Mark­ku Uha­ri / STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Ari Ko­po­nen sa­noo STT:lle pu­hu­neen­sa vie­ras­la­ji­kir­joi­tuk­ses­saan pel­käs­tään lu­pii­neis­ta.

Ko­po­nen jul­kai­si X-pal­ve­lus­sa ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä kir­joi­tuk­sen, jota jot­kut tut­ki­jat ovat pi­tä­neet kak­sois­vies­tin­tä­nä. Kak­sois­vies­tin­näl­lä tar­koi­te­taan, et­tä jul­kai­sul­la tai pu­heen­vuo­rol­la vii­ta­taan muu­hun­kin kuin sii­hen, mitä on sa­na­tar­kas­ti kir­joi­tet­tu tai sa­not­tu.

– Vie­ras­la­ji saa­puu pyy­tä­mät­tä ja yl­lät­tä­en. Se le­vi­ää ja li­sään­tyy hal­lit­se­mat­to­mas­ti, kun­nes on le­vin­nyt niin laa­jal­le, et­tä jät­tää al­leen pai­kal­li­set la­jit. Suo­mes­sa eri­to­ten ete­läs­sä on­gel­ma on jo suu­ri. Käy­kää tal­koi­siin lu­pii­nien pois­ta­mi­sek­si, Ko­po­nen kir­joit­ti.

Myö­hem­min hän jul­kai­si Fa­ce­boo­kis­sa kir­joi­tuk­sen, jos­sa hän va­kuut­taa pu­hu­neen­sa pel­käs­tään lu­pii­nin pois­ta­mi­ses­ta. Hän ker­toi sa­maa, kun STT ky­syi viit­taa­ko kir­joi­tus esi­mer­kik­si maa­han­muut­toon.

– Lu­pii­neis­ta on pu­hut­tu, Ko­po­nen vas­ta­si tiis­tai­na.

STT pyy­si haas­tat­te­lua Ko­po­sel­ta ja lä­het­ti hä­nel­le myös ky­sy­myk­siä. Ko­po­nen vas­ta­si kir­jal­li­ses­ti, mut­ta oli pa­la­ve­riin ve­do­ten jät­täy­ty­mäs­sä pu­he­lin­haas­tat­te­lus­ta. Lo­pul­ta hän pit­käl­ti tois­ti kir­jal­li­sia vas­tauk­si­aan pu­he­li­mes­sa, jos­kin nii­tä tar­ken­ta­en.

Vie­ras­la­ji-ter­min käyt­tö on pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa ol­lut ai­em­min esil­lä ky­see­na­lai­ses­sa yh­tey­des­sä. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Mä­en­pää oli vuon­na 2020 lä­hel­lä jou­tua syyt­tee­seen kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan, kos­ka hän rin­nas­ti edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa vie­ras­la­jien pois­ton Suo­meen tul­lei­siin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­hin.

Pu­heen­vuo­ros­ta seu­ra­si po­lii­si­tut­kin­ta, ja val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä pyy­si edus­kun­nal­ta lu­paa syyt­teen­nos­toon, kos­ka kyse oli edus­kun­nas­sa täy­sis­tun­nos­sa pi­de­tys­tä pu­heen­vuo­ros­ta.

Ko­po­nen osal­lis­tui edus­kun­nas­sa Mä­en­pään syy­te­lu­paa kos­ke­vaan ää­nes­tyk­seen vuon­na 2020 ää­nes­tä­mäl­lä lu­paa vas­taan. Ää­nes­tyk­ses­sä syy­te­lu­pa kaa­tui ja Mä­en­pää vält­tyi syyt­teel­tä.

Mä­en­pää piti pu­heen­vuo­ron­sa vii­si vuot­ta ja yh­den päi­vän en­nen Ko­po­sen vie­ras­la­ji-jul­kai­sua. Ta­pauk­seen vii­ta­ten Ko­po­nen sa­noo yhä tar­koit­ta­neen­sa vies­til­lään pel­käs­tään vie­ras­la­ji lu­pii­ne­ja.

Ko­po­nen on ker­to­man­sa mu­kaan al­ka­nut kiin­nit­tää lu­pii­nei­hin huo­mi­o­ta omal­la asuin­seu­dul­laan sen jäl­keen, kun jul­ki­suu­des­sa on kä­si­tel­ty la­jin pois­ta­mi­seen kan­nus­ta­vaa so­vel­lus­ta. Hän asuu Kan­ta-Hä­mees­sä run­saan pa­rin­tu­han­nen asuk­kaan Ypä­jäl­lä.

– Ha­vah­duin sii­hen, et­tä lu­pii­nit ovat vie­ras­la­jei­na on val­lan­neet yhä enem­män niit­ty­jä ja mui­ta alu­ei­ta tääl­lä, hän ker­too.

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Tui­ja Sa­res­ma ar­vi­oi STT:lle vii­me vii­kol­la, et­tä Ko­po­nen vies­ti jul­kai­sul­la omal­le kan­nat­ta­ja­kun­nal­leen.

– Kai­kil­le on var­mas­ti sel­vää, et­tä Ko­po­nen ei to­del­la­kaan pu­hu­nut mis­tään puu­tar­han­hoi­dos­ta ja suo­ma­lai­ses­ta la­ji­ka­dos­ta, Sa­res­ma sa­noi.

Ko­po­nen sa­noo kui­ten­kin toi­sin.

– Kir­joi­tin it­se kas­veis­ta, en mis­tään muus­ta. Ja näyt­tää, et­tä to­si­aan yh­teis­kun­nan il­ma­pii­ri on ai­ka ki­re­äl­lä, ja se saa joku tut­ki­jat yli­re­a­goi­maan. Toi­vot­ta­vas­ti kaik­ki pys­tyt­täi­siin yh­des­sä ot­ta­maan vä­hän rau­hal­li­sem­min, sa­noo Ko­po­nen.