Tan­ja Paa­na­nen / STT

Lain­mu­kai­nen las­ten­suo­je­lun jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu vain Ete­lä-Kar­ja­las­sa ja Hel­sin­gis­sä, käy il­mi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­rees­ta ti­las­tos­ta.

Las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta tiu­ken­net­tiin vuo­den 2024 alus­sa niin, et­tä yh­del­lä so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä voi ol­la asi­ak­kaa­na enin­tään 30 las­ta. Ai­em­min luku oli 35.

Tiu­ken­nuk­sen ta­kia lain vaa­ti­muk­siin ky­ke­ni yhä har­vem­pi hy­vin­voin­ti­a­lue.

– Vaik­ka ti­las­tot tar­jo­a­vat vain ka­pe­an ik­ku­nan las­ten­suo­je­lun laa­tuun, ker­to­vat ne kui­ten­kin sii­tä, et­tä alu­eet ei­vät ky­ke­ne ta­kaa­maan las­ten­suo­je­lu­a­si­oi­den kä­sit­te­lyä edes lain­mu­kais­ten ai­ka­ra­jo­jen ja asi­a­kas­mää­rien raa­meis­sa, ker­too THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Mart­ta For­sell tie­dot­tees­sa.

Ti­las­ton mu­kaan huo­les­tut­ta­vin ti­lan­ne on Poh­jan­maal­la, mis­sä kai­kil­la las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­lä ylit­tyi enim­mäi­sa­si­a­kas­mää­rä.

Alu­een so­si­aa­li­työn­te­ki­jöil­lä oli kes­ki­mää­rin 48 asi­a­kas­ta, min­kä li­säk­si la­ki­sää­tei­set kä­sit­te­ly­a­jat ylit­tyi­vät jopa kol­man­nek­sel­la asi­ak­kais­ta.

– Poh­jan­maal­ta on vies­tit­ty, et­tä ti­lan­teen va­ka­vuus ym­mär­re­tään. Alue pyr­kii pit­kä­jän­tei­siin rat­kai­sui­hin rek­ry­toi­mal­la li­sää pä­te­viä so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­tä ja vält­tä­mäl­lä vuok­ra­työ­voi­man käyt­töä, For­sell sa­noo.

Asi­a­kas­mää­rän tiu­kem­mal­la mi­toi­tuk­sel­la on THL:n mu­kaan kään­tö­puo­len­sa. Joil­la­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la kaik­ki las­ten­suo­je­lun tar­pees­sa ole­vat lap­set ei­vät saa heti omaa ni­met­tyä so­si­aa­li­työn­te­ki­jää ja syn­tyy niin kut­sut­tua jo­not­ta­mis­ta. THL:n sel­vi­tyk­sen mu­kaan oma so­si­aa­li­työn­te­ki­jä ky­et­tiin ni­me­ä­mään heti noin puo­lel­la alu­eis­ta.

– Ny­kyi­sen kal­tai­sel­la vas­tuu­so­si­aa­li­työn­te­ki­jän työn­ku­val­la 30 las­ta on edel­leen suu­ri mää­rä. Mi­toi­tus on il­mei­ses­ti vä­hen­tä­nyt to­del­li­sia yli­lyön­te­jä ja asi­a­kas­mää­rään kiin­ni­te­tään nyt huo­mi­oi­ta, mikä on tär­ke­ää, poh­tii THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Lau­ra Yli­ru­ka tie­dot­teen mu­kaan.

Kes­ki-Suo­mes­sa, Van­taa-Ke­ra­val­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa oman so­si­aa­li­työ­työ­te­ki­jän ni­me­ä­mis­tä jou­dut­tiin tyy­pil­li­ses­ti odot­ta­maan. Odo­tu­sa­jat vaih­te­li­vat jois­tain päi­vis­tä jopa kuu­kau­siin.

THL:n mu­kaan Van­taa-Ke­ra­val­la on erik­seen pe­rus­tet­tu tii­mi vas­ta­maan omaa so­si­aa­li­työn­te­ki­jää odot­ta­vien las­ten tar­pei­siin ja Kes­ki-Suo­mes­sa vas­taa­vaa toi­min­taa ol­laan laa­jen­ta­mas­sa.

Var­si­nais-Suo­mes­sa las­ten­suo­je­lua odot­ta­val­le lap­sel­le voi­daan tar­peen vaa­ties­sa ni­me­tä so­si­aa­li­työn­te­ki­jä, jol­la jo ylit­tyy enim­mäi­sa­si­a­kas­mää­rä.

Yli­ru­kan mu­kaan hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta ha­luk­kai­ta löy­tä­mään kes­tä­viä rat­kai­su­ja lap­si­per­hei­den tu­ek­si yh­des­sä THL:n kans­sa.