Heli Laak­ko­nen / STT

Val­ti­on vi­ras­tois­sa ja lai­tok­sis­sa jär­jes­te­tään tä­nään si­sä­mi­nis­te­ri­ön mää­rää­mä su­ru­li­pu­tus. Li­pu­tuk­sel­la muis­te­taan ei­li­sen kou­lu­am­pu­mi­sen uh­re­ja.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) on esit­tä­nyt toi­veen, et­tä koko Suo­mi osal­lis­tuu li­pu­tuk­seen. Su­ru­li­pu­tus al­kaa aa­mul­la kel­lo kah­dek­sal­ta ja päät­tyy au­rin­gon las­kies­sa.

Li­pu­tuk­sen al­ka­es­sa lip­pu ve­de­tään en­sin sa­los­sa ylös as­ti ja las­ke­taan sen jäl­keen kol­man­nek­sen tan­gon mit­taa alas niin, et­tä li­pun ala­reu­na aset­tuu sa­lon puo­li­vä­liin.

Van­taal­la Vier­to­lan kou­lus­sa yk­si op­pi­las kuo­li ja kak­si haa­voit­tui erit­täin va­ka­vas­ti kou­lu­am­pu­mi­ses­sa ei­len. Ko­so­von ul­ko­mi­nis­te­ri­ön

mu­kaan toi­nen Van­taan kou­lu­am­pu­mi­ses­sa haa­voit­tu­neis­ta on ko­so­vo­lai­nen tyt­tö.

Po­lii­si ker­toi ei­len pääs­seen­sä kuu­le­maan te­os­ta epäil­tyä 12-vuo­ti­as­ta poi­kaa, joka on tiet­tä­väs­ti uh­rien luok­ka­to­ve­ri.

– Po­lii­si sel­vit­tää muun mu­as­sa teon mo­tii­via sekä ta­pah­tu­nee­seen joh­ta­nei­ta syi­tä, ri­kos­ko­mi­sa­rio Mar­ko Särk­kä ker­toi tie­dot­tees­sa ei­len.

Po­lii­sin on mää­rä tie­dot­taa asi­as­ta li­sää tä­nään kel­lo 14:ään men­nes­sä.

Vier­to­lan kou­lus­sa on tä­nään kou­lu­päi­vä. Van­taan kau­pun­gin pe­ru­so­pe­tuk­sen joh­ta­jan Ilk­ka Ka­lon mu­kaan jo­kai­ses­sa kou­lun luo­kas­sa on tä­nään vä­hin­tään yk­si krii­si­työn­te­ki­jä oman opet­ta­jan li­säk­si. Ei­li­siä ta­pah­tu­mia kä­si­tel­lään op­pi­lai­den ikä­ta­soon so­pi­val­la ta­val­la.

Kou­lus­sa on noin 830 op­pi­las­ta, jois­ta lä­hes kaik­ki ovat luok­kien 1–6 op­pi­lai­ta.

Kalo toi­voo, et­tä mah­dol­li­sim­man moni op­pi­las tu­lee tä­nään kou­luun. Kou­lu­päi­vä on ta­val­lis­ta ly­hy­em­pi, ei­kä esi­mer­kik­si lii­kun­ta- tai kä­si­työ­tun­te­ja jär­jes­te­tä. Van­hem­mil­le on lä­he­tet­ty vies­ti kou­lu­päi­vän ku­lus­ta.

– Toi­vom­me, et­tä asi­as­ta kes­kus­tel­laan ko­to­na, ja sit­ten kou­lus­sa kes­kus­te­lu jat­kuu.

Ka­lon mu­kaan asi­aa kä­si­tel­les­sä kuul­laan op­pi­lai­den tar­pei­ta.

– Kes­kus­te­lem­me niin kau­an kuin sil­le on tar­vet­ta.

Nor­maa­lien kou­lu­teh­tä­vien te­ke­mi­nen al­kaa, kun sil­le on ti­laa.

Kou­lus­sa ha­lu­taan kes­kit­tyä op­pi­lai­den tu­ke­mi­seen. Sik­si Kalo toi­voo, et­tä esi­mer­kik­si me­dia kun­ni­oit­taa kou­lun työ­rau­haa.

– Toi­von, et­tä kou­lun työs­ken­te­lyä ei häi­ri­tä mil­lään lail­la.