STT

Useim­pien edus­kun­ta­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ki­ris­täi­si­vät ase­la­kien rik­ko­mi­ses­ta mää­rät­tä­viä ran­gais­tuk­sia, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen. Aja­tus­ta kan­nat­ta­vat ai­na­kin ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, SDP:n, vih­rei­den ja RKP:n ryh­män­joh­ta­jat.

Var­sin­kin op­po­si­ti­on ri­veis­sä oli­si myös val­miut­ta ot­taa uu­teen tar­kas­te­luun ase­lu­vat, jot­ka on myön­net­ty en­nen ny­kyi­sen am­pu­ma-ase­lain voi­maan­tu­loa vuon­na 1998. Tar­kas­te­lua puol­ta­vat SDP:n, vih­rei­den, va­sem­mis­to­lii­ton, kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja Lii­ke Ny­tin ryh­män­joh­ta­jat.

Ase­la­kien tiu­ken­ta­mi­nen ei sitä vas­toin saa ryh­män­joh­ta­jil­ta juu­ri kan­na­tus­ta. Tiu­ken­nuk­sis­ta koi­tui­si hait­taa lain­kuu­li­ai­sil­le ase­har­ras­ta­jil­le, re­ser­vi­läi­sil­le ja met­säs­tä­jil­le, kat­so­vat ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan ryh­män­joh­ta­jat.