Kai­su Suo­pan­ki / STT

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la kär­si­tään työ­voi­ma­pu­las­ta, il­me­nee työ­e­lä­ke­va­kuut­ta­ja Ke­van ky­se­lys­tä. Pe­rä­ti 86 pro­sent­tia hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den joh­to­hen­ki­löis­tä ja po­liit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä sa­noo, et­tä avoi­miin työ­paik­koi­hin ei ole ol­lut saa­ta­vis­sa riit­tä­väs­ti osaa­via työn­te­ki­jöi­tä.

Eni­ten pu­laa ko­e­taan ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tös­tä ja lää­kä­reis­tä. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on teh­ty eri­tyis­toi­mia työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­le­mi­sek­si, ker­too 72 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Kes­kei­sim­mäk­si työn­te­ki­jöi­den hou­ku­tus­kei­nok­si alu­eil­la ja kun­nis­sa on otet­tu palk­ka­rat­kai­sut.

Kun­tien joh­dos­ta ja päät­tä­jis­tä puo­let vas­ta­si osaa­via ha­ki­joi­ta ole­van lii­an vä­hän, kun taas 44 pro­sent­tia koki ha­ki­joi­ta ole­van riit­tä­väs­ti. Kun­nis­sa li­sää ha­ki­joi­ta kai­vat­tiin eri­tyi­ses­ti si­vis­tys­toi­mi­a­lal­le ja var­hais­kas­va­tuk­seen. Vai­kein ti­lan­ne on Kes­ki-Poh­jan­maan ja Poh­jan­maan kun­nis­sa, joi­den päät­tä­jis­tä yli 70 pro­sent­tia va­lit­ti työ­voi­ma­pu­laa.

Po­liit­tis­ten päät­tä­jien vas­taus­ten pe­rus­teel­la työ­voi­ma­pu­la kun­nis­sa on kui­ten­kin hel­pot­ta­nut ver­rat­tu­na vuo­teen 2022. Tuol­loin lä­hes kol­me nel­jäs­tä kun­ta­po­lii­ti­kos­ta sa­noi ha­ki­joi­ta ole­van lii­an vä­hän, kun nyt näin vas­ta­si rei­lu puo­let.

– Vaik­ka osaa­ja­pu­las­ta ker­to­vat lu­ke­mat ovat nyt ko­ko­nai­suu­des­saan ai­em­paa pie­nem­mät, ei se muu­ta ko­ko­nais­ku­vaa sii­tä, et­tä edel­leen kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pai­ni­taan työ­voi­man saa­ta­vuu­den haas­tei­den kans­sa päi­vit­täin, sa­noo Ke­van joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Is­mo Kai­nu­lai­nen tie­dot­tees­sa.

Hel­mi-maa­lis­kuus­sa teh­tyyn säh­kö­pos­ti­ky­se­lyyn vas­ta­si 950 po­liit­tis­ta päät­tä­jää ja joh­ta­vaa vir­ka­hen­ki­löä kun­nis­ta ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­ta.