee uu­dis­taa jat­kos­sa.

– Yh­teis­kun­nal­li­sel­le kes­kus­te­lul­le, jos­sa eri­ä­vät­kin nä­kö­kul­mat voi­daan tuo­da yh­teen, on tär­ke­ää ol­la oma ta­pah­tu­man­sa. Suo­mi­A­ree­na on­kin on­nis­tu­nut vuo­si toi­sen­sa jäl­keen tuo­maan esil­le mie­len­kiin­toi­sia ja tär­kei­tä ai­hei­ta, yrit­tä­jien Tur­pe­la ar­vi­oi.