STT

Kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­syä odot­ta­nei­den mää­rä on las­ke­nut ke­vään ai­ka­na, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ti­las­tois­ta.

Huh­ti­kuun lo­pus­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon odot­ti pää­syä yli 162 000 po­ti­las­ta, mikä oli yli 10 000 vä­hem­män kuin vii­me jou­lu­kuus­sa.

Huh­ti­kuus­sa lä­hes 17 pro­sent­tia eli yli 27 000 po­ti­las­ta oli odot­ta­nut hoi­toon pää­syä yli puo­li vuot­ta. Mää­rä on las­ke­nut ke­vään 2024 ai­ka­na lä­hes 2 000 po­ti­laal­la.

– Joil­la­kin alu­eil­la pit­kään hoi­toa odot­ta­nei­den mää­rä on kui­ten­kin kas­va­nut. Hoi­toon­pää­syä odot­ta­via ih­mi­siä on edel­leen pal­jon. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat teh­neet pal­jon toi­mia jo­no­jen pur­ka­mi­sek­si ja rat­ko­vat edel­leen eri­lai­sia or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­ses­ta tu­le­via haas­tei­ta, ker­too THL:n ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Pia Tuo­mi­nen tie­dot­tees­sa.

Hoi­toon pää­sys­sä esiin­tyy ero­ja alu­ei­den vä­lil­lä. Poh­jois-Sa­vos­sa yli 27 pro­sent­tia ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 pro­sent­tia po­ti­lais­ta oli odot­ta­nut eri­kois­sai­raan­hoi­toon pää­syä yli puo­li vuot­ta. Sen si­jaan Ete­lä-Sa­vos­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la vas­taa­va lu­ke­ma oli vain rei­lu kol­me pro­sent­tia.

Maa­lis­kuus­sa kai­hi­leik­kauk­seen pää­syä odot­ti yli 13 000 ja pol­ven tai lon­kan te­ko­ni­vel­leik­kauk­seen lä­hes 14 000 po­ti­las­ta.

– Kai­hi­leik­kauk­seen sekä pol­ven tai lon­kan te­ko­ni­vel­leik­kauk­seen odot­ta­vien po­ti­lai­den mää­rät ovat py­sy­neet suu­ri­na. Taus­tal­la vai­kut­taa vä­es­tön van­he­ne­mi­nen, Tuo­mi­nen sa­noo.

Kaik­ki­aan lä­het­tei­tä eri­kois­sai­raan­hoi­toon on myön­net­ty huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä noin 400 000. Tie­dois­ta puut­tu­vat Pir­kan­maan ja Ky­men­laak­son hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den tie­dot.

– Lä­het­tei­den mää­rä on hy­vin sa­man­kal­tai­nen kuin vuon­na 2023 huh­ti­kuus­sa. Lä­het­tei­den mää­rä saat­taa vaih­del­la kuu­kau­sit­tain, mut­ta nii­den mää­rä vuo­si­ta­sol­la on nyt sama kuin en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­aa. Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an alus­sa lä­het­tei­den mää­rä las­ki, kos­ka ih­mi­set py­syt­te­li­vät ko­to­na, nyt lä­het­tei­den mää­rän nou­su ker­too sii­tä, et­tä ti­lan­ne on nor­ma­li­soi­tu­nut.