STT

Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set yrit­tä­vät pal­ka­ta noin tu­hat thai­maa­lais­ta met­sä­mar­jan­poi­mi­jaa työ­suh­tee­seen täk­si ke­säk­si, kos­ka Suo­mi ei enää myön­nä tu­ris­ti­vii­su­me­ja thai­maa­lai­sil­le poi­mi­joil­le. Asi­as­ta ker­toi Uu­tis­suo­ma­lai­nen (USU) per­jan­tai­na.

Maa­han­muut­to­vi­ras­tos­sa on va­rau­dut­tu myön­tä­mään työ­pe­räi­nen oles­ke­lu­pa noin 1 000–2 000 thai­maa­lai­sel­le mar­jan­poi­mi­jal­le.

Mar­ja-alaa edus­ta­van Ark­ti­set Aro­mit ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Bir­git­ta Par­ta­nen ker­toi Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le, et­tä sel­vi­tet­tä­viä asi­oi­ta riit­tää muun mu­as­sa Thai­maan vi­ra­no­mais­ten kans­sa.

Ul­ko­mi­nis­te­riö ker­toi maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä, et­tei Suo­mi enää myön­nä ke­säk­si tu­ris­ti­vii­su­me­ja thai­poi­mi­joil­le vaan heil­le pi­tää ha­kea työ­pe­rus­teis­ta oles­ke­lu­lu­paa. Taus­tal­la ovat kol­meen mar­ja-alan yri­tyk­seen koh­dis­tu­vat ih­mis­kaup­pa­e­päi­lyt.

Ark­ti­set Aro­mit va­roit­ti heti tuon jäl­keen, et­tä mar­ja­sa­to on vaa­ras­sa jää­dä poi­mi­mat­ta. Vii­me vuo­si­na thai­maa­lai­set ovat ke­rän­neet noin 80–90 pro­sent­tia Suo­men luon­non­mar­ja­sa­dos­ta.

Ark­ti­set Aro­mit ar­vi­oi, et­tä thai­poi­mi­joi­den mää­rä puo­lit­tuu vii­me vuo­des­ta.