Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Suo­mes­sa yhä use­am­pi ih­mi­nen ko­kee, et­tä po­li­tiik­ka on kyy­nis­tä rii­te­lyä. Asia il­me­nee Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Evan ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta.

Ky­se­lys­sä kol­me vas­taa­jaa nel­jäs­tä koki, et­tä po­li­tiik­ka on yh­teis­työ­ky­vy­tön­tä tak­ti­koin­tia ja rii­te­lyä sekä kil­pai­li­joi­den kam­pit­ta­mis­ta.

Näin ajat­te­le­vien ih­mis­ten osuus on nous­sut noin 15 pro­sent­tiyk­si­köl­lä pa­ris­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Ver­tai­lus­sa on tar­kas­tel­tu tuo­reen ky­se­lyn tu­lok­sia ja vas­taa­van ky­se­lyn tu­lok­sia vuo­del­ta 2002.

Li­säk­si tuo­rees­sa ky­se­lys­sä lä­hes yh­dek­sän vas­taa­jaa kym­me­nes­tä sa­noi, et­tä asi­oi­den yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen, ta­hal­li­nen vää­ris­te­ly ja suo­ra­nai­nen va­leh­te­lu ovat li­sään­ty­neet po­li­tii­kas­sa.

– Nä­ke­mys po­li­tii­kan rii­tai­suu­des­ta ker­too kään­tä­en sii­tä, mitä suo­ma­lai­set kaik­kein eni­ten toi­voi­si­vat po­li­tii­kal­ta: asi­a­kes­kei­syyt­tä, sa­noo ana­lyy­sin kir­joit­ta­nut toi­mi­tus­pääl­lik­kö Sami Me­te­li­nen Evas­ta tie­dot­tees­sa.

– Puo­lu­eet ei­vät ole tois­tai­sek­si ky­en­neet vas­taa­maan tä­hän huu­toon.

Vaik­ka suo­ma­lai­set näyt­tä­vät ole­van ky­se­lyn pe­rus­teel­la ai­em­paa tur­hau­tu­neem­pia po­li­tii­kan rii­tai­suu­teen, on pa­ris­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa ta­pah­tu­nut myös myön­tei­sem­pää ke­hi­tys­tä.

Mo­nis­sa Evan tut­ki­muk­sen ky­sy­myk­sis­sä vas­taa­jien asen­teet ku­vas­ta­vat li­sään­ty­nyt­tä toi­veik­kuut­ta po­li­tiik­kaa koh­taan. Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten kiin­nos­tus po­li­tiik­kaan on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti.

Tuo­rees­sa ky­se­lys­sä noin 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta sa­noi ole­van­sa kiin­nos­tu­nut po­li­tii­kas­ta ja seu­raa­van­sa sitä ak­tii­vi­ses­ti. Vuon­na 2002 näin ker­toi vain hie­man al­le puo­let vas­taa­jis­ta.

Li­säk­si ky­se­lyn pe­rus­teel­la näyt­tää sil­tä, et­tä ai­em­paa use­am­pi suo­ma­lai­nen löy­tää puo­lu­ei­den jou­kos­ta it­sel­leen po­liit­ti­sen ko­din.

Kun vuon­na 2002 vain joka kol­mas vas­taa­ja sa­noi löy­tä­neen­sä it­sel­leen tär­kei­tä asi­oi­ta aja­van puo­lu­een, tuo­rees­sa ky­se­lys­sä näin ker­toi jo rei­lut puo­let vas­taa­jis­ta.

Puo­lu­eis­sa ko­e­taan myös ole­van ai­em­paa enem­män ero­ja kes­ke­nään.

Tuo­rees­sa ky­se­lys­sä vain hie­man yli kol­man­nes vas­taa­jis­ta sa­noi, et­tä po­li­tiik­ka on yh­den­mu­kais­tu­nut lii­ak­si ja puo­lu­ei­den erot ovat hä­mär­ty­neet. Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten näin ajat­te­li lä­hes 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Evan teet­tä­mään ky­se­lyyn vas­ta­si vii­me syys­kuus­sa noin 2 000 iäl­tään 18–75-vuo­ti­as­ta Suo­mes­sa asu­vaa ih­mis­tä. Ai­neis­ton ana­lyy­sin to­teut­ti Yh­dys­kun­ta­tut­ki­mus Oy.