Kai­su Suo­pan­ki / STT

Tuo­rees­ta kat­sauk­ses­ta sel­vi­ää, et­tä ta­voit­tees­ta ol­laan jää­mäs­sä niin pääs­tö­vä­hen­nys­ten kuin hii­li­nie­lu­jen kas­vat­ta­mi­sen osal­ta.

Suo­men suu­rin haas­te on maan­käyt­tö­sek­to­ri, jol­la tar­koi­te­taan maan­käyt­töä, maan­käy­tön muu­tos­ta ja met­sä­ta­lous­sek­to­ria. Met­sät ja maa­pe­rä ovat maan­käyt­tö­sek­to­rin tär­kein nie­lu. Se on hei­ken­ty­nyt 15 vuot­ta, ja ny­ky­tie­don va­los­sa maan­käyt­tö­sek­to­rin net­to­nie­lu­ke­hi­tys on huo­mat­ta­vas­ti hei­kom­paa kuin ai­kai­sem­min on ar­vi­oi­tu.

– Vaik­ka fos­sii­li­pääs­töt ovat las­ke­mas­sa suu­rin piir­tein ta­voi­te­ta­sol­le, nie­lu ei ole näil­lä nä­ky­min suin­kaan nou­se­mas­sa sil­le ta­sol­le, joka vuo­den 2035 ta­voi­te oli­si, ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen (kok.) ker­toi toi­mit­ta­jil­le taus­ta­ti­lai­suu­des­sa.

Il­mas­to­vuo­si­ker­to­muk­ses­sa to­de­taan, et­tä il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si vaa­di­taan li­sä­toi­men­pi­tei­tä, joi­den suu­ruus­luok­ka on 19 mil­joo­nan ton­nin ta­sol­la.

En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan maan­käyt­tö­sek­to­rin vii­me vuo­den nie­lu­ta­so oli hy­vin kau­ka­na ole­te­tus­ta mää­räs­tä.

Myk­kä­sen mu­kaan maan­käyt­tö­sek­to­rin hii­li­nie­lun vah­vis­ta­mi­sek­si on val­mis­teil­la toi­men­pi­tei­tä.

– Maan­käyt­tö­sek­to­ri on 23 mil­joo­nan ton­nin ar­voi­nen mur­he. On tär­kein­tä kat­soa, mit­kä ovat nii­tä toi­mia, jot­ka tuot­ta­vat mil­joo­nia ton­ne­ja vuo­sit­tais­ta nie­lua, Myk­kä­nen sa­noo.

Myk­kä­nen sa­noo, et­tä isoin te­ki­jä ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä on hak­kui­den mää­rä, jos­ta on mi­nis­te­rin mu­kaan käy­tä­vä re­hel­lis­tä, yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua.

– On syy­tä yh­teis­kun­nal­li­ses­ti kes­kus­tel­la, mil­lä kei­noil­la pys­ty­tään vai­kut­ta­maan oi­ke­a­suh­tai­ses­ti huo­mi­oi­den sa­mal­la sen, et­tä maa elää met­sien käy­tös­tä. Kyl­lä mei­dän on löy­det­tä­vä kes­tä­vä met­sien käy­tön taso ja ha­et­ta­va taso, jol­la met­sä­sek­to­ri löy­tää ar­von­li­sän kas­vua muus­ta kuin vo­lyy­min kas­vus­ta.

Suo­men il­mas­to­pa­nee­lin mu­kaan vä­lit­tö­mäs­ti to­teut­ta­mis­kel­poi­sim­mat toi­met maan­käyt­tö­sek­to­rin net­to­nie­lun vah­vis­ta­mi­sek­si ovat maa­pe­rä­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen, met­sä­ka­don mi­ni­moi­mi­nen ja met­sän kas­vun voi­mis­ta­mi­nen. Il­mas­to­pa­nee­li lin­ja­si vii­me vii­kol­la, et­tä pal­jon ja edul­li­ses­ti pääs­tö­jä pys­tyt­täi­siin vä­hen­tä­mään esi­mer­kik­si tur­ve­pel­toi­hin koh­dis­tu­vil­la toi­men­pi­teil­lä.

Ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­as­sa tul­laan mi­nis­te­ri Myk­kä­sen mu­kaan lin­jaa­maan toi­mia, joil­la maan­käyt­tö­sek­to­rin nie­luun saa­daan pa­ran­nus­ta.

– Mit­ta­kaa­va jää näh­tä­väk­si. Avaam­me la­tua ison mit­ta­kaa­van asi­oil­le. Em­me voi lu­va­ta, mitä ne ovat.

Kes­kus­te­lus­sa on Myk­kä­sen mu­kaan kyse en­nen kaik­kea vauh­dis­ta, jol­la voi­daan so­peu­tua Ve­nä­jän tuon­nin vä­he­ne­mi­seen.

– Suo­mes­sa yk­si­kään hal­li­tus ei ole teh­nyt pää­tös­tä hak­kui­den ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ei ole help­po men­nä sa­no­maan, et­tä nyt teh­dään toi­mia, joil­la kak­si, kol­me sel­lu­teh­das­ta Itä-Suo­mes­ta sul­je­taan, Myk­kä­nen sa­noo.

Hal­li­tu­soh­jel­man poh­jal­ta val­mis­tel­laan Myk­kä­sen mu­kaan en­nen kaik­kea kier­to­ai­koi­hin ja har­ven­nus­hak­kui­den tar­ken­nuk­siin liit­ty­viä toi­mia, joil­la nie­lua pa­ran­ne­taan il­man teh­tai­den sul­ke­mis­ta.

Mi­nis­te­rin mu­kaan met­sä­sek­to­rin kans­sa teh­dään yh­teis­työ­tä, jot­ta met­sä­te­ol­li­suus saa­daan kään­net­tyä hii­li­ne­ga­tii­vi­sek­si ja hiil­tä tu­lee oh­ja­ta pit­kä­ai­kai­siin puu­tuot­tei­siin.

– Kyl­lä mei­dän täy­tyy saa­da puun kier­to kes­tä­viin kan­ti­miin. Puu­ta me­nee nyt lii­kaa polt­toon.

Hii­li­di­ok­si­dia voi­si Myk­kä­sen mu­kaan saa­da pois kier­ros­ta joko vä­hen­tä­mäl­lä pol­tet­ta­vien si­vu­vir­to­jen mää­rää tai ot­ta­mal­la hii­li­di­ok­si­dia tal­teen teh­tai­den pii­puis­ta.

– Mit­ta­kaa­val­taan hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to teh­tai­den pii­puis­ta on suu­rin mah­dol­li­suus, ja sil­le ke­hi­täm­me kan­nus­tei­ta.

Kos­ka Suo­mi on maan­käyt­tö­sek­to­rin osal­ta jää­mäs­sä myös EU-ta­voit­teis­ta, va­jeen kat­ta­mi­sek­si on mah­dol­lis­ta pyr­kiä os­ta­maan nie­lu­yk­si­köi­tä muil­ta jä­sen­mail­ta. Mi­kä­li vel­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta tä­män­kään jäl­keen, tu­li­si vaje kat­taa taa­kan­ja­ko­sek­to­rin li­sä­toi­mil­la, mikä oli­si käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta tiuk­ko­jen EU-vel­voit­tei­den vuok­si.

Taa­kan­ja­ko­sek­to­ri si­säl­tää muun mu­as­sa maa­ta­lou­den ja lii­ken­teen, jot­ka ovat sen suu­rim­mat pääs­tö­läh­teet. Sen osal­ta Suo­men EU-ta­sol­la mää­ri­tet­ty vel­voi­te on vä­hen­tää pääs­tö­jä puo­leen vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2005 ta­soon ver­rat­tu­na. Täl­lä het­kel­lä on epä­var­muut­ta sii­tä, on­nis­tuu­ko Suo­mi täs­sä ta­voit­tees­sa, kos­ka taa­kan­ja­ko­sek­to­rin pääs­töt ovat las­ke­neet ver­rat­tain hi­taas­ti.

Ko­ko­nai­suu­des­saan taa­kan­ja­ko­sek­to­rin pääs­töt kui­ten­kin las­ki­vat vii­me vuon­na hie­man yli vii­si pro­sent­tia. Maa­ta­lou­den pääs­töt vä­he­ni­vät pro­sen­tin ver­ran, lii­ken­teen pääs­töt noin nel­jä pro­sent­tia.

Myk­kä­sen mu­kaan niin maa­ta­lou­den kuin lii­ken­teen osal­ta tar­vi­taan pääs­tö­jä vä­hen­tä­viä toi­mia.

– Ko­vas­ti tar­vit­tai­siin te­ko­ja, joil­la maa­ta­lou­den pääs­tö­jä saa­tai­siin vä­hen­net­ty­jä. Kaa­vi­oi­den pe­rus­teel­la on sel­vää, et­tä 10 vuo­den pääs­tä koko Eu­roo­pas­sa maa­ta­lou­den pääs­tö­jen osuus on sel­väs­ti suu­rem­pi kuin nyt, Myk­kä­nen sa­noo.

Sa­mal­la on pi­det­tä­vä kiin­ni kan­sal­li­ses­ta ruo­ka­tur­vas­ta.

– Ei voi­da teh­dä sel­lai­sia toi­mia, jot­ka vaa­ran­ta­vat ruu­an­tuo­tan­non riit­tä­vää ta­soa, Myk­kä­nen to­te­aa.

Lii­ken­teen osal­ta hal­li­tus pyr­kii kan­nus­ta­maan esi­mer­kik­si säh­kö­au­to­jen käyt­töön.

– Olem­me päät­tä­neet jat­kaa säh­köis­ten työ­suh­de­au­to­jen ve­ro­pork­ka­naa, jota ala on pi­tä­nyt tär­keim­pä­nä apu­na vii­me vuo­sien säh­kö­au­to­buu­mil­le. Suo­mi ot­taa käyt­töön EU:n uu­den polt­to­ai­neen­ja­ke­li­joi­den pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­män, joka vah­vis­taa pääs­tö­hin­noit­te­lua tun­tu­vas­ti, Myk­kä­nen sa­noo.

Va­lon­pil­kah­duk­si­a­kin il­mas­to­vuo­si­ker­to­muk­ses­ta löy­tyy. Suo­men kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt las­ki­vat vii­me vuon­na 11 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.

Syy­nä ovat eri­tyi­ses­ti ki­vi­hii­len ja tur­peen ku­lu­tuk­sen mer­kit­tä­vä las­ku. Sa­mal­la ydin- ja tuu­li­voi­man osuu­det ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa kas­voi­vat.

– Säh­kön­tuo­tan­tom­me on jo nyt lä­hes pääs­tö­tön­tä ja pys­tym­me myös vauh­dit­ta­maan fos­sii­lis­ten pääs­tö­jen las­kua edel­leen, Myk­kä­nen sa­noo.

Pääs­tö­vä­hen­nys­tah­ti ei ole kui­ten­kaan riit­tä­vä il­mas­to­lain pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Ko­ko­nai­suu­des­sa hal­li­tuk­sel­la ei ole edes­sään help­po­ja rat­kai­su­ja, mi­kä­li il­mas­to­ta­voit­tei­siin ha­lu­taan pääs­tä.

– Ly­hy­en ai­ka­vä­lin vai­ku­tuk­set ar­jen kus­tan­nuk­siin ovat han­ka­lia mo­nis­sa vai­kut­ta­vis­sa toi­mis­sa, Myk­kä­nen sa­noo.

Mi­nis­te­ri sa­noo, et­tä hal­li­tus täh­tää toi­miin, jot­ka kiih­dyt­täi­si­vät ra­ken­ne­muu­tok­sia pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Il­mas­to­pa­nee­li ot­ti kan­taa vii­me vii­kol­la to­te­a­mal­la, et­tä il­mas­to­toi­met ovat Suo­men etu myös ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä, kos­ka puut­tu­vien nie­lu­yk­si­köi­den tai pääs­tö­kiin­ti­öi­den hank­ki­mi­nen muil­ta EU:n jä­sen­mail­ta tuot­taa suo­ria kus­tan­nuk­sia.

– Näil­lä va­roil­la oli­si edul­li­sem­paa to­teut­taa kus­tan­nus­te­hok­kai­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ja nie­lu­ja vah­vis­ta­via toi­mia ko­ti­maas­sa, jol­loin tu­lot ja toi­me­li­ai­suus jää­vät Suo­meen mui­den EU-mai­den si­jaan, pa­nee­li sa­noi.