STT

Hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­ma la­kie­si­tys työ­rii­to­jen so­vit­te­lus­ta on lie­ven­ty­mäs­sä hal­li­tu­soh­jel­man al­ku­pe­räi­ses­tä kir­jauk­ses­ta, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen tie­toi­hin­sa poh­ja­ten.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa lin­ja­taan, et­tei­vät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­to tai so­vit­te­lu­lau­ta­kun­ta voi­si so­vin­to­eh­do­tuk­sel­laan ylit­tää pal­kan­ko­ro­tus­ten niin sa­not­tua yleis­tä lin­jaa.

Uu­tis­suo­ma­lai­sen nä­ke­mäs­sä esi­tys­luon­nok­ses­sa kui­ten­kin lu­kee, et­tä so­vit­te­li­jan oli­si kan­san­ta­lou­den kil­pai­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si me­ne­tel­tä­vä si­ten, et­tä mui­den alo­jen pal­kan­muo­dos­tus toi­mii mah­dol­li­sim­man hy­vin ei­kä työ­mark­ki­noi­den toi­mi­vuus vaa­ran­nu. Jos hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys to­teu­tuu täs­sä muo­dos­sa, se ei käy­tän­nös­sä mer­kit­si­si muu­tos­ta ny­kyi­seen käy­tän­töön.

Kol­mi­kan­tai­nen työ­ryh­mä val­mis­te­lee hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen muo­toon laa­dit­tu mie­tin­töä. Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­sen (kok.) val­ti­o­sih­tee­ri Mika Ny­kä­nen toi­mii la­kie­si­tys­tä val­mis­te­le­van kol­mi­kan­tai­sen työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na. Työ­ryh­mä työs­ken­te­lee tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Ny­kä­nen ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le, et­tä hal­li­tus on edel­leen avoin sil­le, et­tä työ­mark­ki­na­o­sa­puo­let so­pi­si­vat kes­ke­nään sel­lai­ses­ta työ­mark­ki­na­mal­lis­ta, joka nou­dat­taa hal­li­tu­soh­jel­man kir­jaus­ta.