STT

Tä­nään sel­vi­ää, ket­kä ovat ha­ke­neet Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin (Upi) joh­toon. Ha­ku­ai­ka Upin joh­toon päät­tyy il­ta­päi­väl­lä var­tin yli nel­jä.

Joh­ta­jaa ha­e­taan tu­le­val­le vii­si­vuo­tis­kau­del­le. Upin ny­kyi­nen joh­ta­ja on Mika Aal­to­la. Hän on toi­mi­nut joh­dos­sa yh­den kau­den, kun enim­mäi­sai­ka on kak­si kaut­ta.

Aal­to­la ta­voit­te­lee paik­kaa Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa ko­koo­muk­sen eh­dok­kaa­na. Aal­to­la oli eh­dol­la myös pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, sil­loin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kaut­ta.