STT

Ruo­ka­kau­pois­ta voi os­taa täs­tä päi­väs­tä läh­tien en­tis­tä vah­vem­pia al­ko­ho­li­juo­mia. Edus­kun­ta hy­väk­syi vii­me vii­kol­la al­ko­ho­li­lain muu­tok­sen, joka sal­lii enin­tään kah­dek­sanp­ro­sent­tis­ten käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen al­ko­ho­lien myyn­nin vä­hit­täis­kau­pois­sa.

Ai­em­min lu­van­va­rai­ses­sa vä­hit­täis­myyn­nis­sä on saa­nut myy­dä enin­tään 5,5 pro­sen­tin vah­vui­sia al­ko­ho­li­juo­mia. Pro­sent­ti­ra­jan ko­ro­tus ei kos­ke juo­ma­se­koi­tuk­sia eli niin sa­not­tu­ja li­mu­vii­no­ja tai eta­no­li­poh­jai­sia lon­ke­roi­ta, vaan lä­hin­nä olui­ta, sii­de­rei­tä ja mie­to­ja vii­ne­jä.

Al­ko­ho­li­juo­mien val­mis­ta­jat ja tuk­ku­myy­jät aloit­ti­vat vah­vem­pien al­ko­ho­li­juo­mien toi­mi­tuk­set vä­hit­täis­myyn­ti­paik­koi­hin lau­an­tai­na, jo­ten nii­tä löy­tyy kaup­po­jen hyl­lyil­tä jo tä­nään.

Myyn­tiin ei tar­vit­se ha­kea erik­seen lu­paa, vaan ny­kyi­nen 5,5-pro­sent­tis­ten juo­mien myyn­ti­lu­pa käy sel­lai­se­naan myös kah­dek­sanp­ro­sent­tis­ten juo­mien myyn­tiin.