STT

Va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja vih­rei­den tiis­tai­na hal­li­tuk­sel­le jät­tä­mä vä­li­ky­sy­mys elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­ma­nin (ps.) ase­mas­ta kä­si­tel­lään tä­nään.

Vä­li­ky­sy­myk­sen jät­tä­nei­den puo­lu­ei­den mie­les­tä Ryd­ma­nin toi­min­ta ei vas­taa mi­nis­te­ril­tä edel­ly­tet­tä­vää käy­tös­tä. Puo­lu­ei­den mu­kaan Ryd­man on mi­nis­te­rin ase­mas­sa hyö­kän­nyt tois­tu­vas­ti jul­ki­ses­ti me­di­aa ja hä­nen toi­min­nas­taan ker­to­nei­ta nai­sia vas­taan.

Ky­sy­mys Ryd­ma­nin ase­mas­ta nou­si esiin sen jäl­keen, kun syyt­tä­jä jät­ti nos­ta­mat­ta syyt­teet kol­mea Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jaa vas­taan ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la. Ryd­man oli teh­nyt ri­ko­sil­moi­tuk­sen HS:n tois­sa ke­sä­nä jul­kais­tus­ta ju­tus­ta, jos­sa ker­rot­tiin Ryd­ma­nin pai­nos­ta­vak­si ko­e­tus­ta käy­tök­ses­tä alai­käi­siä tyt­tö­jä ja nuo­ria nai­sia koh­taan.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mäs­tä ker­rot­tiin tiis­tai­na STT:lle, et­tä edus­kun­ta­ryh­mä esit­tää vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lus­sa oman epä­luot­ta­mus­lau­se-eh­do­tuk­sen­sa hal­li­tuk­sel­le omil­la pe­rus­te­luil­laan.