Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Va­sem­mis­to­liit­to, SDP ja vih­re­ät ovat jät­tä­neet hal­li­tuk­sel­le vä­li­ky­sy­myk­sen elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin (ps.) ase­mas­ta.

Vä­li­ky­sy­myk­sen edus­kun­nan kes­kus­kans­li­aan jät­ti­vät va­sem­mis­to­lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Fu­ru­holm, SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tyt­ti Tup­pu­rai­nen ja vih­rei­den kan­sa­ne­dus­ta­ja Bel­la Forsgrén.

Vä­li­ky­sy­myk­sen jät­tä­nei­den puo­lu­ei­den mie­les­tä Ryd­ma­nin toi­min­ta ei vas­taa mi­nis­te­ril­tä edel­ly­tet­tä­vää käy­tös­tä. Puo­lu­ei­den mu­kaan Ryd­man on mi­nis­te­rin ase­mas­sa hyö­kän­nyt tois­tu­vas­ti jul­ki­ses­ti me­di­aa ja hä­nen toi­min­nas­taan ker­to­nei­ta nai­sia vas­taan.

Ky­sy­mys Ryd­ma­nin ase­mas­ta nou­si uu­del­leen esil­le sen jäl­keen, kun syyt­tä­jä jät­ti tois­sa vii­kol­la nos­ta­mat­ta syyt­teet kol­mea Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jaa vas­taan. Ryd­man oli teh­nyt ri­ko­sil­moi­tuk­sen HS:n tois­sa ke­sä­nä jul­kais­tus­ta ju­tus­ta, jos­sa ker­rot­tiin Ryd­ma­nin pai­nos­ta­vak­si ko­e­tus­ta käy­tök­ses­tä alai­käi­siä tyt­tö­jä ja nuo­ria nai­sia koh­taan.

Fu­ru­hol­min mu­kaan Ryd­ma­nin käyn­nis­tä­män ri­kosp­ro­ses­sin tar­koi­tuk­se­na oli me­di­an pai­nos­ta­mi­nen ja hil­jen­tä­mi­nen.

– Nyt val­mis­tu­neen esi­tut­kin­nan ja syy­te­har­kin­nan mu­kaan al­ku­pe­räi­nen leh­ti­jut­tu oli täy­sin asi­an­mu­kai­nen. Tä­män­kään jäl­keen Ryd­man ei ole kan­ta­nut vas­tuu­ta ai­em­mas­ta toi­min­nas­taan ei­kä ole ky­en­nyt edes ko­vin­kaan asi­al­li­seen kes­kus­te­luun, Fu­ru­holm sa­noi vä­li­ky­sy­mys­tä kos­ke­nees­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa edus­kun­nas­sa.

Fu­ru­hol­min mu­kaan Ryd­ma­nin hyök­käyk­siä tie­do­tus­vä­li­nei­tä, toi­mit­ta­jia ja yk­sit­täi­siä ih­mi­siä koh­taan ei voi­da hy­väk­syä.

– Toi­von, et­tä jo­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja miet­tii va­ka­vas­ti, min­kä­lai­sen vies­tin se lä­het­tää suo­ma­lai­sil­le ty­töil­le ja nai­sil­le, mi­kä­li edus­kun­ta kai­ken il­mi tul­leen jäl­keen an­taa luot­ta­muk­sen­sa mi­nis­te­ri Ryd­ma­nil­le, Fu­ru­holm sa­noi.

SDP:n Tup­pu­rai­sen mu­kaan vä­li­ky­sy­myk­ses­sä on ky­sy­mys pait­si Ryd­ma­nin ase­mas­ta myös koko hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä.

Tup­pu­rai­nen kiin­nit­ti huo­mi­o­ta pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) äs­ket­täi­seen lau­sun­toon sii­tä, et­tä Ryd­man ei voi­si ol­la ko­koo­muk­sen mi­nis­te­ri­ryh­män jä­sen. Tup­pu­rai­nen muis­tut­ti myös sii­tä, et­tä myös RKP:n tuo­re pu­heen­joh­ta­ja An­ders Ad­lerc­reutz on sa­no­nut, et­tä Ryd­man ei voi­si toi­mia RKP:n mi­nis­te­ri­ryh­mäs­sä.

– Nyt mei­dän on saa­ta­va tie­tää, voi­ko pää­mi­nis­te­rin ja hal­li­tus­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jien mie­les­tä hal­li­tuk­ses­sa ol­la mi­nis­te­ri, joka ei nau­ti mui­den hal­li­tus­ryh­mien luot­ta­mus­ta. Voi­ko hal­li­tuk­ses­sa ol­la mi­nis­te­ri, jon­ka kans­sa pää­mi­nis­te­ri ei kai­kes­ta pää­tel­len tee yh­teis­työ­tä, Tup­pu­rai­nen ky­syi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Myös Tup­pu­rai­nen pai­not­ti, et­tä Ryd­ma­nis­ta kir­joit­ta­neet Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat toi­mi­vat jut­tua kir­joit­ta­es­saan asi­al­li­ses­ti ja var­mis­ti­vat tie­to­jen­sa paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den useis­ta eri läh­teis­tä. Hä­nen mu­kaan­sa Ryd­ma­nin hyök­käyk­set toi­mit­ta­jia koh­taan ovat ol­leet jopa härs­ke­jä.

– Näil­lä jul­ki­sil­la kom­men­teil­la Ryd­man on pyr­ki­nyt va­ka­val­la ta­val­la ra­paut­ta­maan luot­ta­mus­ta me­di­aan väis­tääk­seen vas­tuu­ta omas­ta toi­min­nas­taan. Tämä ei mi­ten­kään voi ol­la mi­nis­te­rin ase­mal­le so­pi­vaa toi­min­taa, Tup­pu­rai­nen sa­noi.

– Jo­kai­nen, joka ää­nes­tää Ryd­ma­nin luot­ta­muk­sen puo­les­ta, to­si­a­si­as­sa an­taa hy­väk­syn­tän­sä täl­le toi­min­nal­le, Tup­pu­rai­nen jat­koi.

Myös vih­rei­den Forsgrén piti Ryd­ma­nin toi­min­taa mi­nis­te­rin ar­vo­val­lal­le so­pi­mat­to­ma­na.

– Mi­nis­te­ri Ryd­man on tois­tu­vas­ti väit­tä­nyt Hel­sin­gin Sa­no­mien ju­tun si­säl­tä­vän val­hei­ta ja asi­oi­ta, jot­ka ei­vät hä­nen mie­les­tään pidä paik­kaan­sa, ei­kä hän ole kor­jan­nut näi­tä väit­tei­tä sen jäl­keen kun on käy­nyt il­mi, et­tä ju­tun si­säl­tö pi­tää paik­kan­sa, Forsgrén sa­noi.

Myös Forsgrén kiin­nit­ti huo­mi­o­ta Or­pon kom­ment­tei­hin Ryd­ma­nin so­pi­mat­to­muu­des­ta ko­koo­muk­sen mi­nis­te­ri­ryh­mään.

– Kun pää­mi­nis­te­ri on to­den­nut, et­tä Ryd­man ei voi­si ol­la ko­koo­muk­sen mi­nis­te­ri, on tar­peel­lis­ta ky­syä, mi­ten Ryd­man voi ol­la ko­koo­mus­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen mi­nis­te­ri, Forsgrén sa­noi.

Forsgré­nin mu­kaan ta­pauk­ses­sa on ky­sy­mys myös pää­mi­nis­te­ri Or­pon joh­ta­juu­des­ta. Hä­nen mie­les­tään Or­po on kier­tä­nyt vas­tuu­taan Ryd­ma­nin ta­pauk­ses­sa.

– Pää­mi­nis­te­ri ei voi väis­tää tätä ky­sy­mys­tä me­ne­mäl­lä (val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri) Riik­ka Pur­ran (ps.) taak­se pii­loon. On ai­ka näyt­tää sa­noin ja te­oin, mis­sä hal­li­tus sei­soo, Forsgrén jat­koi.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä har­kit­si tiis­tai­na pi­de­tys­sä ko­kouk­ses­saan kan­taan­sa vä­li­ky­sy­myk­seen. Edus­kun­ta­ryh­mäs­tä ker­rot­tiin STT:lle, et­tä kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä esit­tää tu­le­vas­sa vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lus­sa oman epä­luot­ta­mus­lau­se-eh­do­tuk­sen­sa hal­li­tuk­sel­le omil­la pe­rus­te­luil­laan.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen ker­toi vii­kon­lop­pu­na puo­lu­een puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Jy­väs­ky­läs­sä, et­tä kes­kus­ta päät­tää al­ku­vii­kos­ta, liit­tyy­kö se mu­kaan Ryd­ma­nia kos­ke­vaan vä­li­ky­sy­myk­seen.