San­na Rai­ta-aho / STT

Suo­meen ei täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu vä­li­tön­tä so­ti­laal­lis­ta uh­kaa, mut­ta so­ti­laal­li­seen voi­man­käyt­töön tai sil­lä uh­kaa­mi­seen Suo­mea vas­taan on va­rau­dut­ta­va, ker­too tä­nään jul­kais­tu val­ti­o­neu­vos­ton ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen se­lon­te­ko.

Se­lon­te­ko to­te­aa myös, et­tä Ve­nä­jän Uk­rai­nas­sa käy­män hyök­käys­so­dan lop­pua ei ole nä­kö­pii­ris­sä ei­kä uh­kaa Ve­nä­jän so­ta­toi­mien laa­jen­tu­mi­ses­ta Uk­rai­nan ul­ko­puo­lel­le voi sul­kea pois.

– No­pe­aa ke­hi­tys­tä pa­rem­paan ei ole odo­tet­ta­vis­sa, vaik­ka ak­tii­vi­set so­ta­toi­met päät­tyi­si­vät­kin, se­lon­te­ko ar­vi­oi.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen (kok.) sa­noo STT:n haas­tat­te­lus­sa, et­tä Ve­nä­jä muo­dos­taa pit­kä­ai­kai­sen so­ti­laal­li­sen uhan riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä Uk­rai­nas­sa ta­pah­tuu.

– Kun näh­dään toi­saal­ta Ve­nä­jän jul­ki­lau­su­tut ta­voit­teet ja hyb­ri­di­so­dan­käyn­ti pait­si Eu­roo­pas­sa myös glo­baa­lis­sa ete­läs­sä, on tur­val­li­sem­paa odot­taa, et­tä Ve­nä­jä on pit­kä­ai­kai­nen uh­ka kuin et­tä ti­lan­ne kään­tyi­si no­pe­as­ti pa­rem­paan.

Se­lon­te­on mu­kaan on odo­tet­ta­vis­sa, et­tä Ve­nä­jä vah­vis­taa so­ti­laal­lis­ta läs­nä­o­lo­aan ja toi­min­taan­sa län­ti­sil­lä ra­joil­laan niin no­pe­as­ti kuin se Uk­rai­nan so­dan ke­hi­tyk­sen ja re­surs­sien va­los­sa on mah­dol­lis­ta.

– Täs­sä ei si­näl­lään ole mi­tään uut­ta. Ve­nä­jän läs­nä­o­lo län­ti­sil­lä ra­joil­la on täl­lä het­kel­lä suh­teel­li­sen pien­tä ver­rat­tu­na sii­hen, mi­hin olem­me tot­tu­neet. Ve­nä­jäl­lä so­ta­ko­neis­to käy kui­ten­kin täy­sil­lä ja so­ta­te­ol­li­suus pyö­rii. Kyl­lä siel­lä ky­vyk­kyyk­siä tu­le­vai­suu­des­sa tu­lee ole­maan. Ha­lu­am­me sa­noa ää­neen asi­oi­ta niin kuin ne ovat, Val­to­nen sa­noo.

– Toi­mim­me vas­taa­vas­ti. Em­me vain Suo­me­na, vaan osa­na liit­to­kun­taa osaam­me vas­ta­ta tä­hän haas­tee­seen, hän li­sää.

Täl­lä het­kel­lä Ve­nä­jän re­surs­sit ovat kui­ten­kin Uk­rai­nas­sa, ja jouk­ko­ja Ve­nä­jän län­si­ra­jal­ta on siir­ret­ty sin­ne­päin.

Se­lon­te­os­sa tar­ken­ne­taan Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta lin­jaa. Edel­li­nen se­lon­te­ko jul­kais­tiin nel­jä vuot­ta sit­ten.

Val­to­sen mu­kaan uu­si ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan se­lon­te­ko läh­tee sii­tä, et­tä tur­val­li­suus­po­li­tii­kal­la on en­tis­tä vah­vem­pi pai­no­ar­vo.

– Nel­jän vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na maa­il­ma on muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti.

Se­lon­te­os­sa nä­kyy myös uu­den pre­si­den­tin kä­den­jäl­ki. Vuo­den 2020 se­lon­te­os­sa Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan to­det­tiin ole­van ih­mi­soi­keus­pe­rus­tais­ta, mikä tar­koit­ti ih­mi­soi­keus­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia kai­kes­sa ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa toi­min­nas­sa.

Nyt Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan to­de­taan poh­jau­tu­van ar­vo­poh­jai­seen re­a­lis­miin, joka on ol­lut pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stub­bin lan­see­raa­ma lau­se.

Se­lon­te­os­sa nä­kyy myös tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen re­to­rii­kan vah­vis­tu­mi­nen ja kan­sain­vä­li­sen il­ma­pii­rin ki­ris­ty­mi­nen.

Se­lon­te­os­sa to­de­taan, et­tä ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan tär­kein pää­mää­rä on tur­va­ta Suo­men it­se­näi­syys ja alu­eel­li­nen kos­ke­mat­to­muus ja es­tää Suo­men jou­tu­mi­nen so­ti­laal­li­seen konf­lik­tiin. Toi­min­nan pe­rus­tak­si ku­va­taan muun mu­as­sa de­mok­ra­ti­aa, oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aa­tet­ta ja ih­mi­soi­keuk­sia.

Na­ton ydi­na­sei­den osal­ta se­lon­te­os­sa to­de­taan, et­tä Na­ton ydi­na­se­pe­lot­teen pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on rau­han säi­lyt­tä­mi­nen, liit­to­kun­taan koh­dis­tu­van pai­nos­tuk­sen es­tä­mi­nen ja pe­lot­teen luo­mi­nen ag­g­res­si­o­ta vas­taan.

– Suo­mi osal­lis­tuu ak­tii­vi­ses­ti Na­ton ydi­na­se­pe­lo­tet­ta kos­ke­van po­li­tii­kan muo­toi­le­mi­seen ja sen ke­hit­tä­mis­tä kos­ke­viin pää­tök­siin. Suo­mi vah­vis­taa omaa osaa­mis­taan ydi­na­se­pe­lot­tee­seen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä, se­lon­te­ko to­te­aa.

Val­to­nen ava­si kir­jaus­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa tors­tai­na. Hän pai­not­ti, et­tä Nato-lain­sää­dän­tö ei edel­ly­tä mi­tään muu­tok­sia Suo­men ydi­na­se­po­li­tiik­kaan. Pää­tök­set teh­dään it­se.

– Olem­me liit­ty­neet liit­to­kun­taan, jon­ka kes­kei­nen pe­lo­te on myös ydin­pe­lo­te. Suo­mel­la ei ole van­has­taan osaa­mis­ta ydin­pe­lot­teen luo­mi­ses­sa – ydin­pe­lo­te­po­li­tiik­ka on kes­kei­nen osa osal­lis­tu­mis­ta Na­ton po­li­tiik­kaan, hän sa­noo.

Suo­men lain­sää­dän­tö lin­jaa sel­ke­äs­ti, et­tei Suo­men maa­pe­räl­lä tai Suo­men läpi kul­je­te­ta ydin­ma­te­ri­aa­lia.

– Sii­hen se­lon­te­ko tai hal­li­tuk­sen toi­met ei­vät ole tuo­mas­sa muu­tos­ta, Val­to­nen sa­noo.

Ky­syt­tä­es­sä, voi­si­ko Suo­mea puo­lus­taa ydi­na­seil­la, Val­to­nen vas­ta­si to­te­a­mal­la, et­tä liit­to­kun­nan pe­lo­te ja puo­lus­tus no­jaa­vat myös ydi­na­sei­siin.

Se­lon­te­os­sa to­de­taan, et­tä kan­sain­vä­li­sen so­pi­mus­jär­jes­tel­män ti­lan­ne ase­val­von­nan alal­la on heik­ko.

Syik­si mai­ni­taan muun mu­as­sa Ve­nä­jän joh­don vas­tuut­to­mat viit­tauk­set ydi­na­seen käy­tön mah­dol­li­suu­teen, Poh­jois-Ko­re­an ja Ira­nin epä­va­kaut­ta­va toi­min­ta ja ydi­na­se­va­rus­te­lun mah­dol­li­nen laa­jen­tu­mi­nen ava­ruu­teen.

Vii­me se­lon­te­os­sa to­det­tiin myös, et­tä Suo­mes­ta tu­lee hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 men­nes­sä.

Nyt mai­nin­ta on pois­tet­tu. Sen si­jaan to­de­taan, et­tä Suo­mi on il­mas­to­po­li­tii­kas­saan si­tou­tu­nut EU-pää­tös­ten ja kan­sain­vä­lis­ten so­pi­mus­ten toi­meen­pa­noon, ku­ten Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­seen.

Se­lon­te­os­sa kui­ten­kin to­de­taan, et­tä ih­mis­kun­nan haas­tee­na on me­neil­lään ole­va pla­ne­taa­ri­nen kol­moisk­rii­si.

– Il­mas­ton­muu­tok­sen, luon­to­ka­don ja saas­tu­mi­sen tur­val­li­suus­vai­ku­tuk­set koh­dis­tu­vat Suo­meen sekä suo­raan et­tä vä­lil­li­ses­ti.

Laa­jem­min se­lon­te­os­sa käy­dään läpi myös kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun ja tek­no­lo­gi­an mur­rok­sen vai­ku­tus­ta.

Se­lon­te­os­sa esi­mer­kik­si to­de­taan, et­tä Eu­roo­pas­sa on vält­tä­mä­tön­tä teh­dä toi­men­pi­tei­tä, jot­ka toi­mi­vat kriit­tis­ten tek­no­lo­gi­oi­den suo­jaa­mi­sek­si ja raa­ka-ai­nei­den tuo­tan­to- ja toi­mi­tus­ket­ju­jen mo­ni­puo­lis­ta­mi­sek­si.

Nato-jä­se­nyy­den myö­tä vii­me se­lon­te­os­ta on muut­tu­nut se, et­tä Yh­dys­val­to­ja ei enää ku­va­ta tär­ke­äk­si kump­pa­ni­maak­si, vaan Suo­men kes­kei­sek­si liit­to­lai­sek­si ja stra­te­gi­sek­si kump­pa­nik­si.

Se­lon­te­os­sa myös erik­seen mai­ni­taan sen ole­van tär­ke­ää, et­tä Yh­dys­val­lat si­tou­tuu sään­tö­poh­jai­ses­sa kan­sain­vä­li­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä teh­tä­vään yh­teis­työ­hön.

Se­lon­te­os­sa ei suo­raan mai­ni­ta Yh­dys­val­to­jen vaa­le­ja tai Do­nald Trum­pin mah­dol­lis­ta voit­toa, mut­ta Trum­pin va­lin­nan on pe­lät­ty hei­ken­tä­vän Yh­dys­val­tain si­tou­tu­mis­ta kan­sain­vä­li­seen yh­teis­työ­hön.

Suo­meen koh­dis­tu­va hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti Ve­nä­jän te­ke­mä­nä, on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti. Suo­men itä­ra­jal­la al­ka­nut vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton ti­lan­ne on esi­merk­ki täs­tä.

Se­lon­te­os­sa ar­vi­oi­daan ole­van to­den­nä­köis­tä, et­tei hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen uh­ka lä­hi­ai­koi­na pie­ne­ne, vaan Suo­meen koh­dis­tu­van hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen in­ten­si­teet­ti ja kei­no­va­li­koi­ma vaih­te­le­vat.

Te­ko­ä­lyn ke­hi­tyk­sen to­de­taan te­ke­vän ky­ber­hyök­käyk­sis­tä, in­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mi­ses­ta ja di­sin­for­maa­ti­os­ta en­tis­tä koh­den­ne­tum­pia ja vai­kut­ta­vam­pia.

– Täs­sä ym­pä­ris­tös­sä luot­ta­muk­sel­lis­ten tie­to­jen sa­las­sa­pi­to vaa­tii en­tis­tä enem­män huo­mi­o­ta, se­lon­te­ko to­te­aa.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­sen mu­kaan Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen on ak­tii­vis­ta kai­kis­sa Eu­roo­pan mais­sa, mikä on vah­vas­ti agen­dal­la myös Na­ton huip­pu­ko­kouk­ses­sa hei­nä­kuus­sa.

– Val­mis­te­lem­me lis­taa kai­kis­ta hyb­ri­di­hyök­käyk­sis­tä, joi­ta Ve­nä­jä on pel­käs­tään mei­dän mais­sam­me to­teut­ta­nut. Siel­lä on ky­ber­hyök­käyk­siä, ih­mis­ten inst­ru­men­ta­li­soin­tia, sa­bo­taa­sia, kriit­ti­sen inf­rast­ruk­tuu­rin ar­vi­oin­te­ja ja haa­voit­tu­vuuk­sien sel­vit­tä­mis­tä.

Li­säk­si on ol­lut myr­ky­tys­ta­pauk­sia ja in­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mis­ta, jo­hon si­säl­tyy myös po­liit­tis­ten jän­nit­tei­den ja vas­tak­kai­na­set­te­lun li­sää­mi­nen.

Se­lon­te­os­sa to­de­taan Suo­men toi­mi­van Kii­nan kans­sa joh­don­mu­kai­ses­ti ar­vo­jen­sa ja pri­o­ri­teet­tien­sa poh­jal­ta. Kii­nan to­de­taan ole­van kah­den­vä­li­ses­ti Suo­mel­le mer­kit­tä­vä kaup­pa­kump­pa­ni.

Sa­mal­la kui­ten­kin to­de­taan, et­tä Suo­men ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa ta­lou­del­li­sen ja tek­no­lo­gi­sen riip­pu­vuu­den vä­hen­tä­mi­nen Kii­nas­ta yh­teis­kun­nal­li­sen re­si­liens­sin vah­vis­ta­mi­sek­si ja epä­a­si­al­lis­ten vai­kut­ta­mis­pyr­ki­mys­ten eh­käi­se­mi­sek­si.

Suo­men Kii­na-po­li­tii­kan muo­dos­ta­mi­seen vai­kut­taa myös Suo­men jä­se­nyys EU:ssa ja Na­tos­sa. Ku­ten ai­em­mas­sa se­lon­te­os­sa, Suo­men to­de­taan pyr­ki­vän vah­vis­ta­maan Kii­nan si­tou­tu­nei­suut­ta yh­tei­ses­ti hy­väk­syt­tyyn sään­tö­poh­jai­seen kan­sain­vä­li­seen jär­jes­tel­mään.

Aa­si­an ja Tyy­nen­me­ren alu­een po­liit­ti­sen ja ta­lou­del­li­sen pai­no­ar­von ker­ro­taan jat­ka­van kas­vu­aan. Vä­es­tö­mää­räl­tään suu­rim­mak­si nous­sut ja pai­no­ar­vo­aan kas­vat­ta­nut In­tia mai­ni­taan myös Suo­men tär­ke­äk­si yh­teis­työ­kump­pa­nik­si ja yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­sen koh­teek­si.

Af­rik­ka mai­ni­taan myös Suo­mel­le ja EU:lle tär­ke­ä­nä, sil­lä sen ke­hi­tys vai­kut­taa myös Eu­roo­pan tur­val­li­suu­teen.

Val­to­sen mu­kaan ih­mi­soi­keuk­sia, de­mok­ra­ti­aa ja mui­ta Suo­mel­le tär­kei­tä ar­vo­ja edis­te­tään par­hai­ten te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä liit­to­lais­ten kans­sa, mut­ta myös tii­vis­tä­mäl­lä yh­teis­työ­tä nii­den mai­den kans­sa, jot­ka ei­vät ajat­te­le sa­mal­la ta­val­la.

– Lo­pul­ta yh­dis­tä­viä te­ki­jöi­tä on enem­män kuin erot­ta­via. Eri­tyi­ses­ti kau­pan ja ke­hi­tyk­sen avul­la ja no­jaa­mal­la sään­tö­poh­jai­seen maa­il­man­jär­jes­tyk­seen syn­tyy yl­lät­tä­vi­ä­kin kump­pa­nuuk­sia.